Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešla paní Františka Hlavinková (1935)

S důvěrou v Boží milosrdenství
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Hlavinková
roz. Rybaříková

Brodek u Přerova,
Masarykovo nám. 26

Pohřeb se koná
v pátek 10. 11. ve 14.00
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Prosíme o finanční dar na charitní dílo

Sestry a bratři,

každoročně se na Vás při Dušičkové sbírce (letos při nedělní mši 5. 11.) obracíme s prosbou na podporu charitního díla v naší arcidiecézi. Charita je dnes největším laickým dílem katolické církve, které jde ke všem potřebným a snaží se udělat jejich život lepším nebo alespoň snesitelným tam, kde naši klienti prožívají ty nejtěžší situace.

Charita pomáhá všem bez rozdílu a má k tomu vybudovanou obrovskou síť zařízení a služeb, sociálních i zdravotních, od pomoci seniorům a lidem s nejrůznějšími typy onemocnění nebo omezení, lidem umírajícím i jejich rodinám, rodinám s dětmi až po lidi na okraji společnosti, osoby bez domova nebo závislým na návykových látkách nebo lidem propuštěným z vězení. Celkem se každoročně snažíme pomáhat více než padesáti tisícům klientů či pacientů. V Charitě dnes pracuje zhruba dva tisíce pracovníků a pomáhá nám tisíce dobrovolníků.

V posledních letech Charita čelila a stále čelí novým náročným výzvám. Sotva odezněla pandemie Covidu-19, překvapila nás válka na Ukrajině. Charitní pracovníci tak během poměrně krátké doby prošli a stále prochází dalším náročným obdobím. Klíčové stále je zabezpečit základní pomoc a doprovázení tisícům běženců, převážně matkám s dětmi a seniorům. Myslíme si, že i v těchto zkouškách Charita obstála a s hrdostí musíme říct, že jsme v nich díky mnoha lidem dobré vůle obstáli také jako národ.

Na tomto místě chceme zdůraznit jednu důležitou věc, že všechny tyto činnosti byly díky obrovské obětavosti pracovníků i dobrovolníků navíc, nad rámec pomoci našim stávajícím klientům, kteří na kvalitě péče žádným způsobem netratili!

Je mnoho dalších věcí, které v krátkosti nelze vyjmenovat, ale snažíme se ze všech sil splnit svoje poslání, jak na místní úrovni u nás doma v ČR, tak v globální rovině za hranicemi naší země.

Proto Vás chceme požádat o dar na charitní dílo podle vašich možností, protože tak intenzivní pomoc a v takovém rozsahu stojí nejen spoustu úsilí, ale i finančních prostředků. Chceme vám poděkovat za veškerou dosavadní pomoc a podporu, vždyť Charita je naším společným dílem.

Ať Vám Pán žehná

Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc