sekce B – ročníky 3+4+5

19.4.2021
DUCH SVATÝ
– BOŽSKÝ PŘÍTEL

Milé děti, vše nasvědčuje tomu, že tato hodina náboženství by pro nás mohla být po šesti měsících naposledy u počítače. Příští týden už se znovu začneme scházet ve školách i na farách. Jak to přesně uděláme, vám včas vysvětlí rodiče. Moc se na vás těším.

Posledně jsme si četli v učebnici o tom, jak vzkříšený Pán Ježíš pověřil Petra vedením církve a také jsme uvažovali o tom, kdo a s čím v naší farnosti pomáhá panu farářovi. Dnes zaměříme pozornost na pomoc, kterou nám všem přináší do života Duch Svatý. 

KDO JE DUCH SVATÝ? Duch Svatý není ani holubice, ani vítr, ani oheň. To jsou jen některé z jeho symbolů, které nám umožňují, abychom si ho mohli znázornit. Duch Svatý je totiž sám o sobě naprosto neviditelný. 

Duch Svatý je Božský přítel všech věřících. Nebeský Otec ho spolu s Pánem Ježíšem posílají do našich srdcí, aby hořela láskou a zářila svatostí. S Duchem Svatým můžeš mluvit při modlitbě. Většinou ho prosíme, aby nás vedl, chránil před špatnými rozhodnutími a pomáhal nám správně poznávat a uskutečňovat Boží vůli. Často se také dožadujeme jeho darů, o kterých čteme v Písmu.

ÚKOL: Poznáš, kde je Duch Svatý spolu s Otcem a Synem znázorněn na pozlaceném sousoší, které vidíš na horním obrázku? správná odpověď ZDE

Více se o Duchu Svatém můžeš dovědět z krásné modlitby, kterou se na něj církev obrací už od poloviny devátého století (CHCI PUSTIT NAHRÁVKU). Také si jako přípravu na příští hodinu ve škole nebo na faře přečti první stránku z učebnice – lekce 25. Amen. 🙂

Poslední kvíz před návratem do školy
na téma velikonoční svátky
si můžete zahrát do konce dubna.

HRA JE UKONČENA
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: pátek 30.4. ve 20:00
Nápověda: ŠUPLÍK A (5.4.), B (od 22.3.), C (29.3.)


12.4.2021
JEŽÍŠ SE ZJEVUJE
UČEDNÍKŮM U JEZERA

Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš několikrát zjevuje svým učedníkům. Dává jim najevo, že jim odpustil to, že jej opustili při jeho zatčení. Učedníci mají zprvu ostych, ale když vidí, že je má stále rád, zažívají velkou radost z toho, že se s ním mohou opět setkat. Takto je Ježíš znovu povzbuzuje k odvaze žít pro Boží království a znovu jim připomíná všechno, co je učil. Připravuje je tak na chvíle, kdy od nich odejde a oni sami budou muset hlásat Boží království po celém světě.

ÚKOL: Nalistuj si v učebnici lekci 24 a v biblickém textu zjisti, o čem si chtěl Pán Ježíš promluvit s apoštolem Petrem mezi čtyřma očima? 

Vzkříšený Ježíš se dnes s učedníky setkal při rybolovu – jako tenkrát poprvé, kdy jim řekl, že z nich udělá rybáře lidí. Rozhovor s Petrem následoval po společné snídani. Když Petr na Ježíšovu otázku třikrát vyzná, že ho má opravdu rád, Ježíš mu svěří službu starat se o celou církev – společenství věřících, včetně těch, kteří ještě budou přibývat. Od té doby až dodneška zastávají tuto službu Petrovi nástupci – papežové spolu s biskupy a kněžími.

FARNOST
= CÍRKEV U NÁS DOMA

I když služba kněží je v kostele určitě nenahraditelná, v církvi je místo pro aktivitu každého z nás, kteří věříme v Ježíše a máme ho rádi. Jen se zkuste zamyslet nad tím, kdo u vás ve farnosti panu faráři pravidelně s něčím pomáhá? Najdeš i jiné služby než ty, které jsou uvedeny v učebnici (obrázek vlevo)? A jaký mají všichni ti lidé ke své službě důvod?

ZAPAMATUJ SI:
Pán Ježíš, má rád církev
i každého z nás, kteří do ní patříme
a něco užitečného v ní děláme.


5.4.2021
JEŽÍS VSTAL Z MRTVÝCH

Ahoj. Kdo z vás – děti – myslel o Velikonocích na Ježíše a zdržoval se mezi ostatními věřícími, jistě si všiml, že Ukřižovaný nezůstal v hrobě, ale v noci ze soboty na neděli byl mocným Božím zásahem vzkříšen. Ježíšův hrob je prázdný. Stráže utekly. Anděl zvěstuje ženám radostnou novinu a pobízí všechny Ježíšovy učedníky, aby šli Pánu naproti.

NOVÉ UČIVO:
OSLAVENÉ TĚLO

Pán Ježíš se o velikonočním ránu neprobudil ze smrti jako ze sna, aby se jen vrátil zpátky mezi lidi, ale přešel i se svým tělem do božské dimenze života, ve které už nikdy nemůže umřít. Říkáme, že jeho vzkříšené tělo je oslavené.  Jak se to projevuje? Může být na více místech současně, prochází zavřenými dveřmi, umí náhle zmizet z očí a zase se objevit. Jíst může, ale nemusí. Necítí totiž hlad, ani žízeň. To, že se Ježíš pohybuje v jiné úrovni života mu nijak nebrání, aby se dál setkával se svými přáteli a povzbuzoval je ve víře, naději a vzájemné lásce. Křesťané s jistotou vyznávají se svatým Pavlem:

Víme totiž, že Ježíš Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.

První člověk, který Ježíše potkal po jeho vzkříšení, byla Marie z Magdaly. Proč právě ona? Protože jej hledala. Když si myslela, že je mrtvý, šla alespoň za jeho mrtvým tělem. Ale Ježíš se jí ukázal živý. Přečti si o tom v učebnici – lekce 23 – a najdi odpověď na otázky. 

