Posílena svátostmi odešla paní Bohumila Pavlíková (1946)

Krátce po smrti manžela
odešla vstříc svému Pánu

paní Bohumila Pavlíková
roz. Holánová

Citov 17

Pohřeb se koná
v pátek 3. 2. ve 14.30
v kostele sv. Jiří v Citově.

 

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Mnišský řád cisterciáků slaví památku svých tří svatých Zakladatelů

Cisterciáci jsou muži a ženy žijící v katolických mnišských komunitách podle Řehole sv. Benedikta. Drží se důsledně tradičního hesla: Modli se (bez přestání) a (manuálně) pracuj. Vznik cisterciáckého řádu se datuje do roku 1098 ve Francii. Nové kláštery plné mladých lidí se potom velmi brzy rozšířily po celé Evropě (u nás např. moravský Velehrad či Osek na severu Čech). V současnosti fungují v České republice dva historické kláštery běžné observance – Vyšší Brod (muži) a Předklášteří u Tišnova (ženy) – plus dvě nedávno založená opatství tzv. trapistů, tj. přísnější větve stejného řádu – Nový Dvůr u Toužimi v Západních Čechách (muži) a Poličany (ženské Opatství Naší Paní nad Vltavou asi 60 km jihovýchodně od Prahy). V posledně zmíněném klášteře tráví otec Tomáš tento týden čas svých duchovních cvičení. Modleme se za něj, aby Pán do hloubky zasáhl, očistil a posvětil jeho kněžské srdce.

Přinášíme vám dnešní kázání otce Tomáše z dopolední mše svaté ke cti sv. Roberta, Albericha a Štěpána.

Sestry a bratři, na teologické fakultě v Olomouci visel svého času velký plakát s fotografií Alberta Einsteina a jeho citátem v angličtině, který by se dal přeložit takto: „Chci znát Boží myšlenky. To ostatní jsou detaily“ (I want to know God’s thoughts. The rest are details).

Tak se vyjadřuje vědec, který ví, že se ve snaze o poznání podstatných zákonitostí přírody nesmí zastavit u pozorovaných jevů, ale potřebuje vystoupit na vyšší úroveň, takříkajíc do Boží mysli, aby tam zaslechl základní partituru, podle níž až do konce času probíhá dílo stvoření.

To je jistě naprosto správná intuice, ale její uskuteční je vyhrazeno lidem duchovním, mystikům a světcům. Jejich zkušenost nás učí, že Bůh Otec ve skutečnosti vyslovuje ve věčném tichu Trojice jen jedinou myšlenku; jen jediné Slovo, kterým je jeho božský Syn.

• Skrze Něho se děje vše ostatní.

• Skrze Něho a pro Něho jsou všichni tvorové povoláni k bytí.

• Skrze Něho a s Ním a v Něm zní sláva Věčného do světa viditelného i neviditelného.

• Skrze Něho máme naději na život věčný.

Slovu, kterým je Syn, smí naslouchat lidská duše, pokud se nechá očistit od hříchů a vydrží mlčky čekat na den, kdy jí Bůh nabídne svou láskyplnou přízeň. Potom jí nebude nijak zvlášť těžké odpovědět Pánu láskou, která se mu dává bezvýhradně k dispozici; láskou z celé duše a ze vší síly, jak žádá Mojžíš (srov. Dt 6, 5).

Touto cestou šli také svatí otcové Robert, Alberich a Štěpán z opatství v Cîteaux. Ve své touze po důvěrném poznání Boha a sjednocení s jeho srdcem následovali s obnovenou horlivostí řeholní pravidla sv. Benedikta. Pán jim požehnal a podle slov evangelia rozhodl, aby vznikající řád cisterciáckých mnichů a mnišek přinášel v církvi trvalé plody (srov. Jan 15, 16).

Mnišské komunity rozvětvené cisterciácké rodiny dodnes ukazují lidem různých stavů, že je možné propojit jednotlivé aspekty našeho pozemského života v krásnou harmonii plnou radosti a vnitřního pokoje. Děkujme Bohu, že také skrze nedávno založené Opatství Naší Paní nad Vltavou s velkým domem pro hosty připomíná obyvatelům naší sekularizované vlasti, proč jsme na zemi.

Katechismus k tomu říká, že jako lidé „jsme na zemi proto, abychom milovali Boha a jednou s ním byli věčně šťastní v nebi“ (Youcat, otázka č. 1).

Milé sestry mnišky, ve svátek otců Zakladatelů vašeho řádu se Pán Ježíš obrací zvláštním způsobem také ke každé z vás:

„Nazývám tě svou přítelkyní a uvádím tě do ticha svého paláce, protože ti chci dát poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Tak bude v tvých očích zářit plnost mé radosti a tvoje láska dokáže v modlitbě obejmout všechny lidi – blízké i vzdálené“ (srov. Jan 15, 11.15).

Co říkám vám, říkám všem: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15, 9).

Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem

MODLEME SE ZA UKRAJINSKÉ I RUSKÉ MATKY, KTERÉ VE VÁLCE ZTRATILY SVÉ DĚTI (leden 2023)


Papež František vyzývá, abychom nezapomínali. Nezapomínejme! Když zbraně mlčí, je to vždy dobrý den. A vždycky je špatný den, když zbraně mohou mlčet, ale nemlčí. Ve válce o Evropu a o nový světový řád, která se už více než deset měsíců vede na Ukrajině, byl den, který je pro pravoslavné Štědrým dnem a pro zbytek křesťanstva Zjevením Páně, dnem velmi špatným, smutným a nelítostným ještě více než jiné dny tohoto masakru, slovy papeže Františka, „šíleným a svatokrádežným“. Na Ukrajině i přes jednostranné příměří vyhlášené Moskvou ruská armáda provedla devět raketových útoků, tři letecké údery a čtyřicet raketových útoků zaměřených na civilní infrastrukturu. Když někdo promění křehkou příležitost k příměří, musí být soud přísný. Stejně důrazné musí být odmítnutí politické a válečnické logiky a pokřivené morálky, která brání zastavení vraždění. „Nezapomínejme na naše ukrajinské bratry a sestry! Tolik trpí válkou! Tyto Vánoce ve válce, bez světla, bez tepla, tolik trpí! Nezapomínejme na ně, prosím. Když dnes vidím Pannu Marii, jak nese dítě v jesličkách a kojí ho, myslím na matky obětí války, na vojáky, kteří padli v této válce na Ukrajině. Ukrajinské a ruské matky přišly o své děti. To je cena za válku. Modleme se za matky, které ztratily své syny vojáky, a to jak ukrajinské, tak ruské.“ A proč o nich papež mluví? Nemají mluvčí a neukážou nám je v televizi ani ve videích vysílaných na digitálních komunikačních kanálech. Ale ony zde budou i nadále se svojí bolestí. Ony nesou dopady násilí a války. Víme, že se k matkám obraceli i jiní. Nestyděli se  zinscenovat mediální frašku a vkládat matkám do úst jiná slova: Pomstěte vrahy našich synů. Papež nás vede jiným směrem. Musíme vědět, že i v tak velké bolesti dozrává myšlenka zřeknutí se nenávisti. Navíc: v modlitbě se rodí myšlenky za ukončení války. Kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda Komise biskupských konferencí Evropské unie, již v loňském roce ve svém dopise bratrsky žádá Kyrilla, patriarchu moskevského a celé Rusi, aby naléhavě vyzval ruské úřady k okamžitému zastavení nepřátelských akcí proti ukrajinskému lidu a projevil dobrou vůli hledat diplomatické řešení konfliktu založené na dialogu, zdravém rozumu a respektování mezinárodního práva a zároveň umožnil bezpečné humanitární koridory a neomezený přístup k humanitární pomoci. Zodpovědnost pastýřů za Boží lid je velká. Ničím nelze ničím ospravedlnit utrpení a bolest matek, které ztrácí své děti.

Jan Graubner: Nevolíme anděla ani spasitele

Bratři a sestry,
 
za několik dnů se budou konat prezidentské volby. Je to důležitý milník v životě naší společnosti. Jako křesťané a občané jsme povinni přispět svým dílem k vytváření a upevňování společného dobra.
 
Především nezapomínejme na modlitbu. Je to Bůh, kdo řídí chod dějin, a od nás křesťanů se očekává, že budeme v dějinách, které nepřestávají být i dějinami spásy, působit jako kvas, sůl a světlo.
 
Druhou, neméně důležitou záležitostí, je naše účast ve volbách. Jděme k volbám a volme podle své úvahy a svého svědomí, při vědomí, že nevolíme anděla ani spasitele, ale jednoho z nás, který má své silné, ale i slabé stránky, někoho, s kým se nikdy nebudeme moci beze zbytku ztotožnit, protože to je možné jen ve vztahu k Bohu. Přesto nejde jen o volbu menšího zla. Věnujme svůj hlas tomu, kdo je přes všechny lidské nedokonalosti schopen a ochoten budovat společnost jako prostředí společného života, kde může každý z nás nalézt svůj domov.
 
K tomu Vám ze srdce žehnám
 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK