Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Diecéze se bude brzy loučit s arcibiskupem

V pátek 13. května jmenoval papež František našeho dosavadního arcibiskupa Mons. Jana Graubnera za příštího pastýře arcidiecéze pražské. Svého nového úřadu by se měl ujmout v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha při slavnostní mši svaté v sobotu 2. července. Do té doby zůstává stát v čele své původní arcidiecéze jako její administrátor. Totéž platí pro emeritního pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duku, který míří na odpočinek.

Biřmování Brodek u Přerova – červen 2018

Drahý otče biskupe,

jako jeden z Vašich kněží děkuji Bohu za možnost vyrůstat i pracovat v církvi pod Vaším pastýřským vedením. Těším se na letošní kněžskou pouť na Svatý Hostýn, při které – jak doufám – budeme koncem června za Vaši službu děkovat Pánu společně.

V den Vašeho jmenování do Prahy myslím na papežskou volbu Benedikta XVI., který se v roce 2005 těšil na zasloužený odpočinek, ale Pán to viděl jinak. Kolik dobrého pak vzešlo z pokorné poslušnosti kardinála Ratzingera vůči hlasu Toho, jenž kdysi s láskou řekl Petrovi: „Pas moje ovce!“ Vím, že to pro Vás musí být nesmírně těžké. Milujete Moravu a 30 let jste byl horlivým metropolitou jejího katolického společenství. Jistě si najdete cestu také k myslím a srdcím mnoha našich bratří a sester ve středních Čechách.

Z Vašeho dosavadního způsobu vedení diecéze je zřejmé, že svou pozornost určitě nebudete omezovat na hlavní město. Pokud snad někde narazíte na nepochopení, nespravedlivou kritiku, nebo dokonce zlou vůli nenechte se odradit. Modlím se za Vás a budu to činit i po Vašem odchodu z Olomouce. Nikdy nezapomenu, skrze které ruce mě Pán postavil do kněžských řad a kolikrát jste mi také v různých situacích osobně pomohl. Prosím, držte nám palce, abychom také v olomoucké diecézi kráčeli dál společně a s důvěrou vpřed jako Boží lid.

Otče, prosíme o požehnání.

P. Tomáš Klíč z Rokytnice

Blahoslavení tvůrci pokoje … oni budou nazváni Božími syny

Na 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy – ukončení 2. světové války v roce 1945. V tento den si nejen v České republice připomínáme konec 2. světové války, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu.

Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo. S výjimkami se bylo možné setkat i na našem území, které z části stále nebylo osvobozeno. Pražské povstání tak fakticky skončilo až 9. května příjezdem tanků 1. ukrajinského frontu, které se střetly se zbytky nacistických sborů, které se snažily dostat  na západ do amerického zajetí. U Milína na Příbramsku se odehrály ozbrojené střety ještě 12. května, které bývají označovány za poslední větší bitvu 2. světové války v Evropě.

Válka však v květnu neskončila na východě, kde se bojovalo dále a konflikt vyvrcholil svržením dvou atomových bomb na japonská města Nagasaki a Hirošima. Japonský císař Hirohito oznámil kapitulaci 15. srpna. Podepsána byla 2. září, které je jako Den vítězství svátkem ve Spojených státech.

V šest let trvajícím konfliktu (1939 – 1945) zahynulo podle odhadů zhruba 60 miliónů lidí, přičemž ze dvou třetin se jednalo o civilní oběti.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí ČR


Na závěr generální audience ve středu 16. března 2022 vyzval papež František všechny přítomné, aby se v duchu připojili k modlitbě, kterou připravil neapolský arcibiskup Domenico Battaglia. Při květnové vzpomínce na výročí konce 2. světové války v Evropě můžeme totéž udělat i my.

Odpusť nám válku, Pane.
Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nad námi hříšníky!
Pane Ježíši, narozený pod kyjevskými bombami, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který jsi zemřel v náručí své matky v bunkru v Charkově, smiluj se nad námi!

Pane Ježíši, vyslaný ve dvaceti letech na frontu, smiluj se nad námi!
Pane Ježíši, který dosud vidíš ozbrojené ruce ve stínu svého kříže, smiluj se nad námi!

Odpusť nám, Pane,
odpusť, když se nespokojíme s hřeby, jimiž jsme ti probodli ruku, a nadále se opíjíme krví mrtvých rozervaných zbraněmi.
Odpusť nám, Pane, jestliže se tyto ruce, které jsi stvořil k péči, staly nástroji smrti.
Odpusť nám, Pane, když nadále zabíjíme svého bratra,
odpusť, když nadále jako Kain sbíráme kameny ze svého pole, abychom zabili Ábela.
Odpusť nám, Pane, když svým vyčerpáním nadále ospravedlňujeme svou krutost, pokud svou bolestí obhajujeme brutalitu svých činů.
Odpusť nám válku, Pane. Odpusť nám válku, Pane.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, snažně tě prosíme! Zadrž Kainovu ruku!
Osviť naše svědomí,
ať se nestane naše vůle,

nenechávej nás napospas našim vlastním činům!

Zastav nás, Pane, zastav nás!
A až zadržíš Kainovu ruku, postarej se i o něj. Je to náš bratr.

Pane, zabrzdi násilí! Zastav nás, Pane!

Povolání ke kněžství a řeholnímu životu je velmi vzácná perla

Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,

příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.

Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě.

V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje!

Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.

Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.

Všem vám žehnáme

Vaši čeští a moravští biskupové