sekce B – ročníky 3+4+5

8.1.2021
BLÍŽÍ SE KONEC 1. POLOLETÍ

Milí rodiče, kluci a děvčata,  
znám jednu holčičku, která měla ve svých deseti letech vynikající hodnocení z náboženství. Můžete si prohlédnout její vysvědčení.

Toto vysvědčení je vzácná památka na ženu, která mezitím dospěla a ve svých 74 letech dne 1.1.2021 v Rokytnici zemřela. Právě dnes se konal její pohřeb. Někteří jste ji mohli znát jako laskavou starou paní se stříbrnými vlasy, která chodí každý večer s úsměvem zavírat kostel. Teď už se jistě radostně prochází se svými rodiči v rajské zahradě! Prosím, vezměte si příklad z její dětské horlivosti pro víru, abyste taky jednou dostali za celý svůj život výslednou jedničku přímo od Boha. 

ÚKOL: Vytvořte si doma vlastní památku na svou účast v hodinách náboženství. Pod zadáním tohoto úkolu si prohlédněte čtyři různé vzory vysvědčení. Jedno z nich si vyberte a poproste rodiče, aby vám ho objednali na faře (stačí email nebo sms). Potom na druhou stranu listu společně doplňte známky. Zaměřte se přitom na tyto oblasti: (1) osobní modlitba, (2) docházka do náboženství – škola i počítač, (3) vědomosti, (4) přijímání svátostí,  (5) dobré skutky. Ke kontrole vědomostí můžete použít lednový kvíz, který se v našem šuplíku objeví za pár dní. Pokud vaše rodina nechodí do kostela, vynechte hodnocení oblasti (4) přijímání svátostí. Pokud nejste ani pokřtění, můžete vynechat hodnocení oblasti (1) osobní modlitba. Uvnitř vysvědčení si můžete vymalovat obrázek, který se k našemu předmětu dobře hodí. Jakmile to bude možné, nechte si své vysvědčení od pana faráře orazítkovat a doplnit jeho vzkazem.  

Těší se na vás otec Tomáš
736 522 838
klic.tomas@ado.cz

   


4.1.2021
Omlouvám se dětem i rodičům za nedodání slíbené katecheze. Po neděli to napravím. +OT


18.12.2020

Foto Člověk a víra / Pavel Langer

PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ
A NIČÍM NERUŠENÉ VÁNOCE
S POHLEDEM UPŘENÝM NA JEŽÍŠE.

vaši katecheté

Setkat se spolu můžeme v kostele, kde bude o svátcích probíhat bohatý program (INFO). V každém případě se těšíme na slyšenou při pokračování katechezí v novém roce.

VÝZVA NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY:
Pro všechny zájemce jsme znovu spustili kvízy, které si můžete s rodinou nebo každý sám za sebe zahrát. Máte možnost procvičit si všechna témata nebo jen ta, která vás zaujmou. Třeba se vám podaří vylepšit si skóre z minula :-). Těšíme se, že se zapojíte. Všechny kvízy najdete v sekci K.


14.12.2020
ZVĚSTOVÁNÍ A NAVŠTÍVENÍ

Chvála Kristu, děti. Většina z vás určitě dávno umí modlitbu Zdrávas Maria. Vyslovujeme při ní velmi důležitá slova, která Marie – Matka Ježíšova – slyšela podle Bible nejprve od anděla a brzy potom od své těhotné příbuzné Alžběty – maminky sv. Jana Křtitele. Obě tyto události jsou krásně zpracovány v posledních adventních lekcích naší učebnice. 

ÚKOL: Pozorně si pročti lekce 10 a 11, společně s dospělými hledej odpověď na uvedené otázky, nauč se modlitbu Anděl Páně a zkus najít vlastní cestu k naplnění týdenní výzvy „zajímám se o druhé„.   

SOUTĚŽ: Na závěr jsme pro vás připravili nový kvíz, kde si můžete prověřit vaše vědomosti o adventu.