ÚKOL: S živým Ježíšem se můžeme setkávat i my. Může to být v kostele, nebo v hodině náboženství, při návštěvě nemocného člověka i při práci na zahradě. Velmi vzácné chvíle setkání s Ježíšem prožíváme při svaté zpovědi a svatém přijímání. Do prázdného leporela na druhé straně v učebnici, napaluj, kde se cítíš Pánu Ježíši nejblíž ty.

SVĚDKOVÉ VÍRY
Popřemýšlej, koho z upřímně věřících lidí se můžeš zeptat na jeho způsob setkávání s Ježíšem. Co ti řeknou, můžeš vzít jako inspiraci pro sebe. Na závěr dnešního „nábožka“ si poslechni svědectví otce Romana Vlka, faráře v Laškově (okres Prostějov).


29.3.2021
EUCHARISTIE A SLUŽBA – SVATÝ ČTVRTEK

Ahoj kluci a holky, zdravím vás z fary. Při dnešní hodině se budeme zabývat předposledním dnem Ježíšova života. Říká se mu Zelený nebo také Svatý čtvrtek.

Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak byste chtěli strávit závěrečný večer svého života? Co byste v něm chtěli zažít? Ježíš nás učí, abychom každý svůj den žili tak, jak bychom chtěli z tohoto světa odcházet. Pokud se nám to podaří, vkročíme jednou do Božího království pokojně, aniž bychom museli na poslední chvíli něco horečnatě měnit, žehlit nebo dohánět. Událostmi tzv. Poslední večeře završil Pán to, co dělal po celý svůj život:

  • poslouchal Otce (plnil jeho vůli),
  • miloval lidi, sloužil jim (odpouštěl hříchy, uzdravoval a ukazoval cestu do Božího království).

Nyní jim dává své tělo a krev jako posilu na cestu. Současně vyzývá k následování právě ve službě lidem.

ÚKOL: Prohlédni si obrázky v učenici – lekce 21 – a za pomoci nápovědy doplň chybějící slova.

Obrázek 1
Ježíš myje nohy učedníkům

A říká: „Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy.“ Co tím Ježíš myslí? Máme jej následovat v láskyplné službě druhým.

Obrázek 2
Ježíšova poslední večeře

Ježíš říká: „Vezměte a jezte: toto je moje tělo.“ Odkud známe tato slova? Ze mše svaté.

Obrázek 3
Ježíšova poslední večeře

Ježíš říká: „Toto je kalich mé krve. To konejte na mou památku.“ Co znamená druhá věta? Ježíš nás zve k přijímání jeho těla a krve s eucharistii.

Obrázek 4
Ježíš prosí o modlitbu

Ježíš říká: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“ Dopiš k učedníkům jména: Petr, Jakub, Jan. Jsou to ti samí učedníci, kteří s ním byli při jeho proměnění na hoře. Ježíš má strach a prosí své přátele, aby se v nejtěžší chvíli jeho života za něho modlili.

Obrázek 5
Ježíš se modlí

Ježíš se modlí slovy: „Otče, ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Tři učedníci usínají a Ježíš zůstává opravdu sám. Je zvyklý konat vůli Otce, a tak i teď ji přijímá. V té chvíli Otec posílá anděla, aby jej posílil. Co děláš ty, když máš strach? Co bys v tu chvíli potřeboval?

Obrázek 6
Ježíš se vydává

Ježíš: „Koho hledáte?“
Vojáci: „Ježíše Nazaretského.“
Ježíš: „Já jsem to!“

Ježíš přišel, aby svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním otevřel člověku dveře k Otci do Božího království. Jeho smrt není smutná náhoda, není dílem těch, kteří jej zajali, ale on sám jej vydává, aby nás zachránil.

TÝDENNÍ VÝZVA

Ježíš poslední hodiny svého život trávil se svými nejbližšími. Tyto chvíle naplnil projevy lásky. Uč se to dělat také tak už od těch nejobyčejnějších věcí jako je společné stolování v rodině.


22.3.2021
VJEZD DO JERUZALÉMA

Milé děti, letošní Velikonoce prý budou kvůli pandemii stejné jako loni – to znamená bez pomlázky, návštěv a dalekého cestování. Pro věřící křesťany je ale vynikající zprávou to, že – na rozdíl od minulého roku – můžeme aspoň v omezeném počtu přicházet do kostela na sváteční bohoslužby.

ÚKOL:  Hlavním úkolem těchto dnů je pro všechny věřící vědomě pobývat v Ježíšově blízkosti. Rodiny, které se o svátcích nedostanou do kostela – např. kvůli uzavřeným okresům nebo ze zdravotních důvodů – se mohou inspirovat ZDE

NOVÉ UČIVO: Prvním dnem tak zvaného Svatého týdne je Květná neděle (letos 28.3.). Pán Ježíš v doprovodu svých učedníků vjíždí do Jeruzaléma branou, kterou má přijet slíbený Mesiáš (Zachránce). Zástupy lidí spolu s dětmi mu radostně mávají na pozdrav, vítají ho jako krále a zpívají Bohu chválu. Přečti si o tom v učebnici – lekce 20.

Hebrejské slovo „Hosana“ – které podle Bible volali lidé na přijíždějícího Ježíše – znamená současně oslavný výkřik „sláva“ i prosbu „pomoz – zachraň“. My toto slovo zpíváme při mši svaté, když spolu s anděli a svatými oslavujeme Boha těsně před Ježíšovým příchodem na oltář v Nejsvětější svátosti. Z následujících možností zkuste vybrat, co v našich krajích nepatří k projevům běžné úcty vůči Pánu Ježíši v kostele:

(1) pokleknutí před svatostánkem
(2) tanec
(3) píseň
(4) okuřování kadidlem
(5) květinové dary položené k oltáři
(6) položení kabátů a čepic na koberec
(7) posvátné ticho

správné řešení najdeš ZDE

Na druhé straně v učebnici si všímáme přítomnosti oslíka v Ježíšově životě. Zatímco vyplňuješ jednotlivé úkoly, můžeš si pustit nahrávku několika krátkých zpěvů, kterými se při každé mši svaté obracíme na Ježíše. Dávej pozor, jestli tam uslyšíš volání „hosana“.


