Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Slavíme nebeské narozeniny sv. Dominika

Pro dokreslení liturgické slavnosti zakladatele Řádu kazatelů (8.8.), do něhož jako terciáři patří také dva naši farníci (otec Tomáš + Anička Smětalová z Rokytnice), vám doporučujeme otevřít v archivu deset let starý dokument ČT z pořadu Světci a svědci.

Režie: S. Lazarová

DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE
KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Atributem sv. Dominika, skvělého kazatele, který vynikal soucitem a schopností vcítit se do druhých lidí, je pes s pochodní v tlamě. Když ho totiž jeho matka počala, měla vidění, že ve svém lůně nosila psíka, který držel v tlamě hořící pochodeň a jakmile opustil její tělo, zdálo se, že zapálí celou zem. Bylo to považováno za znamení, že počne velkého kazatele, který štěkotem svatého učení, probudí ze spánku hříšníky.

Odešla paní Věra Slimaříková (1941)

Ve požehnaném věku 79 let 
odešla vstříc svému Pánu

paní Věra Slimaříková
roz. Horáčková

Císařov 15

Pohřeb se koná
v pondělí 9.8. ve 14.00
v kostele sv. Jiří
v Citově.

Po mši svaté a modlitbách za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu.

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.