sekce A – ročníky 1+2

8.1.2021
BLÍŽÍ SE KONEC 1. POLOLETÍ

Milí rodiče, kluci a děvčata,  
znám jednu holčičku, která měla ve svých deseti letech vynikající hodnocení z náboženství. Můžete si prohlédnout její vysvědčení.

Toto vysvědčení je vzácná památka na ženu, která mezitím dospěla a ve svých 74 letech dne 1.1.2021 v Rokytnici zemřela. Právě dnes se konal její pohřeb. Někteří jste ji mohli znát jako laskavou starou paní se stříbrnými vlasy, která chodí každý večer s úsměvem zavírat kostel. Teď už se jistě radostně prochází se svými rodiči v rajské zahradě! Prosím, vezměte si příklad z její dětské horlivosti pro víru, abyste taky jednou dostali za celý svůj život výslednou jedničku přímo od Boha. 

ÚKOL: Vytvořte si doma vlastní památku na svou účast v hodinách náboženství. Pod zadáním tohoto úkolu si prohlédněte čtyři různé vzory vysvědčení. Jedno z nich si vyberte a poproste rodiče, aby vám ho objednali na faře (stačí email nebo sms). Potom na druhou stranu listu společně doplňte známky. Zaměřte se přitom na tyto oblasti: (1) osobní modlitba, (2) docházka do náboženství – škola i počítač, (3) vědomosti a (5) dobré skutky. Ke kontrole vědomostí můžete použít lednový kvíz, který se v našem šuplíku objeví za pár dní. Oblast číslo (4) přijímání svátostí při hodnocení vynechte. Bude se vás týkat, až budete větší. Pokud nejste pokřtění, můžete vynechat také hodnocení oblasti (1) osobní modlitba. Uvnitř vysvědčení si můžete vymalovat obrázek, který se k našemu předmětu dobře hodí. Jakmile to bude možné, nechte si své vysvědčení od pana faráře orazítkovat a doplnit jeho vzkazem.  

Těší se na vás otec Tomáš
736 522 838
klic.tomas@ado.cz

   


4.1.2021
Omlouvám se za nedodání slíbené katecheze.
Po neděli to napravím. +OT


18.12.2020

Foto Člověk a víra / Pavel Langer

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ
A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE.

vaši katecheté

Setkat se spolu můžeme v kostele, kde bude o svátcích probíhat bohatý program (INFO). V každém případě se těšíme na slyšenou při pokračování katechezí v novém roce.

VÝZVA NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
Pro všechny zájemce jsme znovu spustili kvízy, které si můžete s rodinou nebo každý sám za sebe zahrát. Máte možnost procvičit si všechna témata nebo jen ta, která vás zaujmou. Třeba se vám podaří vylepšit si skóre z minula :-). Těšíme se, že se zapojíte. Všechny kvízy najdete v sekci K.


14.12.2020
SVATÝ ŠTĚPÁN

Milí rodiče, milé děti,
dříve než vám popřeji požehnané Vánoce s pohledem obráceným k betlému, chtěl bych vám ještě představit posledního hrdinu, který nás bude o těchto svátcích provázet. Marně byste ho hledali mezi figurkami v jesličkách, protože on poznal Pána Ježíše až jako dospělého. Jmenuje se Štěpán a Písmo svaté nám zanechalo podrobné vyprávění o jeho víře a statečnosti.

ČTEME Z BIBLE

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici, A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ A po těchto slovech skonal.  

Celý Štěpánův příběh najdete
ve Skutcích apoštolů, kapitoly 6-7.

NOVÉ UČIVO
Svátek mučedníka Štěpána, který jako první člověk v dějinách zemřel násilnou smrtí kvůli své víře v Ježíše, se ve vánočním kalendáři objevuje hned 26.12. Tím se nám připomíná něco velmi důležitého. V Ježíši přijal Bůh naše lidské tělo, abychom mu lépe rozuměli a následováním Krista mohli po své smrti přijmout božskou slávu obyvatel nebe.  

ÚKOL: Při osobní nebo rodinné modlitbě použijte přímluvy ze svátku svatého Štěpána (ZDE). Také si můžete zahrát nový kvíz, který prověří základní znalosti o adventu.

CHCI VSTOUPIT DO HRY
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: čtvrtek 24.12. ve 20:00


7.12.2020
JOSEF Z NAZARETA

Milé děti, jak se blíží Vánoce, začínáme přemýšlet, kam jsme doma schovali postavičky z betléma. Brzy jej totiž budeme na oslavu narození Ježíše Krista zase stavět. Figurka, která nám přitom rozhodně nesmí chybět je manžel Panny Marie a nevlastní tatínek Pána Ježíše – svatý Josef (obrázek na vybarvení do sbírky).

