Archiv rubriky: Církev ve světě

Papež vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia.

Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme jako učedníci z Emauz a nasloucháme Bohu, který vždy přichází mezi nás a je Bohem překvapení.

Prostřednictvím modlitby a rozlišování nám Duch svatý pomáhá vykonávat „apoštolát sluchu“, to znamená naslouchat Božíma ušima, abychom mohli mluvit Božím slovem.

A tak se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání a hlas, který nás k němu přitahuje. Hlas, který nám odhaluje střed poslání, jímž je oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého, aniž bychom někoho vyřazovali.

Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

Zdroj: Vatican News

Doba stvoření začala

Dnes (1. 9.) slavíme Světový den modlitby za uzdravení stvoření. Modleme se společně s bratry a sestrami z různých křesťanských denominací a pracujme pro náš společný domov v těchto dobách vážné globální krize.

Papež František


Tzv. doba stvoření potrvá do 4. 10. Učme se v tomto čase poctivě žít lásku k trpící přírodě např. tím, že – tam, kde je to možné – vědomě omezíme jízdu osobním autem a vyměníme ji za jízdu na kole, „pěško-bus“ nebo různé prostředky hromadné dopravy – přednostně vlak. Nemůžeme-li se z rozumných důvodů použití osobního automobilu vyhnout, snažme se alespoň cestovat na místo určení společně ve větším počtu osob.

K ekologicky udržitelnějšímu způsobu života na Zemi přispíváme také tím, že na vhodných místech v našem okolí vysazujeme listnaté stromy, které mají obdivuhodnou schopnost měnit nebezpečný oxid uhličitý v atmosféře na kyslík. Do třetice je na čase podrobit kritickému tázání naše nákupní (zlo)zvyky, upřednostňovat „fair trade“ produkty, omezit nadbytečnou spotřebu, vyhýbat se věcem na jedno použití, cíleně snižovat množství komunálního odpadu z domácnosti a v obchodech vyhledávat zboží místního původu.

otec Tomáš

PS. Stáda hovězího dobytka do přírody patří. 🙂

Foto: archiv OT

NÁVŠTĚVA FARNÍ ZAHRADY V ROKYTNICI

Po celou dobu stvoření (1. 9. – 4. 10.) budou oba zadní vstupy do tzv. Ježíšovy zahrady zkušebně otevřeny návštěvníkům. Procházka po tomto soukromém pozemku zůstává na vlastní nebezpečí.

Kdo by chtěl na faře sbírat padaná jablka nebo později ořechy, ať se na tom domluví buď s farářem nebo někým dalším ze společenství přátel zahrady. Tímto označením mám na mysli farníky, kteří v areálu naší zahrady nezištně pracují nebo pracovali aspoň jednu sezónu. Jakékoli finanční příspěvky na výsadbu ovocných stromů jsou pochopitelně vítány.

AREÁL FARY V BRODKU SE UŽ KONEČNĚ TAKÉ ZAČÍNÁ TROCHU MĚNIT. KDO BY ZDE CHTĚL S NĚČÍM POMOCI, AŤ SE OBRÁTÍ NA ČLENY MÍSTNÍ EKONOMICKÉ RADY. DĚKUJEME.

Den modliteb za dobrou péči člověka o stvoření

Papež František vyhlásil už dříve 1. září světovým dnem modliteb za péči o přírodu. Jedná se o příležitost, jak si lépe uvědomit naše biblické povolání spravovat svět a starat se o něj s péčí hospodáře, který je Božím obrazem. První zářijový den tak pro nás může být dnem společných díků za krásu Božího díla, dnem proseb o pomoc při ochraně stvoření i dnem pokání za hříchy proti světu, ve kterém žijeme.

PŘIDÁTE SE?

Pokud se chcete v duchu prosté důvěry v Boha připojit ke společné modlitbě křesťanů na tyto úmysly, přijďte v pátek 1. 9. v 18.30 na farní zahradu v Rokytnici. Sejdeme se na lavičkách u kříže, abychom prožili první EKUMENICKOU MODLITBU ZA STVOŘENÍ v naší farnosti.

DOBA STVOŘENÍ

Na Světový den modliteb za péči o stvoření navazuje více než měsíční období zvláštní pozornosti věnované sociálním a ekologickým otázkám v životě křesťanů (1.9. – 4.10.). Letošní téma pro dobu stvoření zní: “AŤ PROUDÍ PRÁVO A MÍR.“ Inspiraci k této volbě nabízí biblická slova proroka Amosa: „Ať se valí právo jako voda, spravedlnost jako mohutný potok“ (Am 5, 24).

Doufáme, že součástí slavení doby stvoření 2023 bude v naší farnosti také nedělní díkůvzdání za úrodu (17. 9.) a tematická přednáška pro veřejnost (1. 10.). Případné změny v programu budou včas oznámeny.

FARNÍ ZAHRADA PO SRPNOVÝCH DEŠTÍCH