Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Františka Hlavinková (1935)

S důvěrou v Boží milosrdenství
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Hlavinková
roz. Rybaříková

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 26

Pohřeb se koná
v pátek 10. 11. ve 14.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Prosíme o finanční dar na charitní dílo

Sestry a bratři,

každoročně se na Vás při Dušičkové sbírce (letos při nedělní mši 5. 11.) obracíme s prosbou na podporu charitního díla v naší arcidiecézi. Charita je dnes největším laickým dílem katolické církve, které jde ke všem potřebným a snaží se udělat jejich život lepším nebo alespoň snesitelným tam, kde naši klienti prožívají ty nejtěžší situace.

Charita pomáhá všem bez rozdílu a má k tomu vybudovanou obrovskou síť zařízení a služeb, sociálních i zdravotních, od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy onemocnění nebo omezení, lidem umírajícím i jejich rodinám, rodinám s dětmi až po lidi na okraji společnosti, osoby bez domova nebo závislým na návykových látkách nebo lidem propuštěným z vězení. Celkem se každoročně snažíme pomáhat více než padesáti tisícům klientů či pacientů. V Charitě dnes pracuje zhruba dva tisíce pracovníků a pomáhá nám tisíce dobrovolníků.

V posledních letech Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Sotva odezněla pandemie Covidu-19, překvapila nás válka na Ukrajině. Charitní pracovníci tak během poměrně krátké doby prošli a stále prochází dalším náročným obdobím. Klíčové stále je zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců, převážně matkám s dětmi a seniorům. Myslíme si, že i v těchto zkouškách Charita obstála a s hrdostí musíme říct, že jsme v nich díky mnoha lidem dobré vůle obstáli také jako národ.

Na tomto místě chceme zdůraznit jednu důležitou věc, že všechny tyto činnosti byly díky obrovské obětavosti pracovníků i dobrovolníků navíc, nad rámec pomoci našim stávajícím klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili!

Je mnoho dalších věcí, které v krátkosti nelze vyjmenovat, ale snažíme se ze všech sil splnit svoje poslání, jak na místní úrovni u nás doma v ČR, tak v globální rovině za hranicemi naší země.

Proto Vás chceme požádat o dar na charitní dílo podle vašich možností, protože tak intenzivní pomoc a v takovém rozsahu stojí nejen spoustu úsilí, ale i finančních prostředků. Chceme vám poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, vždyť Charita je naším společným dílem.

Ať Vám Pán žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Blíží se vzácný čas dušičkových svátků

Chcete-li duším svých zesnulých příbuzných a přátel získat dar plnomocných odpustků, aby mohli „rychleji“ přejít z očistce do nebe, naplánujete si – prosím – na konec října svátost smíření. Příležitost ke svaté zpovědi máte v naší farnosti před každou mší svatou.

Katolický křesťan, který se zřekl hříchu i jakéhokoli zalíbení v něm, může v ČR získat dar úplných odpustků pro zemřelé až osmkrát v období od 25. října do 8. listopadu. Co je k tomu potřeba? Kromě „milosti posvěcující“ (což je stav duše po dobře vykonané zpovědi) je třeba jít v den každého pokusu o získání odpustků ke sv. přijímání, pomodlit se na úmysly Svatého otce a obětovat za zemřelé libovolnou modlitbu na hřbitově.

Ke zbožnému slavení dušičkových svátků patří dle možností také naše účast na slavnostní mši svaté ke cti Všech svatých (1. listopadu), která posiluje naši touhu po nebi. Určitě bychom neměli patřit mezi lidi, o kterých kdysi prohlásil Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup s českými kořeny: „Mnozí Evropané po nebi netouží, ale přitom automaticky předpokládají, že se tam dostanou.“

Společná památka Všech věrných zemřelých, kteří potřebují naše modlitby, aby se dostali z očistného ohně, připadá na 2. listopadu. Během tohoto dne budeme mít mši svatou ve všech třech kostelích naší farní rodiny. Jmenovitě při ní vzpomeneme na ty, kdo u nás měli církevní pohřeb za posledních 12 měsíců.

Žehná vám otec Tomáš

Odešla paní Anna Petruchová (1948)

Ve věku 75 let
odešla vstříc svému Pánu

paní Anna Petruchová
roz. Koutná

Citov 160

Pohřeb se koná
v sobotu 21. 10. v 11.00
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!