CHCI VSTOUPIT DO HRY
odkaz pro žáky
odkaz pro ostatní čtenáře
Termín ukončení: čtvrtek 24.12. ve 20:00


7.12.2020
PŘÍPRAVA NA PŘÍCHOD MESIÁŠE

Milé děti, na adventním věnci hoří tento týden dvě svíce. To znamená, že už jsme asi v polovině času, který je v církevním kalendáři adventu vyměřen. Důležitý rozměr této doby, o kterém se dnes budeme učit, se jmenuje „obrácení“ nebo také „pokání“. Obě tato slova znamenají, že si před Vánocemi chceme hlouběji uvědomit, co v životě neděláme správně, a z lásky k Bohu se snažit o nápravu. 

ÚKOL: Přečtěte si první stranu lekce 9, jak svatý Jan Křtitel připravoval lidi na jejich první setkání s Pánem Ježíšem.

Ve spodní části stránky najdete odpověď na otázku, kde můžeme získat sílu k opravdovému polepšení. Vy, kteří už jste začali chodit ke svaté zpovědi, nezapomeňte, že k dobré přípravě na Vánoce patří také očištění srdce od hříchů.

Kající charakter adventní doby se odráží i v této zpívané modlitbě:

NOVÉ UČIVO: Hebrejské slovo „Mesiáš“ – které se v této části učebnice používá – označuje „pomazaného“ Božího služebníka, jehož Bůh vybavil mocí naplnit naděje věřících. S příchodem Mesiáše – jehož jméno bylo před Ježíšovým narozením zahaleno tajemstvím – spojila Bible ve Starém zákoně opravdu veliké naděje pro celé lidstvo. Adventní čas nám umožňuje si to vše znovu připomenout a s radostí si  uvědomit, že Bůh vždy věrně plní, co slíbil.      

ÚKOL: Na druhé straně dnešní lekce odpověz Ježíši písemně na otázku, kterou najdeš na mobilu v levém dolním rohu..


30.11.2020
ZAČÍNÁ NOVÝ CÍRKEVNÍ ROK

Snad každý dospělý i dítě v této zemi zná advent jako název předvánočního období, ve kterém se má doma pořádně uklidit, napéct cukroví, poslat přání vzdáleným příbuzným a přátelům, nazdobit stromeček, postavit betlém a udělat nějaký dobrý skutek nejen při adventních koncertech v České televizi. 

Křesťanské rodiny se v těchto dnech scházejí k modlitbě u postupně rozsvěcovaného věnce, který je znamením důvěrné Boží blízkosti, posilou naší naděje na splnění Božích příslibů a svědectvím o síle víry, která v životě zahání každou temnotu. Křesťanskému adventu se věnujeme také v nové procházce světem víry (mrkni ZDE). Na hloubce prožívání adventu záleží, jaké budeme mít Vánoce.   

NOVÉ UČIVO

Adventem začíná nový „církevní rok“. Tímto názvem označujeme kalendář svátků a období, které mají vztah k životu Pána Ježíše a naší snaze jít v jeho stopách ve společenství s Pannou Marií a ostatními svatými. Svátky církevního roku ovlivňují na první pohled hlavně to, jak bude v daný den vypadat mše svatá:

  • co při ní budeme číst z Bible,
  • jaké budeme zpívat písně,
  • jaká bude v kostele výzdoba
  • nebo jakou barvu bude mít oblečení kněze.   

Lidé, kteří z víry opravdu žijí, promítají svátky církevního roku také do způsobu své osobní a rodinné modlitby – viz např. již zmiňované setkávání u adventního věnce. Prožívat aktivně církevní rok – bohatý na duchovní výzvy i lidové tradice – není jen krásnou zkušeností. Je to cesta následování Krista, na které se nám On sám dává poznat, posiluje naši víru a jako Dobrý pastýř nás vede do srdce své církve. 

