Jan Graubner: Nevolíme anděla ani spasitele

Bratři a sestry,
 
za několik dnů se budou konat prezidentské volby. Je to důležitý milník v životě naší společnosti. Jako křesťané a občané jsme povinni přispět svým dílem k vytváření a upevňování společného dobra.
 
Především nezapomínejme na modlitbu. Je to Bůh, kdo řídí chod dějin, a od nás křesťanů se očekává, že budeme v dějinách, které nepřestávají být i dějinami spásy, působit jako kvas, sůl a světlo.
 
Druhou, neméně důležitou záležitostí, je naše účast ve volbách. Jděme k volbám a volme podle své úvahy a svého svědomí, při vědomí, že nevolíme anděla ani spasitele, ale jednoho z nás, který má své silné, ale i slabé stránky, někoho, s kým se nikdy nebudeme moci beze zbytku ztotožnit, protože to je možné jen ve vztahu k Bohu. Přesto nejde jen o volbu menšího zla. Věnujme svůj hlas tomu, kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov.
 
K tomu Vám ze srdce žehnám
 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK

Voliči Prezidenta ČR, pozorně poslouchejte, přemýšlejte a modlete se …

Sestry a bratři, v době před volbami si máme uvědomit, koho a proč hledáme do ústavních funkcí v zemi. Není tedy radno propásnout velké debaty kandidátů, které nás čekají v televizi. Neomluvenou neúčast některého z kandidátů na těchto mimořádně sledovaných událostech prezidentské kampaně považuji za projev zbabělosti a znamení mentality nebezpečně blízké odcházejícímu Miloši Zemanovi. Zatímco zvu všechny farníky k upřímné modlitbě za dobré uplatnění našeho hlasu, připomínám podnětný komentář paní senátorky Miroslavy Němcové pro Katolický týdeník, se kterým vnitřně souzním.

otec Tomáš


CO OČEKÁVÁM OD NOVÉ HLAVY STÁTU?   Nehledám druhého Masaryka, ani druhého Havla, ani českou Čaputovou. Nehledám ideál, všichni jsme chybující. Navzdory přímé volbě doufám, že nový prezident bude odvážnou osobností, která bude chápat svou roli jako trvalou službu. Že bude oporou našeho ústavního systému a posílí obraz ČR v zahraničí. Přála bych si, aby to byl čestný, otevřený a přímý člověk s pevným demokratickým fundamentem. Aby to nebyl slaboch, ani populista. Pokud jde o největší hrozbu dneška, přála bych si, aby stál na straně Ukrajiny proti válečné agresi Ruska. Pokud jde o to, čím by mohl morálně povznést naši společnost, přála bych si, aby se zaměřil na podporu dobrovolnických aktivit, které mohou podstatně a pozitivně ovlivnit vztahy a život uvnitř našich měst i obcí. Přímá volba však znamená, že si národ vybere prezidenta k obrazu svému a vymlouvat se nelze na nic. Odpovědnost má každý z nás, prezident bude takový, jací jsme nyní většinově my sami.  

Miroslava Němcová

Zdroj: Katolický týdeník, č. 52-53/2022, str. 3 


Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.


Do přímluv při mši svaté:

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.

Svatý otče, byl jste nám betlémskou hvězdou…

Foto: archiv OT

Pětadvacetičlenná výprava poutníků z České republiky, kteří včera dali, vedle oficiální delegace biskupů a smutečních hostů vedené premiérem, ve Vatikánu osobně najevo svou lásku a vděčnost k zesnulému papeži Josefu Ratzingerovi – Benediktovi XVI., působila prý v našich sdělovacích prostředcích velmi skromně.

Foto: Archiv LH

Ano, je to možné, ale buďte si jistí, že takovými pocity se různorodé společenství křesťanů – mířící ve středu 4. ledna autobusem na jih Evropy – opravdu nezabývalo. Naše blesková cesta do Říma byla od začátku až do konce požehnaná a radostná. Snad mohu říct za všechny zúčastněné: Papež Benedikt nás z nebe provázel svou laskavou přímluvou, zatímco my jsme cestou na pohřeb i domů s užitkem listovali jeho knihami a modlili se (nejen) za spásu jeho duše. Vpuštění do Vatikánu jsme před bezpečnostními kontrolami trpělivě očekávali už od páté hodiny ranní. Účast na liturgii samotného pohřbu pak představovala v mlhavém zimním čase nezapomenutelnou duchovní zkušenost. Je opravdu úžasné být křesťanem a katolíkem zvlášť!

Svatý otče Benedikte, byl jste nám a nadále zůstanete zářivou betlémskou hvězdou, která přemýšlivé lidi uvádí na cestu k Ježíšovi. Děkujeme!

otec Tomáš

Foto: archiv OT
Vatikánský rozhlas o průběhu pohřbu Benedikta XVI.včetně homilie papeže Františka

Závěr homilie: Společně chceme říci: Otče, do tvých rukou odevzdáváme jeho ducha. Benedikte, Ženichův věrný příteli, kéž je tvá radost dokonalá, když definitivně a navždy slyšíš jeho hlas!