Archiv pro rubriku: Vychází nový Kaštánek

Vznik Československa 1918

Určitě jako každého nás zajímalo, jak to chodilo dříve, jak vypadala sametová revoluce, jaké to bylo žit za války či za dob komunismu. Mě samotnou zajímalo, jak lidé reagovali na událost, která se stala přesně před 100 lety. A to vznik Československé republiky. Začala jsem po tomto tématu více pátrat a přišla jsem na to, že bych mohla zjistit více v zápiscích farních kronik. Ve farních kronikách je několik informací, se kterýma bych se ráda s vámi podělila.

18.10.1918 Už 14 dní proskakovaly neurčité zprávy o chystaných událostech .Rakousko-Uhersko dokonávalo. Na všech frontách se jevila jakási zmalátnělost. Od té doby co Bulhaři kapitulovali , bylo jisto, že konec je neodvratitelný.

27.10.1918 Ráno sdělil starosta citovský Štěpán Netopil soukromně faráři, že byla prohlášena v Praze republika československá.Farář po mši svaté sdělil lidu že je konec válce a vyzval přítomné ke zpěvu písni Te deum a Kde domov můj. Také požádal o společnou modlitbu a poděkovali Bohu.Zatím se novina velmi rychle rozšířila . Na mnoho domech byly vyvěšeny trojbarevné prapory slovanských barev.

7.11.1918 Mládež vedená nerozvážným Janem Tesaříkem posbírala ze škol a soukromých domu obrazy císaře Františka a Karla a večer je spálila.

Zatím pozvolna se vraceli vojáci z fronty domů. V uniformách ale třeba taky ve zbroji. Když se vraceli z Brodeckého nádraží cestou rozbili 2 okna na brodecké faře. Vojáci byli odvyklí od práce i kostelu. Jejich řeči byly přímo rouhačné. Pomalu se však uklidňovali.

Tento rok celou Evropu postihla „Španělská chřipka“ dokonce i u nás si vyžádala několik obětí.

Rok 1919 První rok svobody českého národa nepřinesl vyplnění našich tužeb. Válka sice oficiálně skončila ale na Rusku a Ukrajině a Polsku se stále válčilo. V Německu zuřila občanská válka. A Slovensko usilovalo o odtržení od Česka a připojení k Maďarům. O to bojoval Slovák A. Hlinka, který byl při své cestě zadržen a dopraven do Podolí u Prahy do sanatoria.

Kdekterý úředník či kněz, co doma nebyli k ničemu, se hrnou na Slovensko je ozářit kulturou. Mezitím v Praze po stržení Mariánského sloupu, se zabírají kláštery, vyhazují se ze škol kněží, vyhánějí klášterníky, kněží chodili ve vousech, nosili kravaty a limce jako laikové, prostě kulturní boj. To samé se dělo i na Slovensku .

Podle těchto záznamů jde poznat, že každý člověk prožíval danou situaci jinak. A né všichni lehce akceptovali konec staré monarchie. 🙂

Terezka Smětalová

Celé vydání Kaštánku 2018/10

Premiérová Noc kostelů se vydařila

Naše farní rodina se letos poprvé připojila k akci Noc kostelů, která se uskutečnila v pátek 25. května. Hlavní program se odehrával v Rokytnici, zatímco v Brodku a Citově byly farní kostely veřejnosti alespoň zpřístupněny. Ve svátečně vyzdobeném kostele sv. Jakuba Staršího se sešlo asi 120 návštěvníků všech generací, věřících i těch, kdo se s křesťanstvím setkávají jen okrajově, nebo vůbec. Součástí akce byla komentovaná mše svatá doprovázená zpěvem místní dětské scholy, která byla díky výkladu pozorně sledována i tou „nevěřící“ částí účastníků. V komentované prohlídce kostela byli pak přítomní seznámeni s bohatou historií kostela, která se píše už více než 700 let, váže se na historii obce a zaznamenala těžká období válek a dalších nepřízní osudu i léta odstraňování následků a budování kostela až do dnešní krásné podoby. Součástí prohlídky bylo seznámení s vnitřní výbavou kostela, kde je řada cenných obrazů, soch a dalších uměleckých předmětů, z nichž nejcennější je kamenný gotický reliéf sv. Jakuba Staršího z r. 1495. V kostele dnes najdeme kopii původního reliéfu, protože originál (značně poškozený nepříznivými povětrnostními podmínkami) byl po roce 2000 přemístěn do Arcidiecézního muzea v Olomouci.

K prohloubení svátečního pocitu přispěl i koncert žáků ZUŠ Přerov z Rokytnice a okolí. Během večera byl dán účastníkům prostor k zapálení svíčky před oltářem na podporu vlastního úmyslu (prosba, poděkování, odpuštění) a modlitby, nebo jen tichého zamyšlení v této výjimečné atmosféře. První Noc kostelů v Rokytnici proběhla úspěšně, setkala se se zájmem občanů, takže organizátoři už dnes přemýšlejí nad přípravou té další v příštím roce.

Karla Obrtelová

Celé vydání Kaštánku – Červen 2018

Slyšeli jste už o kurzu Alfa?

Kurz Alfa vznikl v Londýně přičiněním reverenda Nickyho Gumbela, který si lámal hlavu, jak otevřít přístup k radostné zvěsti o Ježíši Kristu lidem žijícím mimo církev. S odstupem času dnes můžeme říct, že se jedná o velmi úspěšný program zaměřený na srozumitelné uvedení účastníků do základů křesťanství. Mezi probíranými otázkami jsou např. témata: Kdo je Ježíš? Jak nás Bůh vede? Jak a proč číst Bibli? Uzdravuje Bůh i dnes? Kdo je Duch Svatý? apod. Z prostředí anglikánské církve se Alfa rychle rozšířila po celém křesťanském světě. Také u katolíků přibývá farností, které tento kurz nabízejí. Výhodou Alfy je její neformální charakter. Při troše snahy ji zvládnou připravit aktivní věřící laici, i kdyby pan farář nemohl být u toho. Jednotlivé přednášky se buď pouští na videu, nebo jsou nahrazeny slovem některého z přítomných katechetů. Dříve než se otevře téma daného večera, všichni účastníci společně povečeří, popovídají si a podle svých možností se zapojí do modlitby, kterou vede někdo z organizátorů. Po vyslechnutí přednášky – co mívá nejen hloubku, ale i náboj humoru – následuje na dané téma rozhovor ve skupině. Do něj se mohou všichni zapojit se svými postřehy, nebo se na cokoli zeptat.

Ze zkušenosti první Alfy v Rokytnici mohu říct, že atmosféra duchovní radosti a pěkného společenství vedla často k tomu, že nebylo snadné se v určenou hodinu rozejít. Průměrný počet účastníků se ustálil na čísle 12. Většina jich pocházela přímo z Rokytnice, ale své zástupce měly také obce Brodek, Citov, Kokory, Nelešovice, Majetín a Kojetín. S výjimkou Barbory Smyčkové, která před Velikonocemi požádala o křest v dospělosti, byli všichni ostatní účastníci prvního ročníku kurzu katolíci zakotvení ve víře. Většina z nich půjde letos v červnu ke svátosti biřmování.

Ukazuje se, že Alfa je vynikající příležitostí k posílení víry pro každého (včetně pana faráře). Škoda jen, že těch deset zimních večerů tak rychle uteklo! Už teď se těším na říjen 2018, kdy u nás na faře budeme Alfu otevírat podruhé. Naléhavě prosím všechny farníky o modlitbu za to, aby si Pán shromáždil lidi, které tam chce mít. Pokud snad už teď někdo vnitřně cítíte, že vás tato myšlenka přitahuje, neváhejte a řekněte mi o tom. Předběžné přihlášky si začínám zapisovat, protože kapacita farních místností není neomezená. Pokud máte navíc ve své rodině, nebo mezi svými kamarády člověka, který naší víře zatím nemůže přijít na kloub, ale chtěl by se o to pokusit, uděláte pro něj dobrý skutek, když mu Alfu nabídnete, nebo ho tam dokonce sami doprovodíte. Pro tzv. hledající duše všeho věku je tento kurz skvělou šancí, jak potkat Boha v církvi.

Pro příští kolo Alfy potřebujeme nejen otevřené účastníky, ale také zapálené spolupracovníky do organizačního týmu. Svoji energii můžete zaměřit na pomoc v kuchyni, hru na kytaru, výzdobu sálu, přípravu modlitby, moderování diskuze ve skupince, obsluhu techniky, topení v kamnech atd. Zkrátka a dobře, každý kdo bude chtít nabídnout pomocnou roku, bude vítán. Staří a nemocní – kteří už nechtějí nebo nemohou vycházet do společnosti – by nám mohli vytvořit cenné modlitební zázemí. Pro celou naši farní rodinu představuje pořádání Alfy vynikající příležitost, jak se stále více stávat místem, kde se víra nejen uchovává a slaví, ale také prohlubuje a šíří.

Žehná vám otec Tomáš

Postřehy několika účastníků:

Vladimír (Brodek)

  • Ahoj. Kurz Alfa je super, měl jsem tu čest účastnit se nezvyklého setkání s Kristem. Mám za to, že Alfa dává každému účastníkovi možnost najít odpovědi a je prima, že se jedná o dlouhodobější věc, takže si člověk ujasňuje a koriguje postoje na příkladech a postojích ostatních zúčastněných při diskusích. Alfa je velmi srozumitelná a já si při každém setkání něco uvědomil, takže vřele doporučuji! Je škoda, že to skončilo.

Vlastimil (Citov)

  • V kurzu Alfa je příjemné prostředí. Ve společenství jsem nalezl odpovědi na to, kdo je Duch Svatý. Ve svobodné diskuzi s dalšími účastníky jsem objevil nové duchovní otázky, na které budu hledat odpovědi.

Ilona (Rokytnice)

  • Když přijdu do kostela, tak cítím, jak ze mě něco spadlo a že od Boha dostávám novou sílu dál bojovat. Když se dívám na Ježíše Krista, tak si připadám silná a mám klid na duši. Podobně jsem vděčná taky za kurz Alfa. Každý by si tím měl projít. Hodně to člověka změní a dozví se nové věci díky posezení s lidmi, kteří si povídají o Bohu a o svých duchovních zkušenostech.

Celé vydání Kaštánku – Duben 2018