Zbožný dík i prosba lidí očištěných útrapami

Drazí farníci, o dnešní slavnosti společně děkujeme Bohu za nezaslouženou ochranu před nákazou, která ochromila svět. Nemoc Covid 19 si během několika měsíců vyžádala neskutečné množství obětí různého druhu. Se zahanbením je třeba říct, že na vině byla často naše nepřipravenost. S něčím takovým prostě nikdo nepočítal. Nebrali jsme dostatečně vážně varovné hlasy osamělých proroků. Při pohledu na Boží dopuštění, které následovalo po prvních týdnech nebezpečného zlehčování situace, jsme všichni naléhavě voláni k probuzení z ospalosti.

  • Prosme z celého srdce, ať Duch Svatý zapálí lidstvo očištěné útrapami novou horlivostí v práci i v modlitbě, neboť na ní závisí spása duše i těla.
  • Prosme, aby nám Duch Svatý, který zkoumá všechno do hloubky (1Kor 2,10), pomohl pochopit, co je třeba změnit na našem přístupu k životu.
  • A do třetice prosme, aby Duch Svatý osvěcoval mysl všech nositelů autority, aby při podobných zkouškách příště méně improvizovali.

Pokud jde o církev, letošní pandemie prověřila opravdovost naší víry a postavila před nás řadu duchovních i organizačních otázek, které bychom neměli nechat bez odpovědi. Vícekrát se mi např. během karantény s povzdechem vybavilo Ježíšovo slovo: „Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem mnohem prozíravější než děti světla“ (Lk 16,8). Jak jinak pochopit skutečnost, že se dokážeme léta scházet na bohoslužbách v jednom kostele, aniž bychom se mezi sebou znali, věděli, jak se jmenujeme nebo kde bydlíme. Když pak přijde na to, že bychom si měli v krizové situaci udělat radost velikonočním přáním, nevíme, kde hledat poštovní schránku nebo telefonní číslo. Jako Kristovy učedníci máme co dohánět a bylo by velkou chybou pouze obrátit list v kronice života a o zkušenostech z letošního jara víc nepřemýšlet. Při posledním jednání pastoračních rad jsme se proto dohodli, že vás pozveme ke konkrétní spolupráci na tomto přemýšlení. 

O co by se mělo jednat? Prosíme vás o zapojení do připravené ankety s názvem Já a moje farnost během korona krize. Informace získané z vašich odpovědí budeme mít na paměti při rozhodování o dalším směřování našeho duchovního společenství. Mohou tak významně posílit připravenost naší farnosti na jakékoli další mimořádné události. 

List s dvanácti otázkami je vám k dispozici pod kůrem i na farní mušli. Dotazník je zcela anonymní a obrací se na věřící muže a ženy od 7 do 100 let, kteří bydlí v naší farnosti nebo k nám často dojíždějí na bohoslužby. Předem děkujeme za pozornost, kterou této výzvě věnujete s tužkou v ruce. Zvláštní poděkování adresujeme farníkům, kteří do průzkumu nechají promluvit své děti, pomohou s vyplněním dotazníku seniorům a tvůrčím způsobem využijí položené otázky k duchovnímu rozhovoru v rodině. Při vyplňování dejte pozor na to, že anketní list určený pro muže a pro ženy je rozlišen červenou a modrou barvou tisku. Vyplněné dotazníky nám, prosím, přineste zpátky podle svých možností, nejpozději však v neděli 28.6.

otec Tomáš
a členové pastoračních rad

  • Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář celé naší poraněné země. 
  • Sešli svého Ducha, Pane, a pomoz naší církvi pojmenovat její silná a slabá místa při zvládání mimořádných situací.
  • Sešli svého Ducha, Pane, a veď naše myšlenky, pastorační plány a společná rozhodnutí, abychom se jeden druhému stávali pevnější oporou, a tak svědčili o tvé lásce.
  • Sešli svého, Ducha, Pane, …

KE STAŽENÍ:
Já a moje farnost – anketní list pro muže
Já a moje farnost – anketní list pro ženy
Veliký Bože náš – děkovná modlitba arcibiskupa Jana