Archiv pro rubriku: Naše farní rodina

Cestou k Velikonocům – zpověď a rezervace

Časy velikonočních bohoslužeb a dalších pobožností jsou nově přizpůsobeny platnému zákazu nočního vycházení. Milí bratři a sestry,
účast na obřadech velikonočního tridua (31.3. – 4.4.) je striktně vázána na platnou rezervaci místa k sezení. Bez této rezervace se liturgie můžete účastnit při dodržení bezpečných rozestupů v předsíni nebo před kostelem. Chrámový kůr zůstává vyhrazen pro zpěváky! Děkujeme za pochopení.


Příjem rezervací na Velikonoce
byl zahájen v neděli 21.3. ve 14.00.

přehled volných míst ZDE


Zůstanete-li na Velikonoce doma, doporučujeme vám k modlitbě na základě pokynů z Vatikánu přednostní sledování on-line přenosů bohoslužeb s arcibiskupem Janem v olomoucké katedrále. Modlit se můžete také v našich otevřených kostelích a to nejen při adoračních dnech (30.3. a 2.4.) a dalších společných pobožnostech Svatého týdne (rozpis ZDE). Buďte zdrávi!

Život farnosti pod dohledem nového PSA

Nečekaná stagnace epidemické křivky v nejvyšších patrech rizikového indexu si vyžádala úpravy pravidel, kterými se v posledních měsících řídí život naší farnosti. První verzi tzv. farního psa na covid probrala a odsouhlasila pastorační rada na svém adventním zasedání v Brodku dne 5.12.2020. Po drobné aktualizaci pravidel z poloviny ledna dochází nyní ke zveřejnění verze 2.0. Mezi hlavními novinkami upozorňujeme na:

  • omezení počtu nedělních mší při zachování jejich dostupnosti
  • uzavření nedělních rezervací na kůru pro nezpěváky
  • návrat pravidelné služby schóly (bez nácviků mimo kostel)
  • částečné zapojení lidu do zpívaných částí mše (dialogy, antifony, tajemství víry…)
  • návrat zpívaných ordinárií v podání schóly (bez účasti lidu)
  • ukončení programu večerních adorací se sv. přijímáním
  • obnovení večerních mší ve všední den (mimo Citov)
  • biblické hodiny pro dospělé on-line


Děkujeme za spolupráci při dodržování zásad bezpečnosti, ke kterým patří předepsané dvoumetrové rozestupy lidí v kostelních lavicích mimo členy rodiny, správné zakrytí dýchacích cest a poctivá dezinfekce rukou po přežehnání svěcenou vodou při vstupu do chrámu.

Jak můžete volit do farních rad?

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V řízení farnosti pomáhají knězi bratři a sestry vybraní z místního společenství věřících a podle práva ustanovení za členy farních rad. Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozvíjení duchovního a společenského života farnosti, zatímco ekonomická rada se stará o údržbu jejího movitého i nemovitého majetku. Mandát aktuální pastorační rady naší farnosti končí 30. 6. 2021, zatímco funkční období rad ekonomických skončilo už 31. 1. Je tedy nejvyšší čas začít připravovat nové volby. 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem pastorační nebo ekonomické rady může být pouze katolík starší 18 let, který se pravidelně zapojuje do života farnosti, má k této službě předpoklady a projevuje aktivní zájem o spolupráci s farářem a ostatními farníky. Je vhodné, aby to byl člověk nejen pokřtěný, ale také biřmovaný, který svým životem dává jasně najevo, že je učedníkem Ježíše Krista.


ČASOVÝ PLÁN VOLEB 2021

Seznam kandidátů bude sestaven na základě Vašich návrhů, které v místních kostelích přijímáme od 21. 2. do Květné neděle (28. 3.) prostřednictvím vyplněných lístků z Kaštánku – ke stažení ZDE.

Navržení kandidáti budou mít asi týden času
k oznámení případného nepřijetí jejich kandidatury. 

Volit bude možné záhy po Velikonocích
ve dnech od 11. 4. do 2. 5.


KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT HLASOVÁNÍ?
Volební právo má každý katolík starší 15 let, který se pravidelně zapojuje do života naší farnosti účastí na bohoslužbách. Faktické bydliště na území farnosti není podmínkou.

Průběh volby, jmenování a činnost obou rad se řídí příslušnými stanovami (PR + ER). Někteří členové jsou do služby v radě pozváni a jmenováni farářem. Počet volených zástupců v jednotlivých obcích bude upřesněn na hlasovacích lístcích. Čtyřleté funkční období (2021 – 2024) bezprostředně naváže na ukončený mandát předchozí rady s přihlédnutím k termínu konání voleb.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU
Kromě navrhování kandidátů, kteří by se podle Vašeho mínění mohli a měli objevit na budoucích hlasovacích lístcích prosím také o modlitbu k Duchu Svatému, aby celý proces sestavování farních rad vedl a inspiroval.

Vážení a milí farníci,
prosím, abyste průběhu voleb do pastorační a ekonomické rady věnovali velkou pozornost. Pokud Vás Bůh prostřednictvím naší komunity pozve ke spolupráci na svém díle skrze členství v některé z rad, prosím, abyste to bez vážného důvodu neodmítali.

Děkuji Váš zájem o věc.
otec Tomáš

Mimořádná nabídka církve pro naše zdraví

Svátost posilující naši odolnost proti nemocem bude letos v rámci boje proti covidu mimořádně udělována v kostele všem zájemcům bez ohledu na věk, pokud se na ni připraví dobrou svatou zpovědí.

TERMÍNY A REZERVACE ZDE


UZÁVĚRKA PŘIHLAŠOVÁNÍ
5 HODIN PŘED KAŽDÝM TERMÍNEM

Svoje dotazy můžete panu faráři položit osobně nebo telefonicky na čísle 736 522 838. Nezapomeňte, že přijetí svátostného pomazání nenahrazuje, ale doplňuje a umocňuje pomoc ze strany medicíny (prevence – očkování – léčba).


Pomazání nemocných bude v našich kostelích udělováno v měsíci únoru po skončení pravidelné adorace se svatým přijímáním. Je vhodné účastnit se dle možností celého programu, a tak se vnitřně disponovat pro přijetí daru Boží lásky. Nezbytná svátost smíření může být vykonána téhož dne během adorace. V takovém případě je třeba přijít s dostatečnou časovou rezervou. Zpověď je pochopitelně možné vykonat také několik dní předem u vámi zvoleného zpovědníka.

V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSTE SCHOPNÍ PŘIJÍT DO KOSTELA, MŮŽETE PO DOMLUVĚ S KNĚZEM PŘIJMOUT VŠECHNY SVÁTOSTI DOMA, NEBO V NEMOCNICI. 

Matko Maria,
Uzdravení nemocných,
oroduj za nás!

Svatý Josefe,
Ochránce všeobecné církve,
vypros nám milost žít, pracovat
i umírat ve spojení s Ježíšem.

Ekonomická křivka ČR během pandemie