Archiv rubriky: Církev ve světě

Trojí výročí svatého Tomáše Akvinského

Na neděli 28. 1. připadá jubilejní svátek sv. Tomáše Akvinského. Je krásné, že v celé naší farnosti bude při této příležitosti předsedat eucharistické liturgii fr. Damián Němec OP z olomoucké dominikánské komunity. Zatímco v roce 2023 uplynulo 700 let od svatořečení jednoho z největších křesťanských myslitelů všech dob, letos uplyne 750 let od jeho úmrtí a v roce 2025 si budeme připomínat 800 let od jeho narození.

Toto víceleté „tomášovské“ jubileum neuniklo pozornosti papeže Františka, který „Andělského učitele“ označil za stálý „zdroj a cenné dobro pro církev“. Ve svém loňském dopise u příležitosti trojího výročí (2023-2025) nás papež vyzývá, abychom se dali do školy sv. Tomáše Akvinského, poukazuje na důležitost komunitního rozměru církevního těla a na způsoby, kterými se má vyjadřovat. Následující shrnutí papežského poselství připravila pro Vatican News paní Antonella Palermo.

Tomáš Akvinský je pro církev cenným zdrojem

Papež připomíná, že podle Akvinského božská milost neničí přirozenost, ale přivádí její potenciál k naplnění. Poznamenává, že Doctor communis je „zdrojem, cenným přínosem pro církev dneška i zítřka“. A vysvětluje důvody, proč tomu tak je:

Provázelo jej neustálé vědomí, že pravdy víry, počínaje Boží jednotou a Kristovým božstvím a lidstvím, nespočívají pouze v intelektu, ale opodstatňují každodenní existenci a konkrétní angažovanost každého věřícího v církvi a společnosti. Jako správný dominikán se Tomáš velkoryse věnoval evangelizaci a bezvýhradně se oddával modlitbě, poctivému a vášnivému studiu, působivé teologické a kulturní tvorbě, kazatelství a odpovědím na otázky, které mu adresoval jeho řád, církevní úřady a občanský svět i jeho vlastní známí a přátelé.

Tomášův odkaz: budování synodality a otevřenost pravdě

Papež vybízí, abychom čerpali z Tomášovy moudrosti a svědectví, připomíná definici, kterou uvedl Pavel VI.: „Světlo církve a celého světa“, a vysvětluje, co znamená důkladně uctívat tento stále živý pramen: znamená to „soustředit se na studium Tomášova díla v jeho historickém a kulturním kontextu a zároveň si ho vážit, abychom mohli reagovat na dnešní kulturní výzvy“. Poté se obrací k diecézím, které střeží živou paměť tohoto světce a svěřuje jim dva úkoly:

Trpělivé a synodální budování společenství a otevřenost „celé pravdě“. Skutečná synodalita, a toto je třeba mít na paměti, znamená růst společně v Kristu jako živé a aktivní údy církevního Těla, úzce spojené a propojené navzájem. Církve, jejíž komunitní rozměr se živí a projevuje ve svátostném životě a liturgii, ve spiritualitě, v kulturní a intelektuální diakonii, v důvěryhodném svědectví, v charitě a v pozornosti vůči nejchudším a nejzranitelnějším.

Mistr ve spekulaci, která není odtržená od zkušenosti

„Svatý Tomáš nezištně miloval pravdu“, napsal svatý Jan Pavel II. a nazval ho „apoštolem pravdy“. Svatý Tomáš Akvinský „je dnes svým duchem otevřenosti a univerzálnosti zdrojem inspirace a příkladným učitelem ve své pozornosti ke skutečnosti v jejích mnohostranných dimenzích“, doplňuje dále v dopise papež František.

Je pak třeba zdůraznit, že jeho ohromným odkazem je především svatost, vyznačující se zvláštní spekulací, která se však dala provokovat a poměřovat zkušeností, a to i bezprecedentními problémy a paradoxy dějin, dramatického a zároveň velkolepého místa, aby tak v něm rozpoznala stopy a směr k budoucímu Království. Vstupme tedy do jeho školy!

Plnomocné odpustky u jesliček v kostelích františkánské rodiny

Při příležitosti 800. výročí události „Vánoce v Grecciu“ – tj. prvního živého betléma v dějinách, který sestavil sv. František z Assisi – udělil Vatikán plnomocné odpustky všem věřícím, kteří do 2. února 2024 (Svátek Hromnic) navštíví kostel, svěřený františkánům, minoritům nebo kapucínům kdekoli na světě. V naší diecézi to jsou kostel Zvěstování Páně v Uherském Hradišti, kostel sv. Josefa v Moravské Třebové a kostel Zvěstování Páně bratří kapucínů v Olomouci.

Věřící, kteří na těchto místech setrvají v modlitbě před jesličkami, mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky. Také ti, kteří jsou nemocní a nemohou navštívit tyto kostely, mohou získat plnomocné odpustky, když obětují svoje utrpení Pánu nebo vykonají nějaký skutek zbožnosti.


