Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem

MODLEME SE ZA UKRAJINSKÉ I RUSKÉ MATKY, KTERÉ VE VÁLCE ZTRATILY SVÉ DĚTI (leden 2023)


Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže Františka, „šíleným a svatokrádežným“. Na Ukrajině i přes jednostranné příměří vyhlášené Moskvou ruská armáda provedla devět raketových útoků, tři letecké údery a čtyřicet raketových útoků zaměřených na civilní infrastrukturu. Když někdo promění křehkou příležitost k příměří, musí být soud přísný. Stejně důrazné musí být odmítnutí politické a válečnické logiky a pokřivené morálky, která brání zastavení vraždění. „Nezapomínejme na naše ukrajinské bratry a sestry! Tolik trpí válkou! Tyto Vánoce ve válce, bez světla, bez tepla, tolik trpí! Nezapomínejme na ně, prosím. Když dnes vidím Pannu Marii, jak nese dítě v jesličkách a kojí ho, myslím na matky obětí války, na vojáky, kteří padli v této válce na Ukrajině. Ukrajinské a ruské matky přišly o své děti. To je cena za válku. Modleme se za matky, které ztratily své syny vojáky, a to jak ukrajinské, tak ruské.“ A proč o nich papež mluví? Nemají mluvčí a neukážou nám je v televizi ani ve videích vysílaných na digitálních komunikačních kanálech. Ale ony zde budou i nadále se svojí bolestí. Ony nesou dopady násilí a války. Víme, že se k matkám obraceli i jiní. Nestyděli se  zinscenovat mediální frašku a vkládat matkám do úst jiná slova: Pomstěte vrahy našich synů. Papež nás vede jiným směrem. Musíme vědět, že i v tak velké bolesti dozrává myšlenka zřeknutí se nenávisti. Navíc: v modlitbě se rodí myšlenky za ukončení války. Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, již v loňském roce ve svém dopise bratrsky žádá Kyrilla, patriarchu moskevského a celé Rusi, aby naléhavě vyzval ruské úřady k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti ukrajinskému lidu a projevil dobrou vůli hledat diplomatické řešení konfliktu založené na dialogu, zdravém rozumu a respektování mezinárodního práva a zároveň umožnil bezpečné humanitární koridory a neomezený přístup k humanitární pomoci. Zodpovědnost pastýřů za Boží lid je velká. Ničím nelze ničím ospravedlnit utrpení a bolest matek, které ztrácí své děti.

Jan Graubner: Nevolíme anděla ani spasitele

Bratři a sestry,
 
za několik dnů se budou konat prezidentské volby. Je to důležitý milník v životě naší společnosti. Jako křesťané a občané jsme povinni přispět svým dílem k vytváření a upevňování společného dobra.
 
Především nezapomínejme na modlitbu. Je to Bůh, kdo řídí chod dějin, a od nás křesťanů se očekává, že budeme v dějinách, které nepřestávají být i dějinami spásy, působit jako kvas, sůl a světlo.
 
Druhou, neméně důležitou záležitostí, je naše účast ve volbách. Jděme k volbám a volme podle své úvahy a svého svědomí, při vědomí, že nevolíme anděla ani spasitele, ale jednoho z nás, který má své silné, ale i slabé stránky, někoho, s kým se nikdy nebudeme moci beze zbytku ztotožnit, protože to je možné jen ve vztahu k Bohu. Přesto nejde jen o volbu menšího zla. Věnujme svůj hlas tomu, kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov.
 
K tomu Vám ze srdce žehnám
 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK

Voliči Prezidenta ČR, pozorně poslouchejte, přemýšlejte a modlete se …

Sestry a bratři, v době před volbami si máme uvědomit, koho a proč hledáme do ústavních funkcí v zemi. Není tedy radno propásnout velké debaty kandidátů, které nás čekají v televizi. Neomluvenou neúčast některého z kandidátů na těchto mimořádně sledovaných událostech prezidentské kampaně považuji za projev zbabělosti a znamení mentality nebezpečně blízké odcházejícímu Miloši Zemanovi. Zatímco zvu všechny farníky k upřímné modlitbě za dobré uplatnění našeho hlasu, připomínám podnětný komentář paní senátorky Miroslavy Němcové pro Katolický týdeník, se kterým vnitřně souzním.

otec Tomáš


CO OČEKÁVÁM OD NOVÉ HLAVY STÁTU?   Nehledám druhého Masaryka, ani druhého Havla, ani českou Čaputovou. Nehledám ideál, všichni jsme chybující. Navzdory přímé volbě doufám, že nový prezident bude odvážnou osobností, která bude chápat svou roli jako trvalou službu. Že bude oporou našeho ústavního systému a posílí obraz ČR v zahraničí. Přála bych si, aby to byl čestný, otevřený a přímý člověk s pevným demokratickým fundamentem. Aby to nebyl slaboch, ani populista. Pokud jde o největší hrozbu dneška, přála bych si, aby stál na straně Ukrajiny proti válečné agresi Ruska. Pokud jde o to, čím by mohl morálně povznést naši společnost, přála bych si, aby se zaměřil na podporu dobrovolnických aktivit, které mohou podstatně a pozitivně ovlivnit vztahy a život uvnitř našich měst i obcí. Přímá volba však znamená, že si národ vybere prezidenta k obrazu svému a vymlouvat se nelze na nic. Odpovědnost má každý z nás, prezident bude takový, jací jsme nyní většinově my sami.  

Miroslava Němcová

Zdroj: Katolický týdeník, č. 52-53/2022, str. 3 


Modlitba za prezidenta

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


Modlitba za voliče

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. Prosíme o moudrost pro každého z nás, aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen.


Do přímluv při mši svaté:

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.