Odešla paní Vlasta Pavlíková (1939)

Po roce života v ústraní
odešla vstříc svému Pánu
zasloužilá varhanice

paní Vlasta Pavlíková
roz. Čepeláková

Citov 22

Pohřební mše se koná
v sobotu 6. 3. 2021
v kostele sv. Jiří v Citově
za účasti omezeného
počtu pozůstalých.

Přátelé mimo rodinu, farníci, sousedé a další smuteční hosté se mohou sejít v 15.00 na místním hřbitově k veřejnému uložení těla naší zemřelé sestry do hrobu.  Jménem zarmoucené rodiny děkujeme za pochopení, projevy soustrasti a za modlitby.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Hospodaření farnosti

Milí čtenáři,
jak se již stalo zvykem, rádi bychom vám představili přehled příjmů a výdajů farnosti za uplynulý rok. Základním principem hospodaření církve je snaha o vyrovnaný rozpočet. Výdaje proto plánujeme opatrně a dlouhodobě, abychom se zbytečně nezadlužovali. Na druhou stranu jsme si v ekonomických radách vědomi, že je většinou lépe něco opravit než držet svěřené peníze na účtu, kde rychle ztrácejí na hodnotě. Pokud se naskytne příležitost získat dotační podporu z veřejných zdrojů, nelitujeme námahy spojené s přípravou a realizací příslušných projektů. Řada z vás ví, že to není legrace.

Zásadní zprávou roku 2020 je udržení kostelních sbírek na solidní úrovni navzdory pandemii. Jak známo, šíření koronaviru nám přineslo úplný zákaz veřejných bohoslužeb v délce 9 týdnů a na dalších 11 týdnů včetně Vánoc drasticky omezilo počet účastníků na mši svaté. Za těchto okolností – které bohužel stále trvají – je konečná výše sbírek pro správce farní pokladny velkou úlevou. Meziroční srovnání hlásí v Brodku pokles příjmů jen něco přes 4% a v Citově i v Rokytnici něco přes 5%. Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, kteří v době jarní a podzimní karantény nepřestali přispívat do sbírkového košíčku cestou ke svatému přijímání mimo mši, osobně na faře nebo i jinak. Takové vynalézavosti se meze nekladou. Někteří z vás se dokonce rozhodli zřídit ve prospěch farnosti trvalý příkaz ze svého účtu, protože zjistili, že je to praktičtější než každý týden lovit po kapsách rozměněnou bankovku. Kdo ví, zda právě tento model podpory nebude v budoucnu čím dál častější.

Velmi si vážím také ochoty farníků od dětí po seniory, kteří nám pomáhají vlastní prací nebo dobrými nápady. Nedávná zkušenost s rovnáním padající hřbitovní zdi a instalace topení v Citově ukázala, že doba svépomocné práce „pro kostel“ ani zdaleka neskončila. Byl bych rád, kdybyste vnímali moje občasná pozvání na brigádu jako vítanou příležitost přiložit ruku k dílu a přitom lépe poznat ostatní věřící. Farní brigáda se může stát malou rodinnou slavností v montérkách, při které si kromě práce uděláme čas společně posvačit a trochu si popovídat. Nakonec připojím to nejdůležitější. I nad ekonomickými otázkami zůstává naším úkolem aktivní budování Božího království mezi lidmi. Kostely, fary a související pozemky v našem vlastnictví udržujeme proto, abychom měli k dispozici kvalitní zázemí pro život z víry i službu církve veřejnosti. Jsme odpovědní za to, aby se ve světě šířila radost a naděje založená na evangeliu. K tomu je nutné, abychom byli pro své okolí po všech stránkách důvěryhodní.

Žehná vám otec Tomáš

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 1/2021

Odešla paní Jaroslava Stejskalová (1929)

Ve věku 91 let
odešla vstříc svému Pánu

paní Jaroslava Stejskalová
roz. Strnadová

Naposledy bytem v Hranicích,
Dům s pečovatelskou službou.

Pohřeb se koná
v úzkém kruhu rodiny
v pondělí 8. 3. 2021
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Brodku u Přerova.

Po mši svaté obětované za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům z obce i z farnosti za vzpomínku při osobní modlitbě.    

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.