Archiv pro rubriku: Brodek

ze života brodecké farnosti

Odborný posudek pro havarijní stav kostela

Kostel Narození sv. Jana Křtitele v Brodku u Přerova byl postaven v r. 1893. Přirozeně, že k obnově a úpravě krytiny došlo postupně několikrát s tím, že poslední výměna krytiny se datuje do období sedmdesátých let minulého století. Stavební prvky střechy, jako plné vazby a vazné trámy, nemají havarijní stav. Jinak je tomu u střešní krytiny z azbestocementových šablon u lodě kostela.

Mechanické poškození, výpadky šablon ze střechy a uvolněné zrezivělé upevňovací hřeby způsobily tristní poškození krytiny a zatékání do krovu. Narušené bednění jen zhoršuje stav krytiny a hlavně dochází k poškození dřevěných částí střechy – bednění a dokonce i počínající hnilobu trámoví.

Věž kostela vyžaduje rovněž údržbu a obnovu dřevěných konstrukcí. Stav zvonové dřevěné konstrukce je naopak velmi dobrý.

Z období oslav stého výročí postavení kostela se datuje snaha odstranit vlhkost obvodových zdí. Pás vysoký cca 1,80 m s odstupem nad úrovní terénu cca 0,20 m se navrhuje doplnit novou omítkou.

Střecha kostela Narození sv. Jana Křtitele je ve stavu, který vyžaduje neprodlené zastavení působení povětrnostních vlivů – větru, deště a sněhu. Výměnu střešní krytiny je třeba provést v tomto roce, a spolu s tím i obnovu a údržbu dřevěných konstrukcí lodě i věže, aby nedošlo k dalšímu narušení dřevěných konstrukcí krovu, ohrožení statiky a tím podstatnému prodražení obnovy kostela.

Ing. Zdeněk Mašek, CSc.

Výzva – Zadávací dokumentace pro výběrové řízení

Mimořádné ohlášky: úraz faráře

Po celý měsíc únor se v našich kostelích konaly pouze nedělní mše svaté, při kterých se střídali různí kněží zastupující nemocného faráře (P. Damián Němec OP, P. Jan Szkandera, P. Antonín Štefek, Mons. Josef Nuzík, P. Martin Sekanina, P. Petr Bulvas a jáhen Jan Berka).

Otec Tomáš nám pravidelně posílal formou sms alespoň vzkazy do ohlášek. Při první takové příležitosti připomněl dramatický důvod své nečekané hospitalizace:

„Drazí farníci, rád bych vás pozdravil z domácího ošetřování (u rodičů v Prostějově) a poděkoval za vaše modlitby i ostatní projevy lásky. Minulou neděli (29.1.) jsem měl při pádu (v kostele) veliké štěstí, protože nedošlo k žádnému vnitřnímu zranění hlavy. Přesto mě úraz s otřesem mozku a frakturou pyramidy (= složitá kost obsahující např. centrum rovnováhy) na několik týdnů nutí omezit aktivní službu na minimum. Děkuji bratřím, kteří se ujali slavení nedělních bohoslužeb v našich farnostech. Úmysly mší svatých zapsané v kalendáři na všední dny pro vás odsloužím soukromě.“

Brodecký zpravodaj: Světlo svítí v temnotě

Vážení čtenáři,

dovolte, abych vám na prahu vánoční doby připomněl pozoruhodnou osobnost českého dramaturga, spisovatele, překladatele a básníka, pana Václava Renče. Jeho rozsáhlé dílo zahrnuje řadu knih, včetně pohádek pro děti. V neposlední řadě k němu patří i několik úspěšných divadelních her. Že by snad inspirace pro náš skvělý ochotnický soubor? Nejznámější z Renčových prací je bezesporu básnická sbírka Popelka nazaretská, která svou krásnou veršovanou formou vypráví biblickou zvěst o tom, že Bůh neponechává provinilého člověka jeho smutnému osudu, ale v Ježíši Kristu přišel na svět, aby všem, kdo ho budou chtít slyšet, otevřel cestu k záchraně. Křesťanské svátky, které se chystáme slavit, se bezprostředně dotýkají právě těchto událostí a s nimi spojené velkorysé Boží nabídky.

Popelka nazaretská byla svého času hojně přepisovaným samizdatem. Ve školních osnovách se o ní neučilo. Nejen, že pro svou duchovní jasnost a hloubku nemohla být vydána v žádném tehdejším oficiálním nakladatelství, ale sám její autor – považte – ji složil ve vězeňské cele! Václav Renč byl v padesátých letech zbaven svobody po vykonstruovaném a nespravedlivém procesu namířeném proti významným katolíkům. Jeho duch však zůstal nezlomený, a to především díky hluboké víře. Když byla r. 1960 vyhlášena amnestie, při níž se mnoho politických vězňů dostalo na svobodu, sehrálo prý vedení leopoldovské věznice s Renčem ošklivou komedii. Několik dní ho připravovali na propuštění, aby mu pak v poslední chvíli řekli, že jeho se to netýká, protože dosud nebyl dostatečně převychován! A to měl doma nejen ženu, ale také syna Ivana, kterého neviděl po celou dobu jeho dospívání. Nadčasový text Popelky nazaretské o čistotě vyvolené Panny, o zlobě hříchu a Boží režii, jež nad zlem vítězí, získává díky dramatickému pozadí svého vzniku mimořádnou naléhavost. Může nás vyburcovat z vnitřního spánku, ve kterém za světla reklam na nejrůznější zboží nejednou prožíváme i svatou a tichou noc vánoční.

Uvězněný básník u sebe neměl ani papír a tužku, takže nám celé dílo uchoval jen díky paměti své a svých spoluvězňů. Umělecké zpracování celého textu přitom dnes zabírá na CD asi hodinu. Pokud budete mít možnost si Popelku nazaretskou ve volné chvíli přečíst, půjčit či poslechnout, vřele vám to doporučuji. Lze si jen přát, abychom také my a naše děti radostné vánoční poselství uchovávali ve svém srdci a čerpali z něho sílu uprostřed těžkostí naší doby. Všem vám v Broku i vašim blízkým přeji požehnané svátky narození Krista – nenahraditelné svátky lásky a pokoje.

P. Tomáš Klíč