Archiv rubriky: Naše farní rodina

Učíme děti Božím cestám

Vážení rodiče,

na úvod svého dopisu bych Vás rád co nejsrdečněji pozdravil a popřál Boží požehnání pro Vaše rodiny. Blíží se konec nouzového stavu (aktuálně 17.5.) a s ním přichází šance pro snahu naší farnosti obnovit nějakou formu náboženského vzdělávání pro děti, které bylo nečekaně přerušeno uzavřením škol ve středu 11.3. Jsem si vědom toho, že případné rozhodnutí využít či nevyužít této nabídky je plně ve vaší režii podobně jako probíhající přihlašování žáků 1. stupně do nepovinných školních skupin.

 
Jisté je, že katecheze (výuka náboženství) nebude nyní probíhat ve škole, ale na faře. Samozřejmostí je dodržování rozestupů mezi přihlášenými dětmi a dezinfekce rukou před vstupem do učebny. Odkládání roušek při výuce není na jednu hodinu nutné, a proto této možnosti – obecně přiznávané učitelům – nebudeme bez vážného důvodu využívat. Ujišťujeme Vás, že pokud bychom měli jakoukoli pochybnost o dobrém zdravotním stavu některého z účastníků hodiny, budeme na to neprodleně reagovat, abychom chránili náš společný bezpečný prostor.

S tímto dopisem dostáváte do rukou také přihlášku do farní skupiny dětí z náboženství. Máte-li o výuku před prázdninami zájem, doručte, prosím, na každé dítě vyplněnou a podepsanou přihlášku do schránky fary v Rokytnici nebo ji naskenovanou pošlete zpět emailem. Na rozdíl od běžných podmínek ve školách můžete své dítě na náboženství podle svého uvážení přihlásit i po zahájení výuky, pokud bude ve skupině volné místo. Bližší informace Vám rád podám na telefonu. Těším se, že s dětmi dokončíme rozdělanou práci.

Výuka bude zahájena bezprostředně po skončení nouzového stavu – tj. pravděpodobně od pondělí 18.5 – podle rozvrhu, který zde předkládáme. Můžete si vybrat místo a den, který vám lépe vyhovuje s ohledem na dojíždění. Do konce školního roku nebude možné zvolenou skupinu měnit.

Máte-li nějaká přání, připomínky nebo doporučení k organizaci farní katecheze – ať už do minulosti, do přítomnosti nebo do budoucnosti – neváhejte se ozvat.

S přáním pokoje
P. Tomáš Klíč, farář

KE STAŽENÍ:
Přihláška do farní skupiny
včetně mimořádného rozvrhu

Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti

Milí ctitelé Panny Marie,
naší nebeské Matky,

předkládáme vám jednoduchý návod, jak si během měsíce května můžete udělat pěknou chvilku s Pannou Marií, i když se nedostanete na májovou do kostela. Pobožnost si můžete libovolně přizpůsobit svým potřebám a možnostem.

1. mariánská píseň
2. desátek růžence
3. májové čtení o životě sv. Jana Sarkandra (ZDE)
4. Otčenáš a Zdrávas na modlitební úmysl dne
5. Loretánská litanie (Kancionál 067)
6. píseň Vesel se, Nebes Královno (Kancionál 407)

Návrat k normálnímu životu farnosti

Milí bratři a sestry,
od chvíle, kdy byly v naší farnosti alespoň v omezené míře zpřístupněny veřejné bohoslužby, začalo přechodné období návratu k normálnímu životu, které by mělo trvat jeden až dva měsíce. Ještě zkrátka není vyhráno a kvůli ochraně veřejného zdraví musíme dodržovat řadu nepříjemných omezení. Buďme v tom příkladem pro své okolí, protože nikdo z nás si jistě nepřeje druhou vlnu epidemie.

Nepodceňujme riziko, ale nebuďme ani příliš ustrašení. Abychom tuto obtížnou rovnováhu v životě naší farnosti snadněji dosáhli, budeme se řídit promyšleným plánem, který byl včera publikován v nedělníku (ZDE). Nejistota ohledně očekávaného vývoje je v nynější situaci pochopitelná, ale neustálé změny pravidel hry jsou špatnou vizitkou těch, kdo nás řídí. Jestliže si všimnete, že jsme v plánu návratu k normálnímu životu něco důležitého opomněli, řekněte nám o tom. Děkujeme za Vaši trpělivost, přejeme vám stálé zdraví a Boží požehnání.

otec Tomáš
a členové pastoračních rad

Pouť u sv. Jiří v Citově

Milí farníci, podivuhodným zásahem Boží prozřetelnosti došlo k posunutí restartu veřejných bohoslužeb, zrušení zákazu volného pohybu a dovolení shromažďování ve skupinách do deseti lidí právě včas, abychom vás mohli pozvat k osobní účasti na poslední štafetové adoraci proti koronaviru při nedělní pouti v Citově (26.4.).

Tichý výstav Nejsvětější svátosti bude v kostele sv. Jiří probíhat od 7:00 do 17:00. Není třeba se již dále registrovat k účasti, protože všechny adorační hodiny jsou obsazené alespoň jedním člověkem. Budeme však rádi, pokud přijedete a strávíte s Pánem v modlitbě libovolný čas proseb a díků. Připomínáme, že k získání plnomocných odpustků stačí za obvyklých podmínek adorace v délce 30 minut. Pokud se budete chtít modlit společně nahlas, nejprve se ujistěte, že tím nikoho nerušíte. Pokud snad náhodou zjistíte, že je vás v kostele současně více než deset, prosím, běžte čekat ven, dokud se neuvolní místo.   

Volné vstupenky na hodovou mši svatou v 17:00 jsou bohužel už rozebrány. Rozumím vaší touze po společném slavení eucharistie, která po tak dlouhém období odříkání ještě zesílila. Prosím vás, mějte strpení a nezapomeňte docenit dopolední příležitost ke svatému přijímání ve všech třech kostelích. Potom si v klidu projděte nabídku volných míst při bohoslužbách v příštích dnech a týdnech – viz sekce „kalendář intencí“ (duben, květen) a registrujte se. Děkuji vám za vaši lásku k Pánu Ježíši a ke společenství církve ve farnosti.

+ OT