Krásný hudební dárek Ježíškovi připravili pro letošní Vánoce zpěváci z Citova a okolí pod vedením varhaníka Zbyňka Svačiny. Děkujeme. Přiložené nahrávky zachycují poslední zkoušku v Rokytnici.
Lobodická pastorela
Chtíc aby spal
Co to má přec znamenati?
Jesu bleibet meine freunde
Syn Boží se nám narodil

FIDUCIA SUPPLICANS: Otče, prosím o požehnání …

Vatikánský úřad pro nauku víry nadělil v pondělí 18. 12. krásný vánoční dárek všem lidem toužícím po uzdravujícím a pomáhajícím Božím dotyku, ačkoli jejich životní stav se aktuálně nachází v rozporu s morálními standardy katolické církve, takže nemohou přistupovat ke svátostem.

Nově vydaný věroučný dokument o významu požehnání povzbuzuje pastýře církve, aby na prosbu jakéhokoli člověka nebo páru o přímluvnou modlitbu a svolávání dobra na jejich životní cestu reagovali s náležitou otevřeností a pastorační moudrostí, aniž by přitom jakkoli zpochybňovali nauku o manželství nebo jiné závazné mravní normy.

Na dané téma vám níže přinášíme alespoň část komentáře převzatého z oficiálního vatikánského zpravodajství včetně odkazu na text zmíněné věroučné deklarace. V případě dotazů a nejasností se, prosím, obracejte na svého pana faráře.

S přáním pokoje
otec Tomáš

Mimořádné papežské požehnání Urbi et Orbi v čase pandemie (27. 3. 2020)

VATICAN NEWS – ANDREA TORNIELLI

(…) Srdce pastýře nemůže zůstat lhostejné k lidem, kteří k němu pokorně přistupují s prosbou o požehnání, ať už je jejich stav, historie či životní cesta jakákoli. Srdce pastýře neuhasí doutnající knot těch, kteří cítí svou vlastní neúplnost a vědí, že potřebují milosrdenství a pomoc shůry. Srdce pastýře zahlédne v této žádosti o požehnání škvíru ve zdi, malou skulinku, skrze kterou již může působit milost. A tak jeho první starostí není tuto malou skulinku zacpávat, ale přijímat a prosit o požehnání a milost, aby lidé stojící před ním mohli začít chápat Boží plán pro svůj život.

Toto základní vědomí prosvítá z „Fiducia supplicans“, deklarace Dikasteria pro nauku víry o významu požehnání, která otevírá možnost žehnat neregulérním párům, dokonce i párům stejného pohlaví, přičemž zcela jasně říká, že požehnání v tomto případě neznamená potvrzení jejich životní volby, a také opakuje, že je třeba se vyhnout jakékoli ritualizaci nebo jiným prvkům, které by mohly byť jen vzdáleně napodobovat svatbu. Jedná se o dokument, který prohlubuje nauku o požehnání a rozlišuje mezi požehnáním rituálním a liturgickým a požehnáním spontánním, které je charakterizováno spíše jako projev zbožnosti spojený s lidovou zbožností. Je to text, který po deseti letech konkretizuje slova, která papež František napsal v „Evangelii gaudium“: „Církev není celnice, je to otcovský dům, kde je místo pro každého člověka s jeho vlastním náročným životem“. (…)


Deklarace
„FIDUCIA SUPPLICANS“
v pěti světových jazycích
(EN anglicky – DE německy – ES španělsky
– FR francouzsky – IT italsky)


ZAPAMATUJTE SI:
Prostřednictvím deklarace „Fiducia supplicans“ z dílny Dikasteria pro nauku víry, které schválil papež, bude nyní v katolické církvi možné mimo liturgii spontánně žehnat také párům, které tvoří osoby stejného pohlaví, pokud o to žádají pokorně a z dobrého důvodu. Zásadně je v těchto případech nezbytné vyvarovat se jakékoli ritualizace či napodobování manželství. Jednoduché požehnání, na které neexistují, ba ani nemohou existovat kanonické normy, neznamená potvrzení svazku.

CHCI SE O DOKUMENTU DOVĚDĚT VÍCE

CITÁT NA ZÁVĚR

„Pro Ježíše je nejdůležitější oslovit a zachránit vzdálené, uzdravit rány nemocných, znovu začlenit všechny do Boží rodiny. A to některé pohoršuje! Ale Ježíš se takového pohoršení nebojí! Nemyslí na uzavřené lidi, které pohoršuje i uzdravení, které pohoršuje každé otevření, každý krok, který nezapadá do jejich myšlenkových a duchovních schémat, každé pohlazení nebo něha, která neodpovídá jejich myšlenkovým zvyklostem a jejich rituální čistotě“

papež František novým kardinálům v roce 2015