Jak můžete volit do farních rad?

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V řízení farnosti pomáhají knězi bratři a sestry vybraní z místního společenství věřících a podle práva ustanovení za členy farních rad. Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozvíjení duchovního a společenského života farnosti, zatímco ekonomická rada se stará o údržbu jejího movitého i nemovitého majetku. Mandát aktuální pastorační rady naší farnosti končí 30. 6. 2021, zatímco funkční období rad ekonomických skončilo už 31. 1. Je tedy nejvyšší čas začít připravovat nové volby. 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem pastorační nebo ekonomické rady může být pouze katolík starší 18 let, který se pravidelně zapojuje do života farnosti, má k této službě předpoklady a projevuje aktivní zájem o spolupráci s farářem a ostatními farníky. Je vhodné, aby to byl člověk nejen pokřtěný, ale také biřmovaný, který svým životem dává jasně najevo, že je učedníkem Ježíše Krista.


ČASOVÝ PLÁN VOLEB 2021

Seznam kandidátů bude sestaven na základě Vašich návrhů, které v místních kostelích přijímáme od 21. 2. do Květné neděle (28. 3.) prostřednictvím vyplněných lístků z Kaštánku – ke stažení ZDE.

Navržení kandidáti budou mít asi týden času
k oznámení případného nepřijetí jejich kandidatury. 

Volit bude možné záhy po Velikonocích
ve dnech od 11. 4. do 2. 5.


KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT HLASOVÁNÍ?
Volební právo má každý katolík starší 15 let, který se pravidelně zapojuje do života naší farnosti účastí na bohoslužbách. Faktické bydliště na území farnosti není podmínkou.

Průběh volby, jmenování a činnost obou rad se řídí příslušnými stanovami (PR + ER). Někteří členové jsou do služby v radě pozváni a jmenováni farářem. Počet volených zástupců v jednotlivých obcích bude upřesněn na hlasovacích lístcích. Čtyřleté funkční období (2021 – 2024) bezprostředně naváže na ukončený mandát předchozí rady s přihlédnutím k termínu konání voleb.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU
Kromě navrhování kandidátů, kteří by se podle Vašeho mínění mohli a měli objevit na budoucích hlasovacích lístcích prosím také o modlitbu k Duchu Svatému, aby celý proces sestavování farních rad vedl a inspiroval.

Vážení a milí farníci,
prosím, abyste průběhu voleb do pastorační a ekonomické rady věnovali velkou pozornost. Pokud Vás Bůh prostřednictvím naší komunity pozve ke spolupráci na svém díle skrze členství v některé z rad, prosím, abyste to bez vážného důvodu neodmítali.

Děkuji Váš zájem o věc.
otec Tomáš