Archiv rubriky: Naše farní rodina

Blíží se vzácný čas dušičkových svátků

Chcete-li duším svých zesnulých příbuzných a přátel získat dar plnomocných odpustků, aby mohli „rychleji“ přejít z očistce do nebe, naplánujete si – prosím – na konec října svátost smíření. Příležitost ke svaté zpovědi máte v naší farnosti před každou mší svatou.

Katolický křesťan, který se zřekl hříchu i jakéhokoli zalíbení v něm, může v ČR získat dar úplných odpustků pro zemřelé až osmkrát v období od 25. října do 8. listopadu. Co je k tomu potřeba? Kromě „milosti posvěcující“ (což je stav duše po dobře vykonané zpovědi) je třeba jít v den každého pokusu o získání odpustků ke sv. přijímání, pomodlit se na úmysly Svatého otce a obětovat za zemřelé libovolnou modlitbu na hřbitově.

Ke zbožnému slavení dušičkových svátků patří dle možností také naše účast na slavnostní mši svaté ke cti Všech svatých (1. listopadu), která posiluje naši touhu po nebi. Určitě bychom neměli patřit mezi lidi, o kterých kdysi prohlásil Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup s českými kořeny: „Mnozí Evropané po nebi netouží, ale přitom automaticky předpokládají, že se tam dostanou.“

Společná památka Všech věrných zemřelých, kteří potřebují naše modlitby, aby se dostali z očistného ohně, připadá na 2. listopadu. Během tohoto dne budeme mít mši svatou ve všech třech kostelích naší farní rodiny. Jmenovitě při ní vzpomeneme na ty, kdo u nás měli církevní pohřeb za posledních 12 měsíců.

Žehná vám otec Tomáš

Střídání „akolytů“ pro farnosti otce Tomáše

Pověření k výpomoci při podávání svatého přijímání laikem a – je-li kněz nepřítomen – také při vystavení Eucharistie k adoraci na území naší farnosti dostala od otce biskupa Josefa Nuzíka v těchto dnech paní Pavla Palásková z Citova.

V roli mimořádné služebnice Eucharistie střídá Františka Chovance z Rokytnice, který tuto službu důstojně vykonával od července 2019 až do letošních prázdnin. Pověření pro Pavlu Paláskovou platí v Rokytnici, Brodku u Přerova, Citově a Císařově do konce roku 2025. Bude vykonáváno podle pokynů faráře. V případě potřeby může duchovní správce opakovaně žádat biskupa o prodloužení jeho platnosti. Františkovi i Pavle patří dík celé naší farní rodiny za ochotu pokorně a láskyplně rozdávat věřícím v jednotě s knězem Tělo Pána Ježíše.