Mezinárodní iniciativa #Red Wednesday hájí svobodu vyznání

DĚKUJEME KAŽDÉMU, KDO NA ZNAMENÍ SOLIDARITY S MUČEDNÍKY SVĚDOMÍ ROZSVÍTÍ DNES VEČER U SVÉHO DOMU ČERVENÉ SVĚTLO A POMODLÍ SE ZA PRONÁSLEDOVANÉ I ZA OBRÁCENÍ SRDCE JEJICH PRONÁSLEDOVATELŮ.


Válka na Ukrajině poutá v letošním roce tolik pozornosti Evropanů, že bychom mohli snadno zapomenout na jiná bezpráví, která se denně odehrávají pod stejným nebem. Červená středa si klade za cíl veřejně podpořit všechny lidi pronásledované kvůli víře. Jeden příklad za všechny:

Státní úřady v Egyptě zabavily čtyřleté dítě jeho adoptivním křesťanským rodičům na základě technického ustanovení islámského práva. Před čtyřmi lety zaslechl koptský kněz pláč vycházející z prázdného kostela. Objevil novorozeného chlapce, kterého zřejmě opustila matka. Kněz svěřil novorozence bezdětnému páru ze své farnosti. Adoptivní rodiče se 29 let modlili za to, aby se jim narodilo dítě, a proto radostně přijali chlapce za vlastního, pokřtili ho a dali mu oblíbené koptské jméno Šenouda. Následující čtyři roky šlo všechno dobře. Šenouda se stal pýchou a radostí svých adoptivních rodičů. Považovali ho za dar od Boha a s láskou o něj pečovali do chvíle, než se o jinak šťastném vývoji dověděl egyptský stát a úřady čtyřleté dítě milujícím rodičům zabavily a poslaly ho do sirotčince. Přestože je adopce v Egyptě na základě islámského práva nezákonná, existují státem schvalované způsoby, jak mohou rodiny převzít sirotky do své péče. V tomto případě se však hlavní argument, který stát používá proti legálním pokusům Šenoudových adoptivních rodičů získat chlapce zpět, točí kolem náboženství. Islám učí, že každý člověk se rodí, jako jakýsi prototyp muslima (dokud ho rodiče nepřizpůsobí svému náboženství) a protože náboženská identita Šenoudových biologických rodičů není známa, musí být proto považován za muslima. Svěřování muslimských dětí do péče nemuslimských rodičů je přísně zakázáno. Proto bylo dítě posláno do přeplněného a nevyhovujícího sirotčince, bylo násilně „vráceno“ k islámu a byl mu vystaven rodný list s muslimským jménem Jusuf a s islámem v kolonce náboženství. Z okolností narození malého nalezence přitom vyplývá, že se Šenouda narodil křesťanské matce – nebo přinejmenším matce, která byla přesvědčena, že křesťané budou nejlépe vědět, jak vychovávat její nechtěné dítě. Proč by jinak nechávala nemluvně v kostele?

Zdroj: Zpravodaj Křesťanské mezinárodní solidarity 6/2022


Video-pozvánka k účasti na myšlence Červené středy

Je libo knížku pro potěchu duše?

V neděli 13. listopadu 2022 se dovršila téměř dvouletá cesta přípravy na otevření farní knihovny U svaté Anežky v Rokytnici. Děkujeme všem, kdo nás přitom podpořili – nebo ještě podpoří – modlitbou, darovanou knihou nebo finančně!

Štědrostí řady našich příznivců byl na faře vytvořen téměř tisícisvazkový knižní fond, který budeme dále rozšiřovat a doplňovat o novější publikace.

NAŠE ADRESA: 751 04 Rokytnice 130 (naproti obchodu Potraviny U pošty)

NA JAKÉ KNIHY SE SPECIALIZUJEME?

Jak můžete vidět z přiloženého on-line katalogu, zaměřujeme se na křesťanskou duchovní literaturu pro různé věkové a vzdělaností skupiny, ale v nabídce máme tak širokou škálu témat, že ji ocení téměř kdokoli.

ON-LINE KATALOG ZE DNE 12. 11. 2022

KATALOG SE DĚLÍ DO 18 KATEGORIÍ:

(A) DUCHOVNÍ ŽIVOT (B) MODLITBA A ROZJÍMÁNÍ (C) BIBLISTIKA (D) ENCYKLOPEDIE (E) PANNA MARIA (F) KATECHISMUS A TEOLOGIE (G) PAPEŽOVÉ A BISKUPOVÉ (H) SVATÍ – ŽIVOT A DÍLO (CH) ROZHOVORY A ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY (I) RODINA A VÝCHOVA (J) VOLNÝ ČAS A HRY (K) PRO MLÁDEŽ (L) PRO DĚTI (M) DUCHOVNÍ ROMÁNY (N) HISTORIE – SVĚTSTKÁ I CÍRKEVNÍ (O) CESTOPISY (P) SVĚTSKÁ LITERATURA (Z) RŮZNÉ


KDY A KOMU JE KNIHOVNA PŘÍSTUPNÁ?

Pro začátek počítáme s pravidelnou otvírací dobou od září do června v neděli dopoledne vždy po ranní mši svaté, tj. asi od 8:45. Nic nebrání tomu, abyste si do knihovny zašli cestou z kostela na čaj, nebo ranní kávu a přitom si prolistovali nebo půjčili nějakou knihu. Mimo členy farnosti Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov se k našim čtenářům může přidat každý, kdo bude ochotný dodržovat stanovená pravidla.

JAK FUNGUJE PŮJČOVÁNÍ KNIH DOMŮ?

Zájemce o zapůjčení knížky dostane svůj čtenářský průkaz, ve kterém bude mít u každé jednotlivé publikace uvedeno její katalogové číslo a datum zápůjčky. Základní výpůjční doba je jeden měsíc. Není-li mezitím kniha požadována dalším čtenářem, může být zápůjční doba opakovaně prodloužena. Některé knihy (např. encyklopedie a fotoalba) jsou určeny pouze k prohlížení na místě.

BUDE SE ZA VYUŽÍVÁNÍ KNIHOVNY NĚCO PLATIT?

Provoz knihovny je bezplatný, ale s možností dobrovolných příspěvků na nákup novinek. V případě poškození nebo ztráty knihy zaplatí čtenář pořízení duplikátu. Příspěvky je oprávněn převzít pouze pověřený pracovník, který má v knihovně službu.

JE MOŽNÉ SI KNIHU OBJEDNAT NA DÁLKU?

Mimo faru v Rokytnici bude mít naše knihovna výdejní místa v sakristii našich farních kostelů. Po domluvě s knězem vám bude kniha do sakristie buď dodána, nebo bude tamtéž převzata k vrácení. Přesto doufáme, že také přespolní čtenáři rádi osobně zavítají na faru do Rokytnice, aby se knihovna stala skutečným místem setkávání. Děti a mládež u nás najdou také multifunkční hrací stůl.

NA KOHO MÁM SMĚŘOVAT PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY?

Osobně se obracejte na Aničku Smětalovou z Rokytnice nebo na pana faráře. Svůj dotaz můžete položit také elektronickou poštou na adrese: farokytniceupr@ado.cz (předmět „knihovna“).