Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Alfa pro mládež se blíží

Ahoj. Jestli si myslíš, že v životě jde o víc, než jen mít se pár desítek let dobře a chceš najít prostor, kde můžeš životu klást jakékoli otázky, pak si najdi cestu na Alfu.   

Nejbližší Alfa v Rokytnici je určena pro žáky posledních dvou ročníků ZŠ a studenty SŠ, kteří jsou ochotní přijít jednou za 14 dní ve čtvrtek odpoledne na faru. Začínáme společným jídlem (svačina) a potom už přejdeme k supr tématům a diskuzi.  

První setkání Alfy pro mládež proběhne ve čtvrtek 1.10.
Přijít můžeš mezi 16:00 a 16:30. Zakončení očekávej před šestou.
Kvůli přípravě jídla se ozvi otci Tomášovi předem (736 522 838).

Tady je malá video pozvánka: Alpha – Trailer s titulky

Bez roušek a dezinfekce to na podzim nepůjde

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví platí na území ČR od 10.9. povinnost NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiné ochrany dýchacích cest – tj. respirátor, šátek apod.

  • uvnitř všech budov mimo bydliště (ubytování) s výjimkami stanovenými mimořádným opatřením
  • ve veřejné dopravě mimo řidiče v oddělené kabině a pro cestující mimo dobu nutnou ke konzumaci jídla a nápojů 

VÝJIMKY: Roušku nemusí mít nasazenou hosté v restauraci během konzumace jídla a pití, žáci a pedagogové ve školních třídách a v mateřských školkách, děti do dvou let, lidé s poruchami intelektu, autismem nebo duševní chorobou, zaměstnanci na pracovišti při dodržení minimální vzdálenosti 2m od ostatních lidí, umělci při provádění autorského díla, účastníci svatebního obřadu, osoby nebo skupiny osob během pořizování portrétních fotografií, návštěvníci bazénů, sportovci během tréninků a zápasů, účastníci soudního líčení.

CÍLEM OPATŘENÍ JE ZPOMALENÍ DALŠÍHO ŠÍŘENÍ VIRU SARS-COV-2 V DUCHU MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY.

Všichni ÚČASTNÍCI BOHOSLUŽEB včetně duchovních nosí ochranu dýchacích cest do odvolání nasazenou po celou dobu trvání liturgického obřadu s výjimkou okamžiku svatého přijímání, předčítání Božího slova, kázání, zpívaného žalmu apod.


DEZINFEKCE a časté mytí rukou patří v době pandemie k dobrému vychování. Děkujeme, že na to nezapomínáte ani při příchodu do kostela nebo na faru.


Společná MODLITBA za překonání pandemie a za ukončení války v Sýrii probíhá v naší farnosti každou první sobotu v měsíci (7:00 – 9:00 Brodek). Děkujeme za Vaši účast.

Do školy s Ježíšem

Milí chlapci a děvčata,

nejsem si jist, že se teď všichni těšíte do školy, ale doufám, že vám – podobně jako nám dospělým – dlouhé období jarní karantény pomohlo vážit si věcí zdánlivě samozřejmých. Normální školní vyučování bez nutnosti online dálkového spojení s učiteli, přestávky a družina s kamarády i vaše další zájmová činnost k takovým věcem určitě patří. Na důkaz toho, že já i paní katechetka Markéta se už nemůžeme dočkat, až vás zase potkáme při pravidelných hodinách náboženství, vám oznamuji, že letos zahájíme náš vzdělávací program už v týdnu od 7. září. Máte radost? Pokud ano, nečekejte, prosím, s odevzdáním vyplněné přihlášky až na první setkání, ale doneste ji do školy, do kostela nebo na faru co nejdříve. Děkujeme. Pokud byste se vy nebo vaši rodiče potřebovali na něco zeptat, neváhejte se na mě obrátit.

Letošní ročník náboženství přinese oproti minulosti několik novinek. Nejmladší děti (1. a 2. třída) si budou ve škole s panem farářem víc hrát, vyprávět a zpívat. Žáci druhého stupně – kteří mají sraz na útulné faře v Rokytnici – se rozdělí do skupin podle věku. Osmáky a deváťáky čeká ve čtvrtek dvakrát do měsíce diskuzní odpoledne díky Alfě pro mládež, která loni s úspěchem zkušebně frčela v Citově. Šesťáci a sedmáci budou s paní katechetkou netradičním způsobem rozebírat vybrané příběhy Starého zákona a jejich vztah k našemu životu. Třeťáky, čtvrťáky a páťáky jistě zaujme zbrusu nová učebnice, do které si budou po celý rok psát a plnit různé úkoly. Všichni se také budeme moci zapojit do celostátní soutěže Bible a my. Přespolním žákům, kteří do náboženství dojíždějí na faru, bude k dispozici farní taxi na cestu domů.

Závěrem mám pro vás ještě jedno důležité upozornění. Pán Ježíš bude rád chodit do školy s vámi, když i vy přijdete aspoň někdy do jeho domu (kostel). Na první pátek v měsíci září (4. 9.) si školáci a studenti všech stupňů budou při mši svaté v Rokytnici vyprošovat do celého roku potřebné Boží požehnání. Uděláte velmi dobře, pokud přijdete a třeba i vezmete někoho ze třídy s sebou. Latinský název této bohoslužby – Veni Sancte – je odvozen od starobylé modlitby, která začíná slovy: Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít… Člověk bez tvé pomoci slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. Tak ať se vám daří!

Žehná vám otec Tomáš 

 KE STAŽENÍ: Kaštánek 4/2020