Archiv rubriky: Brodek

ze života brodecké farnosti

Svatojánské hodové slavnosti a biřmování

Milí čtenáři, před rokem touto dobou jsme vás zvali na benefiční koncert, kterým jsme o hodové neděli nejen obdarovali návštěvníky krásným hudebním zážitkem, ale zároveň jsme v Brodku poprvé veřejně představili připravovaný plán rekonstrukce střechy kostela. Od října do května pak stálo na náměstí lešení a nyní se můžeme s radostí ohlédnout za dokončenou první etapou opravy v hodnotě 1.418.029,- Kč. Důkladné obnovy se v těchto měsících dočkal především krov chrámové lodi poškozený dlouhodobým zatékáním, dále pak střešní krytina na celém objektu s výjimkou velké věže a hromosvodné vedení. Malá věžička, tzv. sanktusník, září novotou od února. Základní představu o průběhu prací poskytují fotografie umístěné vedle seznamu hlavních sponzorů v předsíni kostela. Dá-li Pán, čeká nás příští rok na jaře etapa druhá, která by se měla zaměřit na věž a venkovní omítky. Všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh dosavadní části opravy kostela, bychom rádi veřejně poděkovali na konci hodového koncertu 2018. Ten proběhne v neděli 24.6. v režii olomouckého pěveckého sboru Collegium Vocale. Začátek vystoupení je v 18 hodin. Jménem pořádajícího městyse Brodek u Přerova i jménem svým vás na ně srdečně zvu.

Dobrovolné vstupné na koncert půjde letos z jedné poloviny na pořízení pamětní lípy a související výdaje u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Plánovaná výsadba českého národního stromu na našem náměstí je v očích organizátorů skvělou příležitostí, jak posílit soudržnost naší obce napříč generacemi a zájmovými skupinami. Druhá část vstupného z koncertu zůstane brodecké farnosti na pokračování opravy kostela. Po skončení koncertu bude pro zájemce mimořádně zpřístupněn opravený krov chrámové lodi.

Duchovním vrcholem hodového víkendu bude v neděli 24.6. poutní mše, kterou k nám do Brodku přijede sloužit olomoucký arcibiskup, Mons. Jan Graubner. Bezprostředním důvodem této vzácné návštěvy je udělování svátosti křesťanské dospělosti (zvané biřmování), na kterou se u nás po celý rok připravovala skupina 17 věřících od 16 do 75 let věku. Biřmování přijaté z vlastního rozhodnutí navazuje na křest v dětském věku, zesiluje spojení věřícího katolíka s Bohem a uschopňuje ho k tomu, aby mohl být v církvi i ve světě snáze oporou společného dobra. S vědomím, že celek je vždy víc než jeho část, se máme vytrvale ptát, jak bychom mohli být ve společnosti užiteční. Účast na slavnostní mši svaté s biřmováním nám k tomu může dodat nový elán. Chcete-li se o tom přesvědčit, přijďte včas. Místa v kostele totiž tentokrát určitě nebude nazbyt.

otec Tomáš

Zdroj: Brodecký zpravodaj           

Kněžno máje, buď pozdravena

V měsíci květnu je v katolickém prostředí dobrým zvykem scházet se v kostele, kapličce, rodině nebo společenství rodin při modlitbě s Pannou Marií. Co vlastně patří ke správné májové pobožnosti? Mariánské písně, růženec, litanie, příběhy pro velké i malé děti, barvy a vůně květin, radost, zbožnost a láska k Bohu. Nic nebrání, abyste si udělali májovou doma podle svých představ. Zapojte tedy vlastní vynalézavost, nebo přijměte pozvání na májovou ve farnosti.

PŘEHLED MÁJOVÝCH POBOŽNOSTÍ
PO CELÝ KVĚTEN

ROKYTNICE
pondělí, středa a čtvrtek v 18:00
úterý, pátek, neděle – litanie po mši svaté

BRODEK
denně v 18:00 (kromě soboty)
čtvrtek – litanie po mši svaté

CITOV
denně v 19:00 (kromě středy a neděle)
středa a neděle – májová před mší svatou

CÍSAŘOV
denně v 18:00 (od pondělí do pátku)
1x 14 dní v pondělí – májová před mší svatou

Světové setkání mládeže s papežem
proběhne v Panamě od 16.1. do 27.1. 2019

na mariánské téma:
„Jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova“
(Lk 1,38)

Otec Tomáš poradí se sháněním letenky,
finančních zdrojů i společníků na cestu.

PŘIHLAŠUJTE SE CO NEJDŘÍVE!

Cyklovýlet do Kelče

Po loňské úspěšné premiéře zveme také letos mladé lidi z našeho okolí na společný několikadenní výlet na kole.

 
 

Termín akce
od neděle 6.5. (15:30)
do úterý 8.5. 

Celková délka trasy: 109 km

Trasa neděle (6.5.) odpoledne
Brodek u Přerova – Kozlovice – Pavlovice u Přerova (22,3 km)

Na hřišti v Kozlovicích se cca v 18 hodin zastavíme na večeři.
Předtím se zúčastníme obřadu požehnání domu spřátelené rodiny.
Po příjezdu a ubytování v Pavlovicích:
večerní modlitba v místním kostele

Trasa pondělí (7.5.) dopoledne
Pavlovice u Přerova – Kelč (25,8 km)

Farní guláš na oběd (Kelč)
Ubytování ve farních prostorách

Trasa pondělí (7.5.) odpoledne
pěší pouť do kaple v obci Zámrsky (celkem 7,8 km)

Mše svatá v kapli (Zámrsky)
Prohlídka moderních obrazů paní Vladimíry Mikle (SK)
Večer společný táborák s místními ministranty (Kelč)

Trasa úterý (8.5.) dopoledne
Kelč – Maleník – hrad Helfštýn – Týn nad Bečvou (24,9 km)

Vrcholová prémie (Maleník 479 m.n.m.)
Zastávka pod hradem (Helfštýn)
Oběd v restauraci (Týn nad Bečvou)

Trasa úterý (8.5.) odpoledne
Týn nad Bečvou – Brodek u Přerova (28,3 km)

Mapa celého výletu

Zájemci o účast se hlásí formou sms
na mobilní číslo otce Tomáše.