Církevní rok se dělí do třech hlavních částí:

  • Advent a Vánoce – prosinec a kousek ledna
  • Postní doba a Velikonoce – únor až začátek června
  • Liturgické mezidobí – zbývající týdny roku mezi vánočním a velikonočním obdobím

Hlavní svátky roku mají barvu bílou nebo zlatou. Přípravné období na Vánoce a Velikonoce bývá fialové nebo růžové. Mezidobí se v kostele pozná podle barvy zelené. Rudá barva krve se pravidelně objevuje při vzpomínce na umučení Pána Ježíše, Ducha Svatého (= symbol ohně) a mučedníky (např. svatý Václav).

ÚKOL: Pro lepší orientaci v církevních svátcích a jejich barvách si můžeš kruhové schéma roku vytisknout, prohlédnout a vybarvit podle vzoru. Potom si v učebnici najdi osmisměrku (lekce 9), která ti prozradí, co je na adventu ze všeho nejdůležitější (řešení). A pokud je to v tvých silách, zvu tě na některou z adventních bohoslužeb v naší farnosti.

Na setkání se těší
otec Tomáš


Lekci 8 zatím přeskočíme.
Dá-li Pán vrátíme se k ní po Novém roce ve škole.


23.11.2020
JEŽÍŠ NÁS ZVE KE SPOLUPRÁCI

Po přečtení sedmé lekce z naší učebnice si můžeš položit otázku, jaký je rozdíl mezi konáním dobrých skutků a dobrovolnictvím.

Vzpomínám si na svoji studentskou návštěvu v domě sester Matky Terezy, které se v Římě starají o bezdomovce. Pomáhali jsme tam s několika kamarády rozdávat jídlo u večeře. Dodnes si na tu chvíli dobře pamatuji. Ale víckrát jsem tam bohužel už nešel. Toho večera jsme u sester udělali jeden dobrý skutek, ale nepřijali jsme žádnou pravidelnou službu. Tím jsme se lišili od dobrovolníků, kteří mají v Božích očích mnohem větší zásluhy. U nás můžeš potkat dobrovolníky např. v nemocnicích, domovech důchodců i jinde.

ÚKOL: Prohlédni si webové stránky maltézské pomoci a zjisti tam, jakou práci dělají dobrovolníci pod jejich vedením. Potom se za ně pomodli.   

VÝZVA: Začni se cíleně věnovat dobrým skutkům (každý den udělej někomu radost), abys jednou dokázal/a mít v nějaké podobě radost z dobrovolnictví. 

Pomůže ti karta z přílohy.

A jak by mohli druzí lidé udělat radost tobě? 


16.11.2020
JEŽÍŠ NÁS VEDE K VĚČNÉMU ŽIVOTU

Milé děti, naše křesťanské náboženství nám přináší velice důležitou a radostnou zprávu. Pán Ježíš a s ním celá Bible potvrzuje, že to vidíme správně, když se nedokážeme smířit s tím, že by život lidí, které máme rádi, mohl jednou skončit v hrobě. 

ČTEME Z BIBLE:
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, jejich odchod od nás za záhubu, v pokoji se však nalézají. (Mdr 3,1-3)

V učebnici dnes otvíráme lekci 6. Úryvek z evangelia nám vypráví o mladém muži, který se ptá Ježíše, co by měl dělat, aby mohl dosáhnout věčného života. Na takto položenou otázku má Ježíš jasnou odpověď.

Přečti si pozorně co, říká, a zamysli se také nad otázkami ve fialovém rámečku. Nakonec si projdi s pomocí někoho staršího také úkoly z druhé strany sešitu.   

DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
nápověda
řešení úkolu

Mladík z evangelia Pánu Ježíši řekl: „To všechno jsem zachovával. Co mi ještě schází?“ I na takovou otázku má Ježíš pro něj i pro nás jasnou odpověď, která by se dala shrnout do slov: „Dívej se na mě a jednej podle mého příkladu“.

ÚKOL: Každý večer se na chvíli zastav a společně s Ježíšem si projdi svůj den. Pomůže ti karta z přílohy.


9.11.2020
JEŽÍŠ VYHÁNÍ ZLÉ DUCHY

Ahoj. Děkuji ti, že jsi vydržel/a čekat na dnešní téma o něco déle než obvykle. V naší učebnici máme zatím probrané čtyři lekce a formou hry jsme si už zopakovali polovinu z nich. Vstoupili jsme tak i my do Ježíšovy školy. Příští kvíz pro naši skupinu se zaměří na téma Náš učitel se modlí, abys dobře viděl. Než se mi podaří tuto soutěž naprogramovat, věnuj se lekci číslo 5 ze svého pracovního sešitu.

Hodně lidí se diví, kde se na světě bere tolik zla, např. šikana mezi dětmi, hádky mezi dospělými, podvody různého druhu, porušování slibů, teroristické útoky a války. Bible nám ukazuje na dva hlavní důvody:

(1) tvrdost srdce hříšného člověka,
který se obrátil k Bohu zády

I viděl Hospodin, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci.
(Gen 6,5-6)

(2) našeptávání zlých duchů,
kteří nám závidí Boží lásku

Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: „Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: „To udělal nepřítel… Nepřítel je ďábel.“ 
(Mt 13,27-28.39)

ÚKOL: Přečti si k dnešnímu tématu první stránku z učebnice, odpověz na otázky z fialového rámečku a podle slovníčku zjisti, kdo jsou zlí duchové.

JSI BOŽÍM RYTÍŘEM
Písmo svaté nás dále ujišťuje o tom, že Pán Ježíš přišel z nebe na zem, aby ďáblově zákeřné činnosti udělal konec a vysvobodil nás z jeho moci (1 Jan 3,8). To se však nepodaří, když se my sami nepřidáme na Ježíšovu stranu a nezačneme vést se zlem poctivý duchovní boj (viz druhá stránka z dnešní lekce).

BOŽÍ ZBROJ
nápověda
 

Lidé, kteří se rozhodnou postavit v boji se zlem na Ježíšovu stranu, přijímají svátost křtu. Při křestním obřadu mimo jiné vyznávají víru v Boha a dodávají:

Chci žít ve svobodě dětí Božích a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě hřích nikdy neovládl a zříkám se proto všeho, co  němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho, co působí, a čím se pyšní.


2.11.2020
PO KOM SE JMENUJEME? 

Kluci a děvčata, hlásím se vám z fary, odkud pro vás „vysíláme“ dálkové hodiny náboženství. Moc bych si přál, aby se vám líbily.

Někteří z vás už si zahráli prázdninový kvíz na téma Blahoslavenství (první dvě lekce z našeho pracovního sešitu). Kdo to zatím nestihl, má čas do pátku. Aktuální přehled všech otevřených kvízů je umístěný ZDE. Pokud chcete stihnout i soutěž na téma svátku Všech svatých, musíte si pospíšit (končí ve středu).

NOVÉ
UČIVO

Mezi svatými bychom měli mít ve zvláštní úctě svého křestního patrona – jehož jméno neseme. Pokud snad tvoje rodné jméno žádného svatého nepřipomíná a při křtu jsi nedostal/a žádné druhé jméno, nevěš hlavu. Až půjdeš časem ke svátosti biřmování vybereš si svého patrona sám/sama. Nebeské ochránce (patrony) mívají nejen jednotliví lidé, ale i národy, kostely a obce. 

ÚKOL: Zkuste utvořit správné dvojice z modrých číslic a červených písmen podle patronů kostelů a kaplí v našem okolí.

(1) ROKYTNICE, (2) BRODEK U PŘEROVA, (3) CITOV , (4) CÍSAŘOV, (5) LUKOVÁ, (6) MAJETÍN, (7) KOKORY, (8) PŘEDMOSTÍ, (9) PŘEROV, (10) TOVAČOV, (A) JOSEF, (B) VAVŘINEC, (C) JIŘÍ, (D) VÁCLAV, (E) MAŘÍ MAGDALENA, (F) JAKUB STARŠÍ, (G) PANNA MARIA, (H) JAN KŘTITEL, (CH) CYRIL A METODĚJ


Nápověda: Písmeno „H“ budeš potřebovat dvakrát.
Pokud si nevíš rady, mrkni na www.mapy.cz,
najdi hledanou obec a klikni na značku kostela.
Řešení úkolu si zkontroluj ZDE.


