Jak můžete volit do farních rad?

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V řízení farnosti pomáhají knězi bratři a sestry vybraní z místního společenství věřících a podle práva ustanovení za členy farních rad. Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozvíjení duchovního a společenského života farnosti, zatímco ekonomická rada se stará o údržbu jejího movitého i nemovitého majetku. Mandát aktuální pastorační rady naší farnosti končí 30. 6. 2021, zatímco funkční období rad ekonomických skončilo už 31. 1. Je tedy nejvyšší čas začít připravovat nové volby. 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem pastorační nebo ekonomické rady může být pouze katolík starší 18 let, který se pravidelně zapojuje do života farnosti, má k této službě předpoklady a projevuje aktivní zájem o spolupráci s farářem a ostatními farníky. Je vhodné, aby to byl člověk nejen pokřtěný, ale také biřmovaný, který svým životem dává jasně najevo, že je učedníkem Ježíše Krista.


ČASOVÝ PLÁN VOLEB 2021

Seznam kandidátů bude sestaven na základě Vašich návrhů, které v místních kostelích přijímáme od 21. 2. do Květné neděle (28. 3.) prostřednictvím vyplněných lístků z Kaštánku – ke stažení ZDE.

Navržení kandidáti budou mít asi týden času
k oznámení případného nepřijetí jejich kandidatury. 

Volit bude možné záhy po Velikonocích
ve dnech od 11. 4. do 2. 5.


KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT HLASOVÁNÍ?
Volební právo má každý katolík starší 15 let, který se pravidelně zapojuje do života naší farnosti účastí na bohoslužbách. Faktické bydliště na území farnosti není podmínkou.

Průběh volby, jmenování a činnost obou rad se řídí příslušnými stanovami (PR + ER). Někteří členové jsou do služby v radě pozváni a jmenováni farářem. Počet volených zástupců v jednotlivých obcích bude upřesněn na hlasovacích lístcích. Čtyřleté funkční období (2021 – 2024) bezprostředně naváže na ukončený mandát předchozí rady s přihlédnutím k termínu konání voleb.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU
Kromě navrhování kandidátů, kteří by se podle Vašeho mínění mohli a měli objevit na budoucích hlasovacích lístcích prosím také o modlitbu k Duchu Svatému, aby celý proces sestavování farních rad vedl a inspiroval.

Vážení a milí farníci,
prosím, abyste průběhu voleb do pastorační a ekonomické rady věnovali velkou pozornost. Pokud Vás Bůh prostřednictvím naší komunity pozve ke spolupráci na svém díle skrze členství v některé z rad, prosím, abyste to bez vážného důvodu neodmítali.

Děkuji Váš zájem o věc.
otec Tomáš

Postní kapky pro duši

Milí bratři a sestry,
farnost Dolní Němčí už několikátým rokem připravuje pro zájemce z širokého okolí zajímavou aktivitu pro období přípravy na Velikonoce.
 
Takzvané „Postní kapky“ přinášejí každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život. Tentokrát na téma Boží milosrdenství. 
 
Více na www.postnikapky.cz 
Existuje také ve formě mobilní aplikace.

  • Liturgická modlitba pro daný den
  • Liturgická čtení a promluva
  • Citáty papeže Františka o Božím milosrdenství
  • Postní impulzy otce arcibiskupa Jana Graubnera
  • Audio úryvky z encykliky sv. Jana Pavla II. o Božím milosrdenství (P. Martin Holík)
  • Fotocitáty
  • Zpovědní zrcadla ke zpytování svědomí
 

Společná cesta k velikonočnímu světlu

Bratři a sestry,
v každé životní etapě je třeba věřit, doufat a milovat. Kéž nám pozvání putovat také letos k Velikonocům cestou obrácení (sebezápor), modlitby a sdílení našich dober (almužna) pomůže obnovit osobní a společnou víru, kterou nám dává živý Kristus, naději, již vzbuzuje Ducha Svatý, a lásku, jejímž nevyčerpatelným pramenem je Otcovo milosrdné srdce.  

KE STAŽENÍ:
Poselství papeže Františka k postní době 2021

Odešla paní Bohuvěra Vellechová (1940)

Pár dní po mladším bratrovi
odešla vstříc svému Pánu

paní Bohuvěra Vellechová
roz. Nevřelová

Rokytnice 361

Pohřeb se koná
v kruhu rodinném
v pátek 19. 2. 2021 ve 14:00
v kostele sv. Jakuba
v Rokytnici.

Zádušní mše svatá není veřejně přístupná. Přátelé mimo rodinu mohou za dodržení rozestupů sledovat zvukový přenos bohoslužby z patřičné vzdálenosti (kůr, předsíň…). Děkujeme za pochopení. Po skončení obřadu bude tělo naší zemřelé sestry převezeno ke zpopelnění.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.