Minimální věk: 12 let

Finance
Veškeré náklady na ubytování a stravu během cyklovýletu budou hrazeny z Fondu pro děti a mládež našich farností. Dobrovolný příspěvek účastníka bude možné vložit do košíčku při sbírce během mše svaté v Zámrskách. Děkujeme řidičům doprovodných vozidel, kteří se zříkají nároku na úhradu nákladů spojených s cestou.   

ZOBRAZIT FOTOGALERII

Brodecký zpravodaj: Mírná zima přeje obnově kostela

Milí čtenáři, někteří z vás se ptají, kdy bude dokončena oprava kostela na Masarykově náměstí. Dovolte mi tedy poreferovat o dosavadním průběhu této mimořádné akce.

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova byl naposled ve větší míře opravován v roce 1993. Ze zápisu ve farní kronice je patrné, že se jednalo o významnou událost veřejného života naší obce, o níž v souvislosti s návštěvou arcibiskupa Jana Graubnera referovalo i české vysílání Rádia Vatikán. V pamětní knize se dočítáme: Ke 100. výročí postavení kostela bylo rozhodnuto ve spolupráci s OÚ Brodek obnovit vnější plášť kostela a rekonstruovat jeho omítku včetně ozdob. (…) Omítka byla provedena v první etapě opravy jen do výše spodní římsy pod okny, provlhlé zdivo spodní části zůstalo obnažené, aby mohlo cca jeden rok vysychat. (…) Po postavení lešení se potvrdilo, že musí být opravena střecha kostela i věže a prorezavělé plechy nahrazeny měděným oplechováním. Těchto pár historických poznámek mě vede k závěru, že práce, o které se v posledním roce na kostele snažíme, jsou vlastně dokončením oné velké jubilejní rekonstrukce. V roce 1993 byla zároveň s opravou hodin položena nová měděná střecha na věži. Střecha lodi však poznala jen pár nevyhnutelných zásahů na popraskaných šablonách staré azbestové krytiny. Malá tzv. sanktusníková věžička chátrala dál prakticky bez povšimnutí. Ne zrovna profesionální zavěšení umíráčku při nedávné opravě zvonové stolice ještě více urychlilo na věžičce dílo zkázy. A obnažené zdivo po obvodu vnějšího pláště? „Vysychá“ uprostřed náměstí už 25 let! Přesto je třeba uznat, že naši předchůdci vykonali při opravě kostela sice nedokončené, ale velké dílo. Uvážíme-li jen cenu samotné fasády (411.292,- Kč v roce 1993), není divu, že na komplexní opravu střechy už nezbylo.

Na jaře 2017 vyhlásila ŘKF Brodek u Přerova výběrové řízení na opravu střechy a doplnění chybějících vnějších omítek kostela. Vítězná firma Roofs.cz Group z Olomouce zahájila stavbu v měsíci září poté, co nám byla přiznána dotace SZIF z programu Ministerstva zemědělství: Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Investice v hodnotě přesahující dva miliony korun byla ve smlouvě o dílo rozdělena do dvou podobně nákladných etap. Investor a zhotovitel se dohodli, že první etapa nebude obsahovat žádné práce na omítkách. Podobně byly do druhé etapy přesunuty práce na opravě stávajícího rozvodu osvětlení půdy, impregnace tesařských konstrukcí a zřízení staveniště. Tím se cena za první etapu snížila na „pouhých“ 1,087.284,- Kč. Děkujeme všem obětavým dárcům z řad farníků, kteří na opravu kostela pravidelně přispívají. Bez jejich podpory bychom nic nedokázali.

Deštivý podzim bohužel neumožnil dokončení první etapy opravy před začátkem zimy. I kdyby však bylo počasí příznivější, narazili bychom dříve či později na tvrdou překážku kvůli havarijnímu stavu sanktusníkové věžičky, se kterým náš projekt obnovy nepočítal. Velké poděkování patří zastupitelstvu městyse, které na svém zasedání v lednu 2018 problém uvážilo a schválilo pro kostel dotaci na opravu věžičky ve výši 350.000,- Kč. Tím bylo pokračování prací na opravě střechy odblokováno. Teplotně mírný leden a únor umožnily ve stavbě pomalu pokračovat. Dokončení první etapy zahrnující novou střechu na lodi kostela včetně sakristie, výměnu vadných částí krovu plus hromosvod dle aktuální normy očekáváme krátce po Velikonocích. Realizace druhé etapy v hodnotě 1,038.539,- Kč bude spuštěna v létě 2018 za předpokladu úspěchu nové žádosti brodecké farnosti o dotaci SZIF, která nyní leží na ministerstvu zemědělství. Pokud se to podaří, slibujeme vám koncem roku 2018 jedno velmi příjemné překvapení. Zatím bych ale nerad prozrazoval víc. Prosím, držte nám palce!

P. Tomáš Klíč,
farář