15.3.2021
LAZAR Z BETÁNIE

Dobrý den, děti. Dnes v myšlenkách navštívíme vesnici jménem Betánie. Pán Ježíš tudy často procházel, protože se nacházela při cestě z Galileje do Jeruzaléma. Najdete to místo na mapě? Není vůbec daleko od hlavního města.

V Betánii byl dům, kde žili tři sourozenci – sestry Marie a Marta spolu s jejich bratrem Lazarem. Evangelium je nazývá Ježíšovými přáteli. Marta byla skvělá kuchařka, Marie a Lazar zase výborní společníci. Všichni tři nikdy neskrývali radost, když mohli putujícímu Ježíši a jeho učedníkům nabídnout pohostinství.

ČTEME Z BIBLE
Když byli na cestě, přišel Ježíš do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“   (Lk 10,38-42)

Tímto napomenutím, nechtěl Pán Ježíš Martu zarmoutit, ale laskavě a otevřeně jí řekl, co si myslí. Také Marta vůči němu jednala podobně. Byli to prostě opravdoví přátelé. Za nějaký čas se stalo, že Lazar v domě těžce onemocněl a zemřel. Pán Ježíš s učedníky tam přišli několik dní po pohřbu. Tehdy Marta řekla Ježíšovi:

Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.

ÚKOL: Jak to dopadlo, zjistíš v učebnici – lekce 19 – nebo v Bibli (Jan 11,1-44). Odpovědět na otázky už potom bude snadné. 

Na druhé straně lekce 19 je třeba doplnit v domečku chybějící části modlitby Věřím v Boha. Tímto vyznáním posilují všichni křesťané už od nejstarších dob víru v Trojjediného Boha: Otce, který vše stvořil; Syna, který nás vykoupil; a Ducha Svatého, který přebývá v církvi.

Zanedlouho budeme prožívat Velikonoce. Jejich český název se odvozuje od výrazu „veliká noc“. Ta jediná bude znát čas i hodinu, kdy Pán Ježíš vlastní mocí rozrazí brány smrti a jako vítěz vystoupí ze svého hrobu a vejde do věčné slávy u Otce. Zázrak probuzení pohřbeného přítele Lazara, který se odehrál v Betánii jen několik dní před Velikonocemi, dokazuje, že Ježíš nemluví z cesty, když říká Martě i nám:

Já jsem vzkříšení a život.
Kdo ve mě věří, i kdyby umřel, bude žít.
Věříš tomu?


8.3.2021
JEŽÍŠ SVOU SMRTÍ OTEVÍRÁ NEBE

Milé děti, už několik týdnů běží doba přípravy na Velikonoce. V kostelích, doma i v přírodě se lidé modlí tzv. křížovou cestu a při ní rozjímají o Ježíšově lásce, trpělivosti, statečnosti a vítězství nad zlem.

Nedávno se mě někdo z vás ptal, co znamená „rozjímat“. Odpověď není složitá. Rozjímat znamená přemýšlet o vybrané biblické události  jako bychom ji právě sami prožívali. Jako bychom byli u toho. Jde o důležitý druh modlitby, na který potřebujeme trochu klidu a taky fantazie. Při rozjímání se soustředíme na biblický příběh. Představujeme si jednotlivé obrazy a situace jako ve filmu. Přemýšlíme o tom, která z postav nás v něčem inspiruje a proč. Nakonec si o tom všem povídáme s Bohem.

Při rozjímání křížové cesty
míváme před očima
těchto 14 obrazů:
otevřít seznam

NOVÉ UČIVO: Až budeš chtít rozjímání vyzkoušet, otevři si učebnici na lekci 22. Najdeš tam sérii obrázků, které zachycují poslední den Ježíšova pozemského života – Velký pátek. Ráno byl Ježíš předveden v poutech před vladaře a nespravedlivě odsouzen k smrti. Vzpomínáš si na nějaké podrobnosti o průběhu tohoto soudu? Pokud ne, můžeš si je najít v Bibli, nechat vyprávět od starších věřících nebo přijít poslechnout na Velký pátek do kostela. 

Cestou s křížem na popraviště
Ježíš několikrát spadl a potkal řadu lidí.
Někteří mu ubližovali
a jiní se mu snažili pomoci.

S pomocí obrázků najdi jména tří osob, které Pánu Ježíšovi na křížové cestě prokázaly lásku a doplň úkoly v učebnici na straně 2.

Potom si můžeš vystřihnout lístečky z přílohy (A + B + C + D + E + F + G) a dolepit je k obrázkům na  první straně této lekce v učebnici tak, jak si myslíš, že patří k sobě.

ROZHOVOR S UKŘIŽOVANÝM JEŽÍŠEM

Když Pán Ježíš ve velkých bolestech umíral na kříži, vyslechl si od různých lidí hodně zraňujících slov. Uprostřed toho všeho ale zazněl také jeden velmi krásný a povzbudivý rozhovor. Posuďte sami. 

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen ke stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“

Lk 23,39-43

ZAPAMATUJ SI:
Obětí svého života Pán Ježíš vykoupil naše viny a otevřel nám přístup k věčnému životu s Bohem. Proto cílem křížové cesty pro každého, kdo s vírou, nadějí a láskou přijímá Ježíše Krista za svého Pána, Průvodce a Zachránce, je zmrtvýchvstání. 🙂

V rámci farní kvízové ligy pro vás připravujeme novou hru, kde si své vědomosti o křížové cestě a Velkém pátku budete moci zopakovat.