ÚKOL: Při dnešní katechezi vám nabízím krásnou modlitbu k tomuto velkému ochránci svaté Rodiny. Nezapomeňte se ji pomodlit a pozvěte k tomu také svoje rodiče a sourozence.       

Svatý Josefe, při nás stůj.
Dům tento i nás opatruj.
Sešli z nebe požehnání,
ať nás všeho zlého chrání.

Ať se láska, svornost množí,
bychom žili v bázni Boží.
Ve ctnosti vždy setrvali
a do nebe se dostali.

Tak dnes k tobě voláme,
o lásku tvou žádáme.
Přijmi klíče toho domu,
odvrať od nás každou škodu.

Uč nás Boha milovati,
hříchu se vždy varovati.
Ať jsme živi zde na světě,
jak Ježíš, Maria a ty v Nazaretě.
Amen.


30.11.2020
SVATÝ MIKULÁŠ Z MYRY

Milé děti, když vás ráno rodiče vodí do školy, váš pan farář se právě vrací na faru z kostela, kde při svitu svíček probíhá krásná adventní modlitba se zvláštním názvem „roráty“. Více se o ní dozvíte ZDE nebo od vašich babiček a dědečků.  Děkuji také paní katechetce Markétě, která nám připravila povídání na téma advent (ZDE). V naší skupině bychom si dnes měli připomenout svátek svatého Mikuláše, který se slaví každý rok 6. prosince.

Svatý Mikuláš žil na přelomu třetího a čtvrtého století a byl biskupem v Myře v Lykii (Malá Asie – dnešní Turecko). Už za svého života se těšil velké oblibě mezi lidmi, proslul štědrostí k potřebným, bránil křesťanskou víru a zastával se nespravedlivě obviněných. Pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je někdy nazýván Mikuláš Divotvůrce. Oslava jeho svátku je v naší zemi spojena s rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl také inspirací k vytvoření americké legendární postavy Santa Clause. 

ÚKOL: Za pomoci nápovědy seřaď šest obrázků z Mikulášova života do správného pořadí. 

nápověda

Knížečku připravila
sestra Miriam od Božího milosrdenství
Klášter klarisek-kapucínek Šternberk


23.11.2020
ALŽBĚTA UHERSKÁ

Alžběta byla dcerou uherského krále a sestřenicí sv. Anežky České. Už jako malá princezna uměla svým smíchem lidi kolem sebe okouzlovat. Jak bylo ve středověku ve šlechtických rodinách zvykem, musela se Alžběta ve čtrnácti letech na přání rodičů vdát. Svatba se však vydařila. Alžběta svého ženicha, mladého durynského lankraběte Ludvíka, nadevše milovala a také on miloval ji. Ludvík si přivedl nevěstu na svůj hrad Wartburg. Během několika let se Alžběta a Ludvík stali šťastnými rodiči tří dětí, Heřmana, Žofie a Gertrudy.

Rozmařilý život některých hradních pánů Alžbětu trápil, protože viděla v jakých podmínkách kolem nich strádají chudí lidé bez střechy nad hlavou, nemocní co nemají na lékaře a rodiny, které nemají co dát jíst svým dětem. Alžběta se rozhodla, že půjde ostatním šlechticům příkladem a s podporou manžela svůj život proměnila v mnoha věcech. Místo knížecích šatů oblékla jednoduché vlněné šaty, nejedla na pozlacených talířích v jídelně, ale se služebnými v kuchyni. Každý den se vydávala z hradu do chudinské čtvrti a pomáhala, kde jen mohla. Chudým dávala obilí ze svých sýpek a na ulicích ošetřovala nemocné. Její skromnost a svatá „rozhazovačnost“ byla trnem v oku příbuzným, kteří ji tupili a ponižovali.  Jednou ji Jindřich – bratr jejího hodného muže – chtěl přistihnout, jak nese chléb chudým, a strhl šátek, kterým měla košík přikrytý. Košík však byl plný voňavých růží, po chlebu ani památky. Alžběta děkovala Bohu za zázrak a Jindřich odešel zahanben.  

Brzy poté její milovaný muž Ludvík onemocněl a zemřel. Alžběta se odmítla přizpůsobit šlechtickým mravům a stejně tak odmítla další výhodné nabídky k sňatku. Příbuzní ji z Wartburgu vyhnali. S těžkým srdcem dala své děti na vychování do kláštera a s pomocí vdovského majetku, který od Ludvíkovy rodiny vybojovala, založila v Marburgu špitál, kde ošetřovala nemocné. Cenné svědectví o jejím životě v tomto období nám zanechal její duchovní vůdce (ZDE). Vyčerpaná těžkou prací odešla do nebe za Ježíšem ve věku 24 let. Pro množství zázraků – které se odehrály u jejího hrobu – byla už 4 roky po své smrti prohlášena v církvi za svatou. 

ÚKOL: Vyber z následujících možností jednu, která nepatří mezi vlastnosti, v nichž nám jde svatá Alžběta Uherská příkladem. 

SOUCIT S DRUHÝMI – SKROMNOST – LÁSKA K JEŽÍŠOVI – MANŽELSKÁ VĚRNOST –  VESELÁ MYSL – RADIKÁLNÍ ZŘEKNUTÍ SE MAJETKU – POSLUŠNOST VŮČI RODIČŮM – ÚCTA VŮČI DUCHOVNÍMU VŮDCI 

řešení úkolu + vysvětlení

Velká kniha o svatých
aneb po kom se jmenujeme
Praha 2016


16.11.2020
ANEŽKA A JEJÍ RODINA

Milé děti, z nejnovější procházky světem víry (ZDE) jste jistě poznaly, že tento týden si v náboženství povídáme o svaté princezně jménem Anežka. K jejím vynikajícím vlastnostem patřila schopnost usmiřovat rozhádané lidi. 

Za vlády Anežčina bratra Václava I. došlo v naší zemi ke vzpouře jeho syna Přemysla Otakara. Král se snažil povstání vojensky potlačit, ale byla proti němu šlechta a dokonce i pražský biskup. Král byl nucen dočasně opustit zemi a uchýlil se ke svým příbuzným do Německa. V Praze i po celém království došlo k mnoha bojům. Anežka, která byla v té době již klariskou, a tudíž nevycházela na veřejnost, napsala oběma dopis a vyzvala je ke smíření. Václav I. a jeho syn Přemysl Otakar II. se setkali v anežském klášteře a smířili se. Bylo to jistě díky přispění svaté Anežky a díky modlitbám celého jejího společenství.

ÚKOL: Prohlédni si obrázek k příběhu o usmíření v Anežčině rodině a označ jménem, kdo je kdo. 

 

Mezi svými příbuznými měla svatá Anežka také jednu vynikající sestřenici – svatou Alžbětu Uherskou. Ale o ní si řekneme víc příští týden.

Dnes si ještě můžete s rodiči zopakovat hlavní události z Anežčina života pomocí obrázkového čtení.


9.11.2020
SVATÝ MARTIN

Martin žil ve 4. století. Už jako malý se chtěl stát poustevníkem. Jeho otec si přál, aby se stal vojákem. Martin ho ctil, proto poslechl a v 15 letech vstoupil do armády. Pro svou spolehlivost a odvahu se brzy stal důstojníkem. Martin (i jako voják) byl skromný, slušný, s druhými jednal s úctou.

Jednoho dne u brány města uviděl žebráka, jak se téměř nahý choulí zimou. Neměl u sebe jídlo ani peníze. Nevěděl, co by mu dal, tak vzal svůj důstojnický plášť. Mečem ho rozpůlil na dvě poloviny, aby se žebrák alespoň zahřál. Ostatní vojáci se mu posmívali. Martin měl ze svého skutku radost. Příští noc ve snu uviděl Ježíše, oděného půlkou jeho pláště, jak mluví k andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“

Po této příhodě Martin odešel z armády, nechal se pokřtít a žil jako poustevník – v tichu a samotě. Rád se modlil a četl Boží slovo. Byl moudrý, lidé k němu přicházeli prosit o modlitbu a o radu. Lidé si Martina velmi oblíbili a nakonec ho zvolili biskupem. Tento biskupský úřad vykonával svědomitě, stále žil skromně, byl spravedlivý a milosrdný. Horlivě hlásal evangelium hlavně ve venkovských oblastech. Prostí lidé ho měli rádi. Byl nazýván biskupem chudých. 

ÚKOL: Tento týden máš na výběr ze čtyř možností. Nejprve se zamysli nad otázkou, potom se pusť do splnění úkolu. Vyber si ten, který si chceš vyzkoušet.

1. Máš rád svoje rodiče a posloucháš je? Pokud ještě nemáš svou domácí povinnost, domluv se s rodiči, co bys mohl pravidelně dělat. Pokud máš, dělej ji ochotně a pořádně.

