Odešla paní Marcela Misionová (1947)

Z pozemského života
odešla vstříc svému Pánu

paní Marcela Misionová

rodačka z Citova

Civilní pohřeb se koná v obřadní síni městského hřbitova v Přerově ve čtvrtek 3.5. 2018 ve 12:00 hodin.

Mše svatá za věčnou spásu její duše bude sloužena
v kostele sv. Jiří v Citově v neděli 27.5. v 10:45. 

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Otevřený dopis národnímu divadlu Brno

Vážení, obracíme se na Vás jakožto na pořadatele festivalu Divadelní svět Brno, v rámci nějž má být uvedena divadelní hra „Naše násilí a vaše násilí“.

Tato divadelní hra svým obsahem – Ježíš sestupující z kříže znásilní muslimku – zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen „LZPS“). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud, a to např. v nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 359/96 ze dne 10.07.1997, kde bylo judikováno, že „vybočí-li publikovaný názor z mezí v demokratické společnosti obecně uznávaných pravidel slušnosti, ztrácí charakter korektního úsudku a jako takový se zpravidla ocitá již mimo meze ústavní ochrany„. Obdobný způsobem se vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva.
 
Otec Tomáš připojil svůj podpis k petici dne 17.4.2018 s následujícím odůvodněním: 

Podepisuji, protože nelze ani vypovědět, jak hluboce se mě dotýká tato nehorázná urážka dobrých mravů ze strany rádoby kulturní instituce v ČR. Je pro mě těžké si představit vzdělané dramaturgy s tak nízkým potenciálem respektu vůči náboženství. Děkuji iniciátorům petice a na základě veřejně dostupných informací plně podporuji zamýšlenou žalobu na Národní divadlo Brno. Domnívám se, že skutková podstata trestného činu již byla naplněna, takže s obranou spravedlnosti není třeba čekat na květen.

Odešel pan Vladimír Hudec (1929)

Po krátké nemoci
odešel vstříc svému Pánu skaut,
vězeň z Jáchymova a stavitel,

pan Vladimír Hudec

Rokytnice 265

Pohřební obřad se koná
v sobotu 21.4.2018 ve 14:00 hodin
v kostele sv. Jakuba v Rokytnici.

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše
bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.

Slyšeli jste už o kurzu Alfa?

Kurz Alfa vznikl v Londýně přičiněním reverenda Nickyho Gumbela, který si lámal hlavu, jak otevřít přístup k radostné zvěsti o Ježíši Kristu lidem žijícím mimo církev. S odstupem času dnes můžeme říct, že se jedná o velmi úspěšný program zaměřený na srozumitelné uvedení účastníků do základů křesťanství. Mezi probíranými otázkami jsou např. témata: Kdo je Ježíš? Jak nás Bůh vede? Jak a proč číst Bibli? Uzdravuje Bůh i dnes? Kdo je Duch Svatý? apod. Z prostředí anglikánské církve se Alfa rychle rozšířila po celém křesťanském světě. Také u katolíků přibývá farností, které tento kurz nabízejí. Výhodou Alfy je její neformální charakter. Při troše snahy ji zvládnou připravit aktivní věřící laici, i kdyby pan farář nemohl být u toho. Jednotlivé přednášky se buď pouští na videu, nebo jsou nahrazeny slovem některého z přítomných katechetů. Dříve než se otevře téma daného večera, všichni účastníci společně povečeří, popovídají si a podle svých možností se zapojí do modlitby, kterou vede někdo z organizátorů. Po vyslechnutí přednášky – co mívá nejen hloubku, ale i náboj humoru – následuje na dané téma rozhovor ve skupině. Do něj se mohou všichni zapojit se svými postřehy, nebo se na cokoli zeptat.

Ze zkušenosti první Alfy v Rokytnici mohu říct, že atmosféra duchovní radosti a pěkného společenství vedla často k tomu, že nebylo snadné se v určenou hodinu rozejít. Průměrný počet účastníků se ustálil na čísle 12. Většina jich pocházela přímo z Rokytnice, ale své zástupce měly také obce Brodek, Citov, Kokory, Nelešovice, Majetín a Kojetín. S výjimkou Barbory Smyčkové, která před Velikonocemi požádala o křest v dospělosti, byli všichni ostatní účastníci prvního ročníku kurzu katolíci zakotvení ve víře. Většina z nich půjde letos v červnu ke svátosti biřmování.

Ukazuje se, že Alfa je vynikající příležitostí k posílení víry pro každého (včetně pana faráře). Škoda jen, že těch deset zimních večerů tak rychle uteklo! Už teď se těším na říjen 2018, kdy u nás na faře budeme Alfu otevírat podruhé. Naléhavě prosím všechny farníky o modlitbu za to, aby si Pán shromáždil lidi, které tam chce mít. Pokud snad už teď někdo vnitřně cítíte, že vás tato myšlenka přitahuje, neváhejte a řekněte mi o tom. Předběžné přihlášky si začínám zapisovat, protože kapacita farních místností není neomezená. Pokud máte navíc ve své rodině, nebo mezi svými kamarády člověka, který naší víře zatím nemůže přijít na kloub, ale chtěl by se o to pokusit, uděláte pro něj dobrý skutek, když mu Alfu nabídnete, nebo ho tam dokonce sami doprovodíte. Pro tzv. hledající duše všeho věku je tento kurz skvělou šancí, jak potkat Boha v církvi.

Pro příští kolo Alfy potřebujeme nejen otevřené účastníky, ale také zapálené spolupracovníky do organizačního týmu. Svoji energii můžete zaměřit na pomoc v kuchyni, hru na kytaru, výzdobu sálu, přípravu modlitby, moderování diskuze ve skupince, obsluhu techniky, topení v kamnech atd. Zkrátka a dobře, každý kdo bude chtít nabídnout pomocnou roku, bude vítán. Staří a nemocní – kteří už nechtějí nebo nemohou vycházet do společnosti – by nám mohli vytvořit cenné modlitební zázemí. Pro celou naši farní rodinu představuje pořádání Alfy vynikající příležitost, jak se stále více stávat místem, kde se víra nejen uchovává a slaví, ale také prohlubuje a šíří.

Žehná vám otec Tomáš

Postřehy několika účastníků:

Vladimír (Brodek)

  • Ahoj. Kurz Alfa je super, měl jsem tu čest účastnit se nezvyklého setkání s Kristem. Mám za to, že Alfa dává každému účastníkovi možnost najít odpovědi a je prima, že se jedná o dlouhodobější věc, takže si člověk ujasňuje a koriguje postoje na příkladech a postojích ostatních zúčastněných při diskusích. Alfa je velmi srozumitelná a já si při každém setkání něco uvědomil, takže vřele doporučuji! Je škoda, že to skončilo.

Vlastimil (Citov)

  • V kurzu Alfa je příjemné prostředí. Ve společenství jsem nalezl odpovědi na to, kdo je Duch Svatý. Ve svobodné diskuzi s dalšími účastníky jsem objevil nové duchovní otázky, na které budu hledat odpovědi.

Ilona (Rokytnice)

  • Když přijdu do kostela, tak cítím, jak ze mě něco spadlo a že od Boha dostávám novou sílu dál bojovat. Když se dívám na Ježíše Krista, tak si připadám silná a mám klid na duši. Podobně jsem vděčná taky za kurz Alfa. Každý by si tím měl projít. Hodně to člověka změní a dozví se nové věci díky posezení s lidmi, kteří si povídají o Bohu a o svých duchovních zkušenostech.

Celé vydání Kaštánku – Duben 2018