CHCI VSTOUPIT DO HRY
žáci z náboženství – kategorie A, B
hráči farní kvízové ligy
Termín ukončení: středa 31.3. ve 20:00


1.3.2021
JARNÍ PRÁZDNINY


22.2.2021
PROMĚNĚNÍ NA HOŘE

Tu a tam přicházejí chvíle, kdy si lidé všimnou, že jsou blízko člověku, kterému by se dalo říct: „TY ZÁŘÍŠ!“

Jedná se o projev veliké vnitřní radosti – ba přímo nadšení duše, které se člověku promítá nejprve do očí, odtud pak do celé tváře a někdy i dál (např. do chuti tančit nebo poskakovat při chůzi). Možná už jste to někdy zažili i sami na sobě. Těm, kdo jsou zamilovaní se takové věci stávají pravidelně, když je zaplaví vědomí blízkosti milované osoby. Sportovci nebo jejich fanoušci „září“ nad dosaženým vítězstvím. Studenti „září“ nad úspěšně složenými závěrečnými zkouškami. Mladí rodiče „září“ štěstím nad svým právě narozeným dítětem a malé děti „září“ při pohledu na rozsvícený vánoční stromeček.

Také o Pánu Ježíši zaznamenali apoštolové, že se jednou před jejich očima celý rozzářil. Jeho tvář se jim v tu chvíli jevila jako slunce a jeho oděv se třpytil jako sníh v pravé poledne. Svědkové té události jen těžko hledali slova, aby nám popsali, co viděli. Zajímavé je, že tato událost z Ježíšova života, kterou nazýváme „Proměnění na hoře“ se neodehrála ani na fotbale, ani u vánočního stromečku, ale při modlitbě na opuštěném místě.

Přečti si o tom v učebnici
a odpověz na otázky:
lekce 18 – první strana

HLEDÁME V BIBLI: 
Jeden ze dvou dávno zemřelých proroků, kteří se ve chvíli Ježíšova proměnění objevili na vrcholu hory a rozmlouvali s ním, byl Mojžíš. Ten měl i za svého života na zemi velmi zajímavou zkušenost s zářící tváří. Posuďte sami:

Mojžíš byl s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje … nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když (jeho bratr) Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal … Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel.

Ex 34, 28-31a.33-34  

ÚKOL: Také naše učebnice vypráví na druhé straně o jednom mladém muži a jedné mladé ženě, kteří za svého života na zemi vyzařovali Boží světlo. Seznam se s nimi a zkus říct rodičům, co na nich bylo tak krásně zářivé.

CHCEŠ SE O NICH DOVĚDĚT VÍCE?
Pier Giorgio Frassati
Chiara Luce Badano


15.2.2021
POKUŠENÍ NA POUŠTI

Milé děti, každému člověku se někdy stává, že k němu přicházejí myšlenky, které ho povzbuzují ke zlu. Někdy se nám líbí a jindy zase ne. Někdy je ovládneme a někdy jim podlehneme. Takovýmto myšlenkám se říká pokušení. I Pánu Ježíši takové myšlenky komplikovaly život, ale on je vždycky dokázal včas odehnat. Při dnešní hodině se dovíme, jak to dělal.

ÚKOL: Přečti si pozorně biblický text z rámečku v učebnici (lekce 17 – první strana) a s pomocí rodičů najdi odpověď na 4 otázky, které jsou pod obrázkem.    

Pán Ježíš dokázal žít 40 dní na poušti, kde měl jen trochu sušeného jídla a musel hodně šetřit s vodou. O čerstvém voňavém chlebě, jaký doma v Nazaretě pekla jeho maminka Maria, si tam mohl nechat jenom zdát. Když mu ale ďábel radil, aby si takový chleba opatřil bez práce pouhým spoléháním na svou božskou moc, Ježíš to odmítl. Raději zahnal myšlenky na jídlo pozorným čtením z Bible, které ho už odmalička vždy velice zajímalo. Na stránkách Písma svatého nacházel Ježíš ozvěnu známého hlasu přicházejícího z nebe, se kterým byl zvyklý mluvit o samotě při modlitbě. 

Ježíš nebyl na poušti náhodou, ale šel tam pod vedením Ducha Svatého, posílit své duchovní svaly, aby dobře zvládl životní úkol, který mu Bůh Otec přichystal. Podobně vede Duch Svatý v životě všechny lidi, kteří Boha milují. 

Pokušitel se několikrát pokusil odvést Ježíše od jeho láskyplné pozornosti na Boha Otce a na jeho plán. Když mu k tomu nepomohl jeho první pokus přimět Ježíše, aby se víc soustředil na jídlo, zkusil něco jiného. Před Ježíšovou fantazií se postupně objevovaly obrazy parádních zážitků, pohádkového bohatství, slávy ve světě a nimi spojené moci. Stačilo zdánlivě málo a Ježíš mohl to všechno získat. Jenže ve skutečnosti by přestal myslet na Boha a ďábel by tak dosáhl svého cíle. Nepodařilo se mu to, a proto nechal Ježíše na nějakou dobu na pokoji.  

NOVÉ UČIVO: Potom přišli k Ježíšovi andělé poslaní od Otce a obsluhovali ho.  Z toho vidíme, že když zůstaneme Bohu uprostřed pokušení věrní, nemusíme se bát, že on se o nás nepostará. A také vidíme, že půst netrvá věčně. Po něm vždy následuje oslava. I nás čeká v dalších týdnech 40 dní postní doby, abychom se dobře připravili na Velikonoce. Je dobré, když si na tuto dobu stanovíš nějaký úkol – předsevzetí.

Kromě modlitby a dobrých skutků ti Ježíš ukazuje cestu postu (zřeknutí se jídla nebo nějaké zábavy z lásky k Bohu), abys nabral/a potřebnou duchovní sílu k životu podle Boží vůle. Při dodržování postního předsevzetí ti pomůže karta v příloze a rozhovor s Ježíšem na téma, které ti předkládá na mobilu v učebnici.

BONUS: Zkuste si v rodině popovídat o rozlišování myšlenek podle příkladů v učebnici (lekce 17 – druhá strana).   

