Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Na cestě s mladými

Milí čtenáři, mám upřímnou radost z toho, že se naše kostely po pandemii opět mohly stát místem společného uctívání Boha, pozorného naslouchání jeho slovu a bratrského společenství mezi lidmi jedné víry. Doufám, že nás současná krize posunula dál ve vnímání toho, na čem v životě skutečně záleží, pomohla k překonání nezralosti, podpořila ochotu víc se modlit a se všemi lidmi dobré vůle spolupracovat na utváření pokojné budoucnosti. Krásným znamením naděje jsou mezi námi mladé rodiny se šťastnými dětmi. Děkuji zejména těm rodičům, kteří svým dětem – případně vnoučatům – dopřávají autentickou křesťanskou výchovu, berou je s sebou do kostela na mši svatou, i když tam občas vyrušují, a přiměřeně jejich věku se jim snaží zprostředkovat radost evangelia. Děkuji také za důvěru, se kterou při tom využíváte službu katechetů i volnočasové aktivity společenství Eden. Křesťansky zaměřené tábory a víkendovky jsou totiž pro formování mladé duše stejně důležité jako rodinná četba Bible nebo náboženské vzdělávání ve škole či na faře. Vím, že kvalitní programy pro děti nepřipravuje pouze Eden, ale přesto bych vám chtěl po pěti letech farářování otcovsky připomenout, abychom své „rodinné stříbro“ – založené v Rokytnici před 25 lety – příliš snadno nepřehlíželi. Někteří z vás jsou vůči táborům obecně z různých důvodů skeptičtí, ale snad byste to s Edenem mohli aspoň zkusit. Věřím, že nebudete litovat. Ze svého dřívějšího působení ve skautském oddíle při farnosti Senice na Hané a Cholina si pamatuji, jak důležitý bývá pro děti prožitek táborového dobrodružství za přítomnosti známého kněze a desítek věřících kamarádů. Dny strávené na táboře často přinášejí duši víc užitku než měsíce výchovného působení v běžných podmínkách. A to už vůbec nemluvím o možnosti padnout do oka pracovitému ženichovi nebo šikovné nevěstě.

Když mladí chlapci a děvčata odrostou táborovým hrám, nebo se sami stávají pomocnými vedoucími, mají ideální věk pro zahájení přípravy na svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Slovy papeže Jana Pavla II. si Matka církev uvědomuje, že musí být „angažována ve prospěch mládeže, toho, po čem touží a o co se zajímá, k čemu je otevřená a jaké má naděje, aby odpovídala na její očekávání a předávala jistotu, kterou je Kristus, pravdu, kterou je Kristus, lásku, kterou je Kristus…“ Na tuto společnou cestu kritického zkoumání a hlubšího objevování katolické víry se hned po prázdninách vydáme také v naší farnosti. Milí mladí přátelé, pokud vám už bylo aspoň 14 let, máte jedinečnou příležitost připravit se na mocné vylití Ducha Svatého do vašich srdcí. Nečekejte s přihláškou až na poslední chvíli. Místo toho raději pozvěte i své kamarády z blízkého okolí, kteří by jednou za 14 dní dokázali v sobotu dopoledne přijet do Brodku nebo do Rokytnice. Čekají nás společné katecheze, biblické hodiny i praktická škola modlitby a služby ve skupině inteligentních lidí, kteří se nebojí klást otázky a nacházet na ně odpovědi. Osobně doufám, že vaše nadšení bude inspirací pro věkem zralejší bratry a sestry, které Bůh pozve, aby se k nám přidali. Totéž platí pro případné zájemce o křest v dospělosti. Přesný harmonogram setkávání biřmovanců a katechumenů stanovíme společně na začátku září podle toho, jak nám to bude nejlépe vyhovovat. Také kvůli tomu je důležité, abyste se přihlásili s určitým předstihem.

Poselství, kterým se církev obrací na všechny hledače Boha – mladé i dříve narozené, bychom mohli shrnout následovně: „Přijměte Krista! Přijměte ho jako krále svého života! Je to král, který přišel, aby přinesl spásu! Bez něj není skutečný mír a neexistuje pravé vnitřní smíření ani pravé smíření s ostatními lidmi! Bez jeho království také společnost ztrácí svou lidskou tvář. Bez Kristova království mizí veškeré pravé bratrství a každá autentická blízkost tomu, kdo trpí.“

Žehná vám otec Tomáš

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 3/2021

Odešla paní Jiřina Čeladníková (1935)

Ve věku 86 let  
odešla vstříc svému Pánu

paní Jiřina Čeladníková
roz. Vojtková

Citov 157

Pohřeb se koná
ve čtvrtek 24. 6. 2021
ve 14.00 hodin
v kostele sv. Jiří
v Citově.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění. V kostele – prosím – nezapomeňte dodržovat  rozestupy, dezinfikovat si ruce a nosit roušku. Jiná hygienická omezení nejsou potřeba. Věčné odpočinutí dej jí, Pane, a světlo věčné ať jí svítí.