Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Prosíme o nový plamen Ducha Svatého

Sestry a bratři, dnešní slavností Nanebevstoupení Páně vstupujeme s církví do večeřadla modlitby před svátkem Letnic (31.5.). Pán Ježíš k tomu řekl svým milovaným učedníkům: „Neodcházejte z Jeruzaléma a čekejte na Otcovo zaslíbení. … Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým za několik málo dní“ (Sk 1,4n).

Asi stodvacetičlenná skupina věřících pod vedením svatého Petra reagovala na tuto Ježíšovu výzvu nádherným způsobem. Poslechli ho a za přítomnosti Panny Marie se všichni společně shromáždili v jednom velkém jeruzalémském domě k jednomyslné modlitbě.

Čas čekání na Otcovo zaslíbení nakonec trval dlouhých deset dní. Dokážu si představit, že pro některé učedníky nebyla tato situace vůbec jednoduchou. Trápily je obavy, že setrvávání křesťanů pod jednou střechou v hlavním městě bude příliš nebezpečné. Židovské autority přece mohly kdykoli zasáhnout a jedinou rozhodnou ranou zadusit klíčící společenství církve, které budou později s námahou honit po celé zemi i v zahraničí. Apoštolové proto museli přítomným bratřím a sestrám v kázání vícekrát připomínat slova vzkříšeného Pána: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ (Mt 28,18) … „Proč jste tak rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti?“ (Lk 24,38) … „Hle, pošlu vám toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti“ (Lk 24,49).      

Také nám křesťanům dneška hrozí, že v tom nebo onom směru podlehneme zrádnému našeptávání pokušitele.

  • Může se stát, že budeme například více dbát na vlastní emoce, soukromé názory a zvyklosti než na Boží slovo, nauku církve a hlas legitimních pastýřů. 
  • Ve vztahu ke světu nám hrozí, že si neudržíme potřebný odstup a pod vlivem společenských trendů podlehneme ochromujícímu zesvětštění.
  • V neposlední řadě jsme letos také v pokušení obyčejné lidské lenosti, která zapouští kořeny v dlouhé korona přestávce při plnění našich obvyklých povinností.

Těmito cestami se v našem životě roztáčejí odstředivé síly, které s Duchem svatým nemají vůbec nic společného. Oslavený Pán Ježíš nás proto opět naléhavě volá do večeřadla modlitby, které se bude vůči trojjedinému Bohu vyznačovat naprostou důvěrou a do našich vzájemných vztahů vnese jednomyslnost duchovních přátel. Pouze do takového klimatu pak může o Letnicích přijít dar Ducha s nadpřirozenou energií pro další život a poslání církve i každého z nás.

Drazí bratři a sestry, čas svatodušní novény neberme na lehkou váhu, jako by snad šlo o jednu z mnoha pobožností během roku. Společně i v soukromí upřímně prosme nebesa o nový plamen Ducha Svatého. Jde o Ježíšovo vroucí přání, velkou šanci pro nás a vzácné zaslíbení Otcova Srdce.

Cesta světla pro čas pandemie

Aktuální rozjímání nad velikonočními událostmi po Ježíšově zmrtvýchvstání najdete ZDE. Původní záměr nabídnout spolu s touto pobožností také mapu našeho okolí pro modlitbu v přírodě se bohužel v letošním roce nezdařil. Omlouvám se a děkuji za pochopení. 

+OT

Učíme děti Božím cestám

Vážení rodiče,

na úvod svého dopisu bych Vás rád co nejsrdečněji pozdravil a popřál Boží požehnání pro Vaše rodiny. Blíží se konec nouzového stavu (aktuálně 17.5.) a s ním přichází šance pro snahu naší farnosti obnovit nějakou formu náboženského vzdělávání pro děti, které bylo nečekaně přerušeno uzavřením škol ve středu 11.3. Jsem si vědom toho, že případné rozhodnutí využít či nevyužít této nabídky je plně ve vaší režii podobně jako probíhající přihlašování žáků 1. stupně do nepovinných školních skupin.

 
Jisté je, že katecheze (výuka náboženství) nebude nyní probíhat ve škole, ale na faře. Samozřejmostí je dodržování rozestupů mezi přihlášenými dětmi a dezinfekce rukou před vstupem do učebny. Odkládání roušek při výuce není na jednu hodinu nutné, a proto této možnosti – obecně přiznávané učitelům – nebudeme bez vážného důvodu využívat. Ujišťujeme Vás, že pokud bychom měli jakoukoli pochybnost o dobrém zdravotním stavu některého z účastníků hodiny, budeme na to neprodleně reagovat, abychom chránili náš společný bezpečný prostor.

S tímto dopisem dostáváte do rukou také přihlášku do farní skupiny dětí z náboženství. Máte-li o výuku před prázdninami zájem, doručte, prosím, na každé dítě vyplněnou a podepsanou přihlášku do schránky fary v Rokytnici nebo ji naskenovanou pošlete zpět emailem. Na rozdíl od běžných podmínek ve školách můžete své dítě na náboženství podle svého uvážení přihlásit i po zahájení výuky, pokud bude ve skupině volné místo. Bližší informace Vám rád podám na telefonu. Těším se, že s dětmi dokončíme rozdělanou práci.

Výuka bude zahájena bezprostředně po skončení nouzového stavu – tj. pravděpodobně od pondělí 18.5 – podle rozvrhu, který zde předkládáme. Můžete si vybrat místo a den, který vám lépe vyhovuje s ohledem na dojíždění. Do konce školního roku nebude možné zvolenou skupinu měnit.

Máte-li nějaká přání, připomínky nebo doporučení k organizaci farní katecheze – ať už do minulosti, do přítomnosti nebo do budoucnosti – neváhejte se ozvat.

S přáním pokoje
P. Tomáš Klíč, farář

KE STAŽENÍ:
Přihláška do farní skupiny
včetně mimořádného rozvrhu