      


8.2.2021
JEŽÍŠ NÁS UČÍ POSLOUCHAT OTCE

V prostoru krytého bazénu Městských lázní v Prostějově je možné číst velmi poučnou větu:

Rozdíl mezi talentovaným a úspěšným sportovcem leží v mnoha hodinách tvrdé práce.

Totéž jistě platí i v jiných oblastech lidské činnosti jako je třeba hra na hudební nástroj, komunikace v cizích jazycích, studium jakéhokoli druhu, umění modlitby nebo mistrovské zvládnutí nějakého řemesla. Ve všech těchto oblastech se můžeme zastavit v půli cesty pro nedostatek naší motivace k překonávání lenosti.

Není vlastně nic neobvyklého na tom, že se ti někdy nechce dělat úkoly do školy, jít do kostela na mši, trénovat do hudebky, uklízet v pokoji, hrát si s mladšími dětmi, vypnout počítač a poslechnout rodiče, kteří ti zadali nějakou domácí práci, vstávat ráno podle budíku atd. Jenže klíčem k úspěchu je v životě právě aktivní souboj s vlastní nechutí do práce a do konání dobra. Platí to i na naší cestě za Ježíšem.

ÚKOL: Popřemýšlej na Ježíšovými slovy z lekce 16 a s pomocí rodičů zkus správně odpovědět na otázky v učebnici. Potom se zamysli nad tím, v jakých situacích nejčastěji sám/sama narážíš na svou nechuť do práce a rozhodni se pro nějaký jednoduchý úkol, na kterém bys mohl/a do příštího týdne posilovat svoje odhodlání poslouchat Boha – našeho milujícího Otce. 

Pokud se ti zvolené předsevzetí osvědčí,
můžeš si ho zvolit za součást své přípravy na Velikonoce.

Měj se pěkně a brzy na slyšenou.
+OT


1.2.2021
JEŽÍŠ NÁS UČÍ ODPOUŠTĚT

Chlapci a děvčata,
jedna krásná modlitba při mši svaté říká:

Bože, ty prokazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a odpouštíš…

Odpuštění není projev slabosti, ale naopak něco velice působivého a silného. Umožňuje uzdravení zraněných vztahů mezi Bohem a lidmi i mezi lidmi navzájem. Je to Boží řešení na spirálu zla, která se roztáčí, když spolu lidé nechtějí mluvit a tvrdě se mstí za obdržené rány.

Odpuštění dávat i přijímat se obvykle učíme ve své rodině, jak o tom svědčí příběh o Monice z naší učebnice.   

ÚKOL: Čím je člověk starší, tím více si uvědomuje, že mu bylo mnoho odpuštěno od Boha i od dobrých lidí. Tím také roste naše ochota odpouštět těm, kdo nás o to prosí.

Přečti si v učebnici (lekce 15) úryvek z Matoušova evangelia a zkus si tipnout, jak to v Bibli pokračuje dál. Kontrolu si můžeš udělat ZDE

SVÁTOST SMÍŘENÍ
= ŠKOLA ODPUŠTĚNÍ

Radost ze smíření prožívají věřící křesťané často ve svaté zpovědi, ke které je dobré chodit po prvním svatém přijímání každý měsíc.

Pro přípravu na dobrou zpověď ti zde nabízíme vzor modlitby a několik užitečných otázek k zamyšlení při zpytování svědomí:

1) můj vztah k Bohu
2) můj vztah k lidem a k mému okolí
3) můj vztah k sobě     


Únorové kolo farní kvízové ligy nabízí zájemcům prohloubení důležitého tématu z našeho šuplíku (Ježíš a Desatero). Po zkušenostech z prvního pololetí nechávám u všech kvízových otázek více času na odpověď. Zapojené rodiny prosím o zprávu, zda-li to tak stačí. Děkuji za spolupráci. +OT


25.1.2021
JEŽÍŠ NÁS UČÍ STÁVAT SE BLIŽNÍM
– samostatná práce s učebnicí (lekce 14)


18.1.2021
JEŽÍŠ NÁS UČÍ O NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ
– samostatná práce s učebnicí (lekce 13)


15.1.2021
HODNOCENÍ VĚDOMOSTÍ ZAČÍNÁ

Učivo z podzimu 2020 opakujeme pomocí kvízu s názvem Ježíš – Lékař duše a těla a přemožitel Zla (ZDE). Přeji hodně radosti z poznání správných odpovědí, i když jste na ně vždycky nepřišli sami a hned. 


11.1.2021
KÝM JE JEŽÍŠ?
– samostatná práce s učebnicí (lekce 8)


8.1.2021
BLÍŽÍ SE KONEC 1. POLOLETÍ

Milí rodiče, kluci a děvčata,  
znám jednu holčičku, která měla ve svých deseti letech vynikající hodnocení z náboženství. Můžete si prohlédnout její vysvědčení.

Toto vysvědčení je vzácná památka na ženu, která mezitím dospěla a ve svých 74 letech dne 1.1.2021 v Rokytnici zemřela. Právě dnes se konal její pohřeb. Někteří jste ji mohli znát jako laskavou starou paní se stříbrnými vlasy, která chodí každý večer s úsměvem zavírat kostel. Teď už se jistě radostně prochází se svými rodiči v rajské zahradě! Prosím, vezměte si příklad z její dětské horlivosti pro víru, abyste taky jednou dostali za celý svůj život výslednou jedničku přímo od Boha. 

ÚKOL: Vytvořte si doma vlastní památku na svou účast v hodinách náboženství. Pod zadáním tohoto úkolu si prohlédněte čtyři různé vzory vysvědčení. Jedno z nich si vyberte a poproste rodiče, aby vám ho objednali na faře (stačí email nebo sms). Potom na druhou stranu listu společně doplňte známky. Zaměřte se přitom na tyto oblasti: (1) osobní modlitba, (2) docházka do náboženství – škola i počítač, (3) vědomosti, (4) přijímání svátostí,  (5) dobré skutky. Ke kontrole vědomostí můžete použít lednový kvíz, který se v našem šuplíku objeví za pár dní. Pokud vaše rodina nechodí do kostela, vynechte hodnocení oblasti (4) přijímání svátostí. Pokud nejste ani pokřtění, můžete vynechat hodnocení oblasti (1) osobní modlitba. Uvnitř vysvědčení si můžete vymalovat obrázek, který se k našemu předmětu dobře hodí. Jakmile to bude možné, nechte si své vysvědčení od pana faráře orazítkovat a doplnit jeho vzkazem.  

