Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Odešel pan Antonín Kytlica (1951)

 Brzy po křtu svého vnuka
odešel vstříc Božímu světlu

pan Antonín Kytlica

Brodek u Přerova,
Štefánikova 468

Pohřeb se koná
v sobotu 16. 12. v 11.30
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Brodku.

Po mši svaté a modlitbách za spásu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra převezeno ke zpopelnění. Věčné odpočinutí dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Ať odpočívá v pokoji!

Už jste letos využili daňové úlevy na základě daru pro farnost?

Foto: Marek Matějíček – květen 2021

PROBÍHÁ ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ

Zapisování mešních úmyslů na rok 2024 probíhá do konce prosince u pověřených osob: Miluše Mrázková (Rokytnice), Marta Vondráková (Brodek) a Vlastimil Karas (Citov). Pokud je to možné, prosíme, snažte se svou prosbu formulovat tak, aby úmysl mše svaté nebyl ani příliš dlouhý ani anonymní. Děkujeme za pochopení.

SPOLUPRÁCE FARNOSTÍ NA HANÉ A V POLABÍ

Posíláním dobročinných intencí do farnosti Roudnice nad Labem pomáháme od roku 2020 nejen sobě, ale i církvi v méně zbožném kraji na severu Čech. Otec Martin Brousil, který je v Roudnici farářem, nás opakovaně ujistil, že si podpory od našich farníků velmi váží a že všechny svěřené úmysly v daném roce odsloužil buď osobně nebo prostřednictvím svého spolupracovníka, otce Ludvíka Šťastného. Pošlete-li do Roudnice intenční dar pět set korun, počítejte s tím, že na váš úmysl bude mše svatá sloužena dvakrát, při tisícikoruně čtyřikrát apod. Intence určené do Roudnice se během adventu shromažďují u otce Tomáše.

NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍMI DARY ZA MŠI SVATOU

Finanční dary věřících spojené s mešním úmyslem v kostelích naší arcidiecéze jsou podle vůle biskupa určeny na provoz automobilu celebrujícího kněze. Pokud jde o farnost Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov, snaží se pan farář tyto dary ponechávat v domácí farní pokladně a nemalé náklady na služební cesty autem řešit z jiných zdrojů. Této příležitosti by rád využil k poděkování za dary, které přinášíte do sakristie po mši svaté slavené na váš úmysl, ale i za vaši celoroční štědrost v běžných farních sbírkách.

VYUŽITÍ DAŇOVÝCH SLEV – ZBÝVÁ POSLEDNÍ MĚSÍC ČASU

Kdo máte možnost věnovat své farnosti mimořádný sponzorský dar, nebo byste třeba své příspěvky na kostel chtěli řešit pravidelnou měsíční platbou z banky, najdete příslušná čísla farních účtů na těchto odkazech (RO, BR, CI). V případě potřeby rád poradím. Potvrzení o přijetí daru fyzických nebo právnických osob za účelem snížení základu jejich daně z příjmů vystavuje farnost automaticky. U jednorázových darů tak činíme okamžitě, zatímco u pravidelných plateb dostane dárce daňové potvrzení za celý předchozí rok během ledna.

Velmi si vážím vaší přízně.
+OT