Pouť bratrství ve znamení otce Abraháma

V předvečer svého odvážného letu na apoštolskou cestu do Iráku (5.3.-8.3.) vydal papež František následující videoposelství.

Drazí bratři a sestry v Iráku,
assalam lakum! (pokoj vám)

Za několik dní budu konečně mezi vámi! Velmi toužím po setkání s vámi, chci spatřit vaše tváře a navštívit vaši zemi, starobylou a mimořádnou kolébku civilizace. Přicházím jako poutník, jako kající poutník, abych vzýval u Pána odpuštění a smíření po letech války a terorismu, abych prosil Boha o útěchu srdcí a uzdravení ran. A přicházím mezi vás jako poutník pokoje, abych zopakoval: „Všichni jste bratři“ (Mt 23,8). A přicházím jako poutník míru hledající bratrství, vedený touhou společně se modlit a kráčet společně, také s bratry a sestrami dalších náboženských tradic, ve znamení otce Abraháma, který spojuje muslimy, židy a křesťany v jediné rodině.

Vykopávky ve městě Ur na břehu irácké řeky Eufrat, odkud pochází praotec Abrahám (cca 2000 let před Kristem). Papež Jan Pavel II. chtěl odtud v roce 2000 po Kristu zahájit svou jubilejní pouť po svatých místech biblického světa, ale nebylo to možné.

Drazí křesťanští bratři a sestry, kteří jste dosvědčili víru v Ježíše v mimořádně tvrdých zkouškách, s chvěním očekávám shledání s vámi. Jsem poctěn setkáním s mučednickou církví: děkuji za vaše svědectví! Mnoho, příliš mnoho mučedníků, které jste poznali, kéž nám pomůže, abychom vytrvali v pokorné síle lásky. Máte stále ještě před očima obrazy zničených domů a znesvěcených kostelů a v srdci rány po milovaných věcech a opuštěných příbytcích. Chtěl bych vám přinést láskyplné pohlazení od celé církve, která je nablízku vám a ztrýzněnému Blízkému východu a povzbuzuje vás k další cestě. Nedovolme, aby převládla strašlivá utrpení, která jste zakusili a která mne velmi rmoutí. Nevzdávejme se před šířícím se zlem. Starobylé prameny moudrosti těchto krajů nás obracejí jiným směrem, abychom jednali jako Abraham, který sice všechno opustil, avšak nikdy neztratil naději (srov. Řm 4,18) a spoléhaje na Boha dal povstat potomstvu početnému jako hvězdy na nebi. Drazí bratři a sestry, pohleďme ke hvězdám. Tam je náš příslib.

Ježíš řekl: „Kdybyste byli děti Abrahámovy, jednali byste jako on“ (Jan 8,39).

Drazí bratři a sestry, mnoho jsem na vás myslel v těchto letech, na vás, kteří jste velmi trpěli, ale nepodleli jste zkroušenosti, na vás křesťané a muslimové, na vás národy a kmeny jako Jezídové, kteří tak mnoho vytrpěli – všichni jsme bratři, všichni! Nyní přicházím do vaší požehnané a zraněné země jako poutník naděje. U vás v Ninive zaznělo Jonášovo proroctví, jež zabránilo zkáze a přineslo novou naději, naději Boží. Nechme se nakazit touto nadějí, která povzbuzuje k obnově a novému začátku. A v těchto těžkých časech pandemie si pomáhejme navzájem v utužování bratrství, abychom společně budovali budoucnost v míru. Společně, bratři a sestry všech náboženských tradic. Od vás se Abrahám před tisíceletími vydal na svou cestu. Dnes je na nás, abychom v ní pokračovali, abychom v témže duchu kráčeli společně po cestách pokoje! Proto vám všem vyprošuji mír a požehnání Nejvyššího. A všechny vás prosím, abyste učinili totéž co Abrahám: kráčeli v naději a nikdy nezapomínali hledět ke hvězdám. A všechny vás prosím, abyste mne doprovázeli modlitbou. Shukran! (Děkuji!)

Zdroj: Vatican News

Život farnosti pod dohledem nového PSA

Nečekaná stagnace epidemické křivky v nejvyšších patrech rizikového indexu si vyžádala úpravy pravidel, kterými se v posledních měsících řídí život naší farnosti. První verzi tzv. farního psa na covid probrala a odsouhlasila pastorační rada na svém adventním zasedání v Brodku dne 5.12.2020. Po drobné aktualizaci pravidel z poloviny ledna dochází nyní ke zveřejnění verze 2.0. Mezi hlavními novinkami upozorňujeme na:

  • omezení počtu nedělních mší při zachování jejich dostupnosti
  • uzavření nedělních rezervací na kůru pro nezpěváky
  • návrat pravidelné služby schóly (bez nácviků mimo kostel)
  • částečné zapojení lidu do zpívaných částí mše (dialogy, antifony, tajemství víry…)
  • návrat zpívaných ordinárií v podání schóly (bez účasti lidu)
  • ukončení programu večerních adorací se sv. přijímáním
  • obnovení večerních mší ve všední den (mimo Citov)
  • biblické hodiny pro dospělé on-line


Děkujeme za spolupráci při dodržování zásad bezpečnosti, ke kterým patří předepsané dvoumetrové rozestupy lidí v kostelních lavicích mimo členy rodiny, správné zakrytí dýchacích cest a poctivá dezinfekce rukou po přežehnání svěcenou vodou při vstupu do chrámu.

Odešla paní Vlasta Pavlíková (1939)

Po roce života v ústraní
odešla vstříc svému Pánu
zasloužilá varhanice

paní Vlasta Pavlíková
roz. Čepeláková

Citov 22

Pohřební mše se koná
v sobotu 6. 3. 2021
v kostele sv. Jiří v Citově
za účasti omezeného
počtu pozůstalých.

Přátelé mimo rodinu, farníci, sousedé a další smuteční hosté se mohou sejít v 15.00 na místním hřbitově k veřejnému uložení těla naší zemřelé sestry do hrobu.  Jménem zarmoucené rodiny děkujeme za pochopení, projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Komunitní web katolíků žijících kousek od Přerova