Těší se na vás otec Tomáš
736 522 838
klic.tomas@ado.cz

   


4.1.2021
BOŽÍ SYN MEZI NÁMI
– samostatná práce s učebnicí (lekce 12)


18.12.2020

Foto Člověk a víra / Pavel Langer

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ
A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE.

vaši katecheté

Setkat se spolu můžeme v kostele, kde bude o svátcích probíhat bohatý program (INFO). V každém případě se těšíme na slyšenou při pokračování katechezí v novém roce.

VÝZVA NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
Pro všechny zájemce jsme znovu spustili kvízy, které si můžete s rodinou nebo každý sám za sebe zahrát. Máte možnost procvičit si všechna témata nebo jen ta, která vás zaujmou. Třeba se vám podaří vylepšit si skóre z minula :-). Těšíme se, že se zapojíte. Všechny kvízy najdete v sekci K.


14.12.2020
ZVĚSTOVÁNÍ A NAVŠTÍVENÍ

Chvála Kristu, děti. Většina z vás určitě dávno umí modlitbu Zdrávas Maria. Vyslovujeme při ní velmi důležitá slova, která Marie – Matka Ježíšova – slyšela podle Bible nejprve od anděla a brzy potom od své těhotné příbuzné Alžběty – maminky sv. Jana Křtitele. Obě tyto události jsou krásně zpracovány v posledních adventních lekcích naší učebnice. 

ÚKOL: Pozorně si pročti lekce 10 a 11, společně s dospělými hledej odpověď na uvedené otázky, nauč se modlitbu Anděl Páně a zkus najít vlastní cestu k naplnění týdenní výzvy „zajímám se o druhé„.   

SOUTĚŽ: Na závěr jsme pro vás připravili nový kvíz, kde si můžete prověřit vaše vědomosti o adventu.

CHCI VSTOUPIT DO HRY
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: čtvrtek 24.12. ve 20:00


7.12.2020
PŘÍPRAVA NA PŘÍCHOD MESIÁŠE

Milé děti, na adventním věnci hoří tento týden dvě svíce. To znamená, že už jsme asi v polovině času, který je v církevním kalendáři adventu vyměřen. Důležitý rozměr této doby, o kterém se dnes budeme učit, se jmenuje „obrácení“ nebo také „pokání“. Obě tato slova znamenají, že si před Vánocemi chceme hlouběji uvědomit, co v životě neděláme správně, a z lásky k Bohu se snažit o nápravu. 

ÚKOL: Přečtěte si první stranu lekce 9, jak svatý Jan Křtitel připravoval lidi na jejich první setkání s Pánem Ježíšem.

Ve spodní části stránky najdete odpověď na otázku, kde můžeme získat sílu k opravdovému polepšení. Vy, kteří už jste začali chodit ke svaté zpovědi, nezapomeňte, že k dobré přípravě na Vánoce patří také očištění srdce od hříchů.

Kající charakter adventní doby se odráží i v této zpívané modlitbě:

NOVÉ UČIVO: Hebrejské slovo „Mesiáš“ – které se v této části učebnice používá – označuje „pomazaného“ Božího služebníka, jehož Bůh vybavil mocí naplnit naděje věřících. S příchodem Mesiáše – jehož jméno bylo před Ježíšovým narozením zahaleno tajemstvím – spojila Bible ve Starém zákoně opravdu veliké naděje pro celé lidstvo. Adventní čas nám umožňuje si to vše znovu připomenout a s radostí si  uvědomit, že Bůh vždy věrně plní, co slíbil.      

ÚKOL: Na druhé straně dnešní lekce odpověz Ježíši písemně na otázku, kterou najdeš na mobilu v levém dolním rohu..


30.11.2020
ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK

Snad každý dospělý i dítě v této zemi zná advent jako název předvánočního období, ve kterém se má doma pořádně uklidit, napéct cukroví, poslat přání vzdáleným příbuzným a přátelům, nazdobit stromeček, postavit betlém a udělat nějaký dobrý skutek nejen při adventních koncertech v České televizi. 

Křesťanské rodiny se v těchto dnech scházejí k modlitbě u postupně rozsvěcovaného věnce, který je znamením důvěrné Boží blízkosti, posilou naší naděje na splnění Božích příslibů a svědectvím o síle víry, která v životě zahání každou temnotu. Křesťanskému adventu se věnujeme také v nové procházce světem víry (mrkni ZDE). Na hloubce prožívání adventu záleží, jaké budeme mít Vánoce.   

NOVÉ UČIVO

Adventem začíná nový „církevní rok“. Tímto názvem označujeme kalendář svátků a období, které mají vztah k životu Pána Ježíše a naší snaze jít v jeho stopách ve společenství s Pannou Marií a ostatními svatými. Svátky církevního roku ovlivňují na první pohled hlavně to, jak bude v daný den vypadat mše svatá:

  • co při ní budeme číst z Bible,
  • jaké budeme zpívat písně,
  • jaká bude v kostele výzdoba
  • nebo jakou barvu bude mít oblečení kněze.   

Lidé, kteří z víry opravdu žijí, promítají svátky církevního roku také do způsobu své osobní a rodinné modlitby – viz např. již zmiňované setkávání u adventního věnce. Prožívat aktivně církevní rok – bohatý na duchovní výzvy i lidové tradice – není jen krásnou zkušeností. Je to cesta následování Krista, na které se nám On sám dává poznat, posiluje naši víru a jako Dobrý pastýř nás vede do srdce své církve. 

Církevní rok se dělí do třech hlavních částí:

  • Advent a Vánoce – prosinec a kousek ledna
  • Postní doba a Velikonoce – únor až začátek června
  • Liturgické mezidobí – zbývající týdny roku mezi vánočním a velikonočním obdobím

Hlavní svátky roku mají barvu bílou nebo zlatou. Přípravné období na Vánoce a Velikonoce bývá fialové nebo růžové. Mezidobí se v kostele pozná podle barvy zelené. Rudá barva krve se pravidelně objevuje při vzpomínce na umučení Pána Ježíše, Ducha Svatého (= symbol ohně) a mučedníky (např. svatý Václav).

ÚKOL: Pro lepší orientaci v církevních svátcích a jejich barvách si můžeš kruhové schéma roku vytisknout, prohlédnout a vybarvit podle vzoru. Potom si v učebnici najdi osmisměrku (lekce 9), která ti prozradí, co je na adventu ze všeho nejdůležitější (řešení). A pokud je to v tvých silách, zvu tě na některou z adventních bohoslužeb v naší farnosti.

Na setkání se těší
otec Tomáš


Lekci 8 zatím přeskočíme.
Dá-li Pán vrátíme se k ní po Novém roce ve škole.


23.11.2020
JEŽÍŠ NÁS ZVE KE SPOLUPRÁCI

Po přečtení sedmé lekce z naší učebnice si můžeš položit otázku, jaký je rozdíl mezi konáním dobrých skutků a dobrovolnictvím.

Vzpomínám si na svoji studentskou návštěvu v domě sester Matky Terezy, které se v Římě starají o bezdomovce. Pomáhali jsme tam s několika kamarády rozdávat jídlo u večeře. Dodnes si na tu chvíli dobře pamatuji. Ale víckrát jsem tam bohužel už nešel. Toho večera jsme u sester udělali jeden dobrý skutek, ale nepřijali jsme žádnou pravidelnou službu. Tím jsme se lišili od dobrovolníků, kteří mají v Božích očích mnohem větší zásluhy. U nás můžeš potkat dobrovolníky např. v nemocnicích, domovech důchodců i jinde.

ÚKOL: Prohlédni si webové stránky maltézské pomoci a zjisti tam, jakou práci dělají dobrovolníci pod jejich vedením. Potom se za ně pomodli.   

VÝZVA: Začni se cíleně věnovat dobrým skutkům (každý den udělej někomu radost), abys jednou dokázal/a mít v nějaké podobě radost z dobrovolnictví. 

Pomůže ti karta z přílohy.

A jak by mohli druzí lidé udělat radost tobě? 


16.11.2020
JEŽÍŠ NÁS VEDE K VĚČNÉMU ŽIVOTU

Milé děti, naše křesťanské náboženství nám přináší velice důležitou a radostnou zprávu. Pán Ježíš a s ním celá Bible potvrzuje, že to vidíme správně, když se nedokážeme smířit s tím, že by život lidí, které máme rádi, mohl jednou skončit v hrobě. 

ČTEME Z BIBLE:
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, jejich odchod od nás za záhubu, v pokoji se však nalézají. (Mdr 3,1-3)

V učebnici dnes otvíráme lekci 6. Úryvek z evangelia nám vypráví o mladém muži, který se ptá Ježíše, co by měl dělat, aby mohl dosáhnout věčného života. Na takto položenou otázku má Ježíš jasnou odpověď.

Přečti si pozorně co, říká, a zamysli se také nad otázkami ve fialovém rámečku. Nakonec si projdi s pomocí někoho staršího také úkoly z druhé strany sešitu.   

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
nápověda
řešení úkolu

Mladík z evangelia Pánu Ježíši řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ I na takovou otázku má Ježíš pro něj i pro nás jasnou odpověď, která by se dala shrnout do slov: „Dívej se na mě a jednej podle mého příkladu“.

ÚKOL: Každý večer se na chvíli zastav a společně s Ježíšem si projdi svůj den. Pomůže ti karta z přílohy.


9.11.2020
JEŽÍŠ VYHÁNÍ ZLÉ DUCHY

Ahoj. Děkuji ti, že jsi vydržel/a čekat na dnešní téma o něco déle než obvykle. V naší učebnici máme zatím probrané čtyři lekce a formou hry jsme si už zopakovali polovinu z nich. Vstoupili jsme tak i my do Ježíšovy školy. Příští kvíz pro naši skupinu se zaměří na téma Náš učitel se modlí, abys dobře viděl. Než se mi podaří tuto soutěž naprogramovat, věnuj se lekci číslo 5 ze svého pracovního sešitu.

Hodně lidí se diví, kde se na světě bere tolik zla, např. šikana mezi dětmi, hádky mezi dospělými, podvody různého druhu, porušování slibů, teroristické útoky a války. Bible nám ukazuje na dva hlavní důvody:

(1) tvrdost srdce hříšného člověka,
který se obrátil k Bohu zády

I viděl Hospodin, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci.
(Gen 6,5-6)

(2) našeptávání zlých duchů,
kteří nám závidí Boží lásku

Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: „Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: „To udělal nepřítel… Nepřítel je ďábel.“ 
(Mt 13,27-28.39)

ÚKOL: Přečti si k dnešnímu tématu první stránku z učebnice, odpověz na otázky z fialového rámečku a podle slovníčku zjisti, kdo jsou zlí duchové.

JSI BOŽÍM RYTÍŘEM
Písmo svaté nás dále ujišťuje o tom, že Pán Ježíš přišel z nebe na zem, aby ďáblově zákeřné činnosti udělal konec a vysvobodil nás z jeho moci (1 Jan 3,8). To se však nepodaří, když se my sami nepřidáme na Ježíšovu stranu a nezačneme vést se zlem poctivý duchovní boj (viz druhá stránka z dnešní lekce).