PRACOVNÍ LIST
Vyplněním a odevzdáním přiloženého pracovního listu získáš jedničku do školního hodnocení z náboženství.

Popros rodiče, aby ti jej vytiskli a pomohli přečíst zadání. Obrázek Carla Acutise si vymysli na základě informací, které ses dočetl/a v nejnovější procházce světem víry (3). Kolem hlavy mu nezapomeň napalovat svatozář, jako mají svatí v našich kostelích.


26.10.2020
PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Na prázdniny jsme vám připravili zajímavý kvíz. Pro přípravu na většinu otázek stačí mít v rukou náš pracovní sešit – lekce 1+2. Otázky vám tentokrát záměrně nedávám do rukou předem, abyste si víc užili moment překvapení a třeba i společné rodinné tipování. Hodnocení výsledků bude na odkazech přístupné po skončení hry. 

NOVINKA – Část otázek je postavena na „dvoubarevné“ odpovědi ANO – NE (anglicky TRUE – FALSE). Znovu vás prosím, nezapínejte si překladač, ale zvykněte si na pokyny v angličtině. Poslední otázka je bonus za dvojnásobný počet bodů.     

PŘICHÁZÍME DO JEŽÍŠOVY ŠKOLY – BLAHOSLAVENSTVÍ
HRA JE UKONČENA

Termín ukončení: pátek 6.11. ve 20:00


19.10.2020
JEŽÍŠ UZDRAVUJE

Zázračné uzdravování je podle svědectví Bible v Ježíšově působení velmi časté. Nikdy se přitom ale nesoustředí pouze na odstranění fyzické bolesti. Snaží se uzdravit tělo i duši. 

Velcí hrdinové víry napodobují Ježíše v tomto přístupu k nemocnému člověku. V učebnici máme uvedený příklad jednoho italského kněze z minulého století. Jmenuje se  otec Pio a byl ve své době (+ 1968) vyhledávaným zpovědníkem a zároveň zakladatelem nemocnice. 

ÚKOL: Projdi si v učebnici lekci č. 4 včetně všech doplňovaček (druhá strana).  Setkání slepého muže jménem Bartimaios s Ježíšem by se určitě mohlo podobně odehrát i dnes. Víš, jak to myslím? 

SOUTĚŽ: Po skončení tohoto týdne si zahrajeme novou hru Kahoot. Bude se týkat prvních dvou témat, která jsme v učebnici probírali. Zalistuj tedy, prosím, trochu nazpátek, aby sis osvěžil paměť.  

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT

Pán Ježíš v evangeliu o modlitbě nejen mluví, ale také se sám často modlí – buď o samotě, nebo společně s druhými. Při rozhovoru s Bohem se jistě v obou případech mnohokrát nechal inspirovat starozákonními žalmy. 

ÚKOL: Pročti si v učebnici lekci č. 3 a zjistíš mimo jiné, jaké druhy žalmů v Bibli nacházíme. Právem se říká, že žalmy jsou jako hudební nástroj o více strunách. Každá situace, kterou prožíváme – ať veselá nebo smutná – v nich nachází ozvěnu. 

S pomocí druhé strany této lekce se zamysli nad tím, bez čeho se dobrá modlitba neobejde:
(1) soustředění na Boha
(2) pravidelnost

 
Z toho logicky plyne výzva k modlitebnímu setkávání s Bohem každý večer. Můžeš k němu použít pomůcku z přílohy.


12.10.2020
JEŽÍŠ UČÍ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ

Z poslední hodiny náboženství, která byla ještě ve škole máme jako týdenní výzvu na doma snahu těšit konkrétní lidi kolem sebe.


Učebnice náboženství
Na cestě s Ježíšem
© KC Olomouc 2020

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova