Zbožný dík i prosba lidí očištěných útrapami

Drazí farníci, o dnešní slavnosti společně děkujeme Bohu za nezaslouženou ochranu před nákazou, která ochromila svět. Nemoc Covid 19 si během několika měsíců vyžádala neskutečné množství obětí různého druhu. Se zahanbením je třeba říct, že na vině byla často naše nepřipravenost. S něčím takovým prostě nikdo nepočítal. Nebrali jsme dostatečně vážně varovné hlasy osamělých proroků. Při pohledu na Boží dopuštění, které následovalo po prvních týdnech nebezpečného zlehčování situace, jsme všichni naléhavě voláni k probuzení z ospalosti.

  • Prosme z celého srdce, ať Duch Svatý zapálí lidstvo očištěné útrapami novou horlivostí v práci i v modlitbě, neboť na ní závisí spása duše i těla.
  • Prosme, aby nám Duch Svatý, který zkoumá všechno do hloubky (1Kor 2,10), pomohl pochopit, co je třeba změnit na našem přístupu k životu.
  • A do třetice prosme, aby Duch Svatý osvěcoval mysl všech nositelů autority, aby při podobných zkouškách příště méně improvizovali.

Pokud jde o církev, letošní pandemie prověřila opravdovost naší víry a postavila před nás řadu duchovních i organizačních otázek, které bychom neměli nechat bez odpovědi. Vícekrát se mi např. během karantény s povzdechem vybavilo Ježíšovo slovo: „Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem mnohem prozíravější než děti světla“ (Lk 16,8). Jak jinak pochopit skutečnost, že se dokážeme léta scházet na bohoslužbách v jednom kostele, aniž bychom se mezi sebou znali, věděli, jak se jmenujeme nebo kde bydlíme. Když pak přijde na to, že bychom si měli v krizové situaci udělat radost velikonočním přáním, nevíme, kde hledat poštovní schránku nebo telefonní číslo. Jako Kristovy učedníci máme co dohánět a bylo by velkou chybou pouze obrátit list v kronice života a o zkušenostech z letošního jara víc nepřemýšlet. Při posledním jednání pastoračních rad jsme se proto dohodli, že vás pozveme ke konkrétní spolupráci na tomto přemýšlení. 

O co by se mělo jednat? Prosíme vás o zapojení do připravené ankety s názvem Já a moje farnost během korona krize. Informace získané z vašich odpovědí budeme mít na paměti při rozhodování o dalším směřování našeho duchovního společenství. Mohou tak významně posílit připravenost naší farnosti na jakékoli další mimořádné události. 

List s dvanácti otázkami je vám k dispozici pod kůrem i na farní mušli. Dotazník je zcela anonymní a obrací se na věřící muže a ženy od 7 do 100 let, kteří bydlí v naší farnosti nebo k nám často dojíždějí na bohoslužby. Předem děkujeme za pozornost, kterou této výzvě věnujete s tužkou v ruce. Zvláštní poděkování adresujeme farníkům, kteří do průzkumu nechají promluvit své děti, pomohou s vyplněním dotazníku seniorům a tvůrčím způsobem využijí položené otázky k duchovnímu rozhovoru v rodině. Při vyplňování dejte pozor na to, že anketní list určený pro muže a pro ženy je rozlišen červenou a modrou barvou tisku. Vyplněné dotazníky nám, prosím, přineste zpátky podle svých možností, nejpozději však v neděli 28.6.

otec Tomáš
a členové pastoračních rad

  • Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář celé naší poraněné země. 
  • Sešli svého Ducha, Pane, a pomoz naší církvi pojmenovat její silná a slabá místa při zvládání mimořádných situací.
  • Sešli svého Ducha, Pane, a veď naše myšlenky, pastorační plány a společná rozhodnutí, abychom se jeden druhému stávali pevnější oporou, a tak svědčili o tvé lásce.
  • Sešli svého, Ducha, Pane, …

KE STAŽENÍ:
Já a moje farnost – anketní list pro muže
Já a moje farnost – anketní list pro ženy
Veliký Bože náš – děkovná modlitba arcibiskupa Jana

Prosíme o nový plamen Ducha Svatého

Sestry a bratři, dnešní slavností Nanebevstoupení Páně vstupujeme s církví do večeřadla modlitby před svátkem Letnic (31.5.). Pán Ježíš k tomu řekl svým milovaným učedníkům: „Neodcházejte z Jeruzaléma a čekejte na Otcovo zaslíbení. … Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní“ (Sk 1,4n).

Asi stodvacetičlenná skupina věřících pod vedením svatého Petra reagovala na tuto Ježíšovu výzvu nádherným způsobem. Poslechli ho a za přítomnosti Panny Marie se všichni společně shromáždili v jednom velkém jeruzalémském domě k jednomyslné modlitbě.

Čas čekání na Otcovo zaslíbení nakonec trval dlouhých deset dní. Dokážu si představit, že pro některé učedníky nebyla tato situace vůbec jednoduchou. Trápily je obavy, že setrvávání křesťanů pod jednou střechou v hlavním městě bude příliš nebezpečné. Židovské autority přece mohly kdykoli zasáhnout a jedinou rozhodnou ranou zadusit klíčící společenství církve, které budou později s námahou honit po celé zemi i v zahraničí. Apoštolové proto museli přítomným bratřím a sestrám v kázání vícekrát připomínat slova vzkříšeného Pána: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28,18) … „Proč jste tak rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti?“ (Lk 24,38) … „Hle, pošlu vám toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti“ (Lk 24,49).      

Také nám křesťanům dneška hrozí, že v tom nebo onom směru podlehneme zrádnému našeptávání pokušitele.

  • Může se stát, že budeme například více dbát na vlastní emoce, soukromé názory a zvyklosti než na Boží slovo, nauku církve a hlas legitimních pastýřů. 
  • Ve vztahu ke světu nám hrozí, že si neudržíme potřebný odstup a pod vlivem společenských trendů podlehneme ochromujícímu zesvětštění.
  • V neposlední řadě jsme letos také v pokušení obyčejné lidské lenosti, která zapouští kořeny v dlouhé korona přestávce při plnění našich obvyklých povinností.

Těmito cestami se v našem životě roztáčejí odstředivé síly, které s Duchem svatým nemají vůbec nic společného. Oslavený Pán Ježíš nás proto opět naléhavě volá do večeřadla modlitby, které se bude vůči trojjedinému Bohu vyznačovat naprostou důvěrou a do našich vzájemných vztahů vnese jednomyslnost duchovních přátel. Pouze do takového klimatu pak může o Letnicích přijít dar Ducha s nadpřirozenou energií pro další život a poslání církve i každého z nás.

Drazí bratři a sestry, čas svatodušní novény neberme na lehkou váhu, jako by snad šlo o jednu z mnoha pobožností během roku. Společně i v soukromí upřímně prosme nebesa o nový plamen Ducha Svatého. Jde o Ježíšovo vroucí přání, velkou šanci pro nás a vzácné zaslíbení Otcova Srdce.

Cesta světla pro čas pandemie

Aktuální rozjímání nad velikonočními událostmi po Ježíšově zmrtvýchvstání najdete ZDE. Původní záměr nabídnout spolu s touto pobožností také mapu našeho okolí pro modlitbu v přírodě se bohužel v letošním roce nezdařil. Omlouvám se a děkuji za pochopení. 

+OT