BOŽÍ ZBROJ
nápověda
 

Lidé, kteří se rozhodnou postavit v boji se zlem na Ježíšovu stranu, přijímají svátost křtu. Při křestním obřadu mimo jiné vyznávají víru v Boha a dodávají:

Chci žít ve svobodě dětí Božích a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě hřích nikdy neovládl a zříkám se proto všeho, co  němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho, co působí, a čím se pyšní.


2.11.2020
PO KOM SE JMENUJEME? 

Kluci a děvčata, hlásím se vám z fary, odkud pro vás „vysíláme“ dálkové hodiny náboženství. Moc bych si přál, aby se vám líbily.

Někteří z vás už si zahráli prázdninový kvíz na téma Blahoslavenství (první dvě lekce z našeho pracovního sešitu). Kdo to zatím nestihl, má čas do pátku. Aktuální přehled všech otevřených kvízů je umístěný ZDE. Pokud chcete stihnout i soutěž na téma svátku Všech svatých, musíte si pospíšit (končí ve středu).

NOVÉ
UČIVO

Mezi svatými bychom měli mít ve zvláštní úctě svého křestního patrona – jehož jméno neseme. Pokud snad tvoje rodné jméno žádného svatého nepřipomíná a při křtu jsi nedostal/a žádné druhé jméno, nevěš hlavu. Až půjdeš časem ke svátosti biřmování vybereš si svého patrona sám/sama. Nebeské ochránce (patrony) mívají nejen jednotliví lidé, ale i národy, kostely a obce. 

ÚKOL: Zkuste utvořit správné dvojice z modrých číslic a červených písmen podle patronů kostelů a kaplí v našem okolí.

(1) ROKYTNICE, (2) BRODEK U PŘEROVA, (3) CITOV , (4) CÍSAŘOV, (5) LUKOVÁ, (6) MAJETÍN, (7) KOKORY, (8) PŘEDMOSTÍ, (9) PŘEROV, (10) TOVAČOV, (A) JOSEF, (B) VAVŘINEC, (C) JIŘÍ, (D) VÁCLAV, (E) MAŘÍ MAGDALENA, (F) JAKUB STARŠÍ, (G) PANNA MARIA, (H) JAN KŘTITEL, (CH) CYRIL A METODĚJ


Nápověda: Písmeno „H“ budeš potřebovat dvakrát.
Pokud si nevíš rady, mrkni na www.mapy.cz,
najdi hledanou obec a klikni na značku kostela.
Řešení úkolu si zkontroluj ZDE.


PRACOVNÍ LIST
Vyplněním a odevzdáním přiloženého pracovního listu získáš jedničku do školního hodnocení z náboženství.

Popros rodiče, aby ti jej vytiskli a pomohli přečíst zadání. Obrázek Carla Acutise si vymysli na základě informací, které ses dočetl/a v nejnovější procházce světem víry (3). Kolem hlavy mu nezapomeň napalovat svatozář, jako mají svatí v našich kostelích.


26.10.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Na prázdniny jsme vám připravili zajímavý kvíz. Pro přípravu na většinu otázek stačí mít v rukou náš pracovní sešit – lekce 1+2. Otázky vám tentokrát záměrně nedávám do rukou předem, abyste si víc užili moment překvapení a třeba i společné rodinné tipování. Hodnocení výsledků bude na odkazech přístupné po skončení hry. 

NOVINKA – Část otázek je postavena na „dvoubarevné“ odpovědi ANO – NE (anglicky TRUE – FALSE). Znovu vás prosím, nezapínejte si překladač, ale zvykněte si na pokyny v angličtině. Poslední otázka je bonus za dvojnásobný počet bodů.     

PŘICHÁZÍME DO JEŽÍŠOVY ŠKOLY – BLAHOSLAVENSTVÍ
HRA JE UKONČENA

Termín ukončení: pátek 6.11. ve 20:00


19.10.2020
JEŽÍŠ UZDRAVUJE

Zázračné uzdravování je podle svědectví Bible v Ježíšově působení velmi časté. Nikdy se přitom ale nesoustředí pouze na odstranění fyzické bolesti. Snaží se uzdravit tělo i duši. 

Velcí hrdinové víry napodobují Ježíše v tomto přístupu k nemocnému člověku. V učebnici máme uvedený příklad jednoho italského kněze z minulého století. Jmenuje se  otec Pio a byl ve své době (+ 1968) vyhledávaným zpovědníkem a zároveň zakladatelem nemocnice. 

ÚKOL: Projdi si v učebnici lekci č. 4 včetně všech doplňovaček (druhá strana).  Setkání slepého muže jménem Bartimaios s Ježíšem by se určitě mohlo podobně odehrát i dnes. Víš, jak to myslím? 

SOUTĚŽ: Po skončení tohoto týdne si zahrajeme novou hru Kahoot. Bude se týkat prvních dvou témat, která jsme v učebnici probírali. Zalistuj tedy, prosím, trochu nazpátek, aby sis osvěžil paměť.  

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT

Pán Ježíš v evangeliu o modlitbě nejen mluví, ale také se sám často modlí – buď o samotě, nebo společně s druhými. Při rozhovoru s Bohem se jistě v obou případech mnohokrát nechal inspirovat starozákonními žalmy. 

ÚKOL: Pročti si v učebnici lekci č. 3 a zjistíš mimo jiné, jaké druhy žalmů v Bibli nacházíme. Právem se říká, že žalmy jsou jako hudební nástroj o více strunách. Každá situace, kterou prožíváme – ať veselá nebo smutná – v nich nachází ozvěnu. 

S pomocí druhé strany této lekce se zamysli nad tím, bez čeho se dobrá modlitba neobejde:
(1) soustředění na Boha
(2) pravidelnost

 
Z toho logicky plyne výzva k modlitebnímu setkávání s Bohem každý večer. Můžeš k němu použít pomůcku z přílohy.


12.10.2020
JEŽÍŠ UČÍ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ

Z poslední hodiny náboženství, která byla ještě ve škole máme jako týdenní výzvu na doma snahu těšit konkrétní lidi kolem sebe.


Učebnice náboženství
Na cestě s Ježíšem
© KC Olomouc 2020

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova