Archiv rubriky: Naše farní rodina

Na co bychom vás rádi pozvali v novém roce?

Bratři a sestry,

na níže připojené grafice vám představujeme vybrané události z pastoračního kalendáře naší farnosti na rok 2023. Věříme, že spolu prožijeme spoustu momentů veselých i soustředěně vážných, na které budeme dlouho rádi vzpomínat. Však přijďte a uvidíte. Mějte se moc hezky a buďte církví s námi! Děkujeme.

členové pastoračních rad

Kolik se nás o Vánocích sejde při adoraci za rodiny a za mír?

Adorační den za rodiny se koná v Citově ve středu 28. 12. v čase od 12 do 18 hodin. Prosím vás nejen o hojnou účast, ale také ochotnou spolupráci při zajišťování adoračních stráží. Kéž by přihlášení na adorační den začalo být mezi námi vnímáno jako záležitost osobní cti, o kterou stojí za to usilovat. Přihlašování je možné buď písemně ve všech našich kostelích, nebo on-line na farní mušli.

Bude-li dostatek přihlášených zájemců, proběhne v Rokytnici v sobotu 31. 12. od 23.00 do půlnoci Novoroční adorace za mír. Kdo se jí chce účastnit, ať se přes počítač, chytrý telefon nebo pana faráře zapíše do přihlašovacího formuláře. Mějte přitom na paměti, že v neděli 1. 1. 2023 budou mše svaté slouženy následovně: 9.15 Brodek, 10.45 Rokytnice, 15.00 Citov.

ODKAZ NA REZERVACE

Za vaše modlitby upřímně děkuji. +OT

Otvírejte brány Kristu (adventní výzva)

Drazí bratři a sestry, začátek adventu je duchovní výzvou a vzácnou příležitostí, abychom vědomě zaměřili svou pozornost na Boha. Horlivá účast na liturgii nám k tomu během následujících týdnů velmi pomůže. Bez modlitby a uctívání Toho, který nám přináší spásu, bychom se brzy tělesně i duchovně vyčerpali.

Od prosince 2022 vychází naše farnost vstříc křesťanským rodinám s dětmi, které žijí v Rokytnici a dlouhodobě nezvládají účast na ranní mši svaté v neděli. Ze zkušenosti kněze a učitele náboženství vím, že takových rodin není vůbec málo a doufám, že se tento vstřícný krok po nějaké době pozitivně projeví v celkové návštěvnosti kostela. Že to může fungovat, víme už několik let díky svatojakubské pouti o hodech.

Nedělní bohoslužbu v 10:45 plánuji v Rokytnici slavit od září do června každou první neděli v měsíci. O pochopení pro tento experiment, prosím zvláště farníky z Citova, kteří si tak jednou za měsíc vyzkoušejí doma ranní mši v 7:30, což – jak sami brzy uvidí – má také svoje výhody. Nedělní mše svatá v Brodku zůstává beze změny. Všem farníkům, kteří jsou bez ohledu na čas jejího začátku vděční za to, že mají v Den Páně vůbec nějakou možnost slavení mše svaté ve svém domácím kostele děkuji za příklad víry a smysl pro realitu. Jistě bych nechtěl nikomu působit neřešitelné problémy. Pokud snad taková situace v nějakém domě nastane, prosím, nezdráhejte se mi o tom říci. Časem budeme nový režim společně hodnotit. Jestliže se zpočátku přihodí, že si někdo posunutý čas mše svaté poplete, protože neslyšel ohlášky nebo jednoduše zapomněl, ujišťuji vás, že nejde o těžký hřích. V takovém případě je tedy možné jít příště ke svatému přijímání i bez svátosti smíření. To samozřejmě neplatí pro případ, kdy člověk nedělní mši vlastní vinou vynechá, nebo na ni bez vážného důvodu přichází pozdě.

Druhá změna, vzešlá z diskuze o bohoslužbách na pastorační radě, je zafixování času páteční mše svaté v Rokytnici celoročně na 18:30. Činíme tak s ohledem na věřící, co dojíždějí do zaměstnání. Všichni bychom se totiž měli v novém liturgickém roce snažit o návrat k častější účasti na mši svaté i ve všední dny. Jedině ten, kdo to zkusí, sám na sobě pozná blahodárné účinky Boží milosti.

Třetí a poslední změna se týká příležitostí ke svaté zpovědi. Ve všech kostelích včetně Citova se od adventu vracím k pravidelnému zpovídání před mší svatou, i kdybych si tam měl ve všední dny pro nedostatek kajícníků číst knížky. Mám přitom na mysli radu jednoho zkušeného faráře, který mi k otázce čekání ve zpovědnici řekl: „Dej lidem šanci!“

S přáním požehnaného čekání na Pána

otec Tomáš