2. Umíš se rozdělit? Popřemýšlej, co bys mohl někomu tomto týdnu darovat. Udělej někomu radost tím, že se s ním podělíš nebo mu něco věnuješ.

3. Modlíš se pravidelně a modlíš se rád? Dnes večer se pomodli sám nebo s rodinou za osamělé, chudé a nemocné.

4. Viděl jsi někdy obraz se svatým Martinem? Prohlédni si obrázky a popřemýšlej podle čeho svatého Martina můžeš poznat. Vybarvi vitrážové okno se svatým Martinem.


2.11.2020
JSI JEDINEČNÝ

Chlapci a děvčata,
milí rodiče,

tento týden si společně vezmeme do rukou Bibli, kterou považujeme za Knihu všech knih. Na jejích stránkách k nám promlouvá sám Bůh.  Od chvíle, kdy začal školní rok, uplynulo devět týdnů (nedělí). Ke každé z nich se pokusíme přiřadit obrázek podle toho, jaký text z evangelia jsme slyšeli – nebo mohli slyšet – při mši svaté v kostele.

Prohlédněte si, prosím, společně na monitoru následujících devět obrázků a nechte své dítě/žáka vybrat jeden, o kterém by se chtěl s Vaší pomocí dovědět více. Úkol se dá opakovat.

Každá kartička má v zeleném rámečku nějakou povzbudivou myšlenku plus odkaz na příslušný text z evangelia.

Kdo umíte hledat v Bibli, přečtěte si příslušný text a spolu s dítětem se zkuste zamyslet, proč ho autor obrázku ztvárnil právě tímto způsobem. Kdo Bibli nemáte po ruce, přemýšlejte aspoň o vztahu obrázku s myšlenkou v rámečku.

Na závěr se nezapomeňte pomodlit, tj. odpovědět Pánu Bohu na jeho slovo. Kdybyste mohli kartičky vyskládat na stůl obrázkem dolů, našli byste ještě jedno překvapení.

Chápe Vaše dítě, jak souvisí otisk prstu s nadpisem dnešní hodiny? Vhodný biblický text k tématu byste našli v listu Římanům, kapitola 12, verše 4-5. Nádherný komentář pak představuje video o životě mladého světce Carla Acutise – viz Procházka světem víry (3).


26.10.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Milí přátelé, po prvním kvízu o Matce Tereze z Kalkaty vám dnes předkládám velkou hru na téma: Společný svátek všech svatých.

Otázky se točí převážně kolem pětice dalších hrdinů víry, kterým jsme se v letošním školním roce již věnovali. Malým dětem je hra určena s podporou rodičů. Otázky vám tentokrát záměrně nedávám do rukou předem, abyste si víc užili moment překvapení a třeba i společné rodinné tipování. Kdo si na hru s dětmi bez přípravy netroufá, může si ji zahrát nejprve sám v kategorii „ostatní čtenáři“ a teprve potom zapojit děti. Otázky jsou pochopitelně stejné. Hodnocení výsledků v obou kategoriích bude na níže uvedených odkazech přístupné po skončení hry. 

NOVINKA – Část otázek je postavena na „dvoubarevné“ odpovědi ANO – NE (anglicky TRUE – FALSE). Znovu vás prosím, nezapínejte si překladač, ale zvykněte si na pokyny v angličtině. Poslední otázka je bonus za dvojnásobný počet bodů.     

HRA JE UKONČENA

Termín ukončení: středa 4.11. ve 20:00


19.10.2020
JAN PAVEL II. (1920-2005)

Matka Tereza se osobně přátelila s papežem Janem Pavlem II., který za ní přišel do nebe v roce 2005.

Bezprostředně po své volbě do čela katolické církve v roce 1978, vyzval nový papež Jan Pavel II. celý svět: „Nebojte se otevřít bránu svého srdce Kristu!“ Později přežil útok atentátníka, který na něj vystřelil na náměstí sv. Petra ve Vatikánu (1981). Svoji záchranu považoval Jan Pavel II. za zázrak, o který se svou mateřskou přímluvou u Boha postarala Panna Maria.   

ÚKOL: Vytiskni si a vybarvi nové vitrážové „okno“ s tímto svatým mužem, který po pádu komunismu třikrát navštívil naši zemi.

Vymalovaný obrázek si vystřihni a schovej, abys ho později mohl/a přinést do školy a přidat do své sbírky hrdinů víry ve složce. 


omalovánky svatých
a další kreslené materiály
© deti.vira.cz

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova