Blahoslavení čistého srdce, praví Pán

Ve dnech 21.-24. 2. 2019 přijedou na pokyn papeže do Vatikánu předsedové všech biskupských konferencí katolického světa, aby společně hledali cesty, jak účinně vyvést církev z krize způsobené sexuálními delikty v řadách duchovních a jejich následným tutláním ze strany představených.

Svatý otec František v poslední době opakovaně zdůraznil, že toto zlo nemůže být ani tolerováno, ani promlčeno a vyzval viníky, aby se obrátili a připravili na Boží soud. Smyslem nadcházejícího setkání na vrcholné úrovni je především vzájemná pomoc biskupů, kteří se chtějí lépe zorientovat v této složité problematice a hlouběji porozumět bolesti obětí sexuálního násilí. 

V tomto smyslu je také třeba číst naléhavý List papeže Božímu lidu z konce srpna minulého roku: 

„Trpí–li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). Tato slova svatého Pavla mi hlasitě znějí v srdci, když se opět dozvídám o utrpení, které mnoho mladistvých prožilo kvůli pohlavnímu zneužívání, zneužívání moci a zneužívání svědomí ze strany velkého množství kněží a zasvěcených osob. Je to zločin, který působí hluboká zranění z bolesti a bezmoci především obětem, ale také jejich rodinám a celému společenství, ať už jde o lidi věřící, anebo nevěřící. Při pohledu do minulosti není žádné úsilí ve snaze prosit o odpuštění nebo napravit spáchané škody dostatečné. A při pohledu do budoucnosti nebude nikdy málo toho, co lze podniknout pro vytvoření prostředí, ve kterém je možné nejen se těchto situací vyvarovat, ale také znemožnit, aby se takové skutky kryly a přetrvávaly. Bolest obětí a jejich rodin je také naší bolestí, a proto je třeba, abychom znovu zdůraznili své odhodlání zabezpečit ochranu mladistvých i dospělých osob v situaci ohrožení.

Celý text Listu papeže Františka Božímu lidu

Ohlédnutí za Panamou

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Světové setkání mládeže se konalo v Panamě (Střední Amerika) od 14.1. do 27.1. 2019. Pozvání papeže Františka přijalo minimálně 500 000 poutníků z více než 150 zemí. Mezi vlajkami účastníků bylo možné spatřit snad všechny státy amerického kontinentu. Z Evropanů byli nejvíce zastoupeni tradičně Poláci, ale z našich sousedů nechyběli Slováci, Němci ani Rakušané. Určitým překvapením mohly být pro někoho vlajky z Japonska, Palestiny, Turecka a Ruska. Zajímavý byl náhodný rozhovor s Etiopany při cestě metrem, český pozdrav na ulici z úst mladého Itala, společné čekání na program s kolumbijskou katechetkou nebo indickým knězem. Se Salvadorci, Brazilci a Ecuadorci se naše česká výprava potkávala pravidelně už během předprogramu ve farnosti Pražského Jezulátka v Buena Vista (diecéze Colón). Pohostinnost a přátelské chování Panamců bylo opravdu jedinečné. 

Počet účastníků z Česka – přihlášených na oba dva týdny – činil cca 130 lidí. Ubytování probíhalo v místních rodinách a farnostech. Základní dorozumívací řečí byla španělstina, takže většinou ruce a nohy :-). Hlavní programy v Panama City byly vysílány v několika jazycích na různých rozhlasových stanicích (nutnost sluchátek do mobilu). Poslední 3 dny čekání na zpáteční letadlo trávila naše poutnická skupinka v horském hostelu uprostřed národního parku, kde bylo možné mluvit anglicky. Přibližné náklady na celou cestu činily díky štědrosti hostitelů „jen“ něco málo přes 30.000,- Kč na osobu, z toho téměř dvě třetiny padly na letenku.

Panama je země s krásnou přírodou a bohatou kulturou, kde katolíci tvoří 87% obyvatelstva. Potěšující je jistě také skutečnost, že do přijímání poutníků se aktivně zapojila místní židovská a muslimská komunita.

Mottem letošního ročníku byla slova Panny Marie: „Hle jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Sloužit Bohu celým srdcem se poutníci zavázali ve chvíli ticha při osobní modlitbě za přítomnosti Svatého otce. Poslední světové dny probíhaly v roce 2016 v polském Krakově a na příští podobnou pouť se mohou mladí těšit v roce 2022 do Portugalska.

OFICIÁLNÍ HYMNA:

VIDEO: Dobrá nálada vládla od prvních dní
Zdroj nahrávky: archiv otce Tomáše

Zdroj rozhovorů: archiv Radia Proglas

duchovní rozhovory na setkání mládeže 
příjezd papeže na závěrečnou mši svatou

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE V KOSTCE:

Dopis kněžím z Poslanecké sněmovny

Milí farníci,

níže přiložený dopis našeho bratra, pana Mariana Jurečky (KDU-ČSL), je třeba číst velmi pozorně. Osobně k němu dodávám dvě věci. Tou první je výzva k šíření jeho obsahu: „Kdo můžeš pochopit, pochop … a také pomoz pochopit dalším!“

Za druhé  je opravdu smutné, jak špatně umíme prezentovat na veřejnosti záslužnou práci církve. Před Vánocemi mě např. jedna vzdělaná uživatelka naší pečovatelské služby překvapila dotazem: „Copak Charita je církevní organizace?“

S díky Marianovi a jeho kolegům 
otec Tomáš


26.1.2019

Vážení otcové,
bratři v Kristu, 

výjimečně se na Vás dovoluji obrátit svým dopisem. S ohledem na poslední dny, kdy se v souvislosti s projednáváním návrhu zákona o zdanění církevních restitucí rozvířila poměrně velká debata v médiích i široké veřejnosti, považuji za důležité na mnoho křivých obvinění reagovat. Snažil jsem se o to spolu se svými kolegy z opozice na půdě Poslanecké sněmovny, osobně v médiích či na sociálních sítích. 

Obracím se i na Vás s vysvětlením některých věcí, ale také s prosbou ať při znalosti všech souvislostí a argumentačních faulů případně dokážete ve svých farnostech některé věci dále vysvětlit a argumentovat. Pokud jde o samotné zdanění, s tímto návrhem přišli již sociální demokraté v roce 2013. Tehdy jsme tomuto záměru zabránili. Jednalo se o gentlemanskou dohodu mezi námi (KDU-ČSL) a Bohuslavem Sobotkou, že takový návrh neprojde, pokud naše koaliční vláda bude trvat. Pro ANO to tehdy nebylo téma. A. Babiš mluvil v tom duchu, že to neměli v programu, že to tedy neřeší a nechají to na naší dohodě. V loňském roce se situace podstatně změnila. 

Zdanění finančních náhrad za nevydaný majetek církvím a náboženským společnostem požadovali komunisté jako výměnu za podporu koaliční vlády ČSSD a hnutí ANO. Společně s opozicí jsme přemýšleli, zda obstrukcemi bránit ve sněmovně prosazení tohoto návrhu. Nicméně bychom stejně nakonec prosazení návrhu nezabránili a udělali bychom z toho ještě větší mediální téma, než je dnes. 

V diskuzích jsme racionálně na základě faktů vysvětlovali historické nabytí církevních majetků, způsob ocenění, vydávání atd. leč vše marně. Bohužel, pro mnoho představitelů současné vládní koalice to není o racionalitě, ale o marketingu a dokončení politického obchodu vůči komunistům. Smutně působí vysvětlení některých poslanců z řad hnutí ANO, kteří se zdaněním mimo jednací sál nesouhlasí. Někteří dokonce nehlasovali, protože se cíleně před hlasováním ze systému odhlásili a říkají, že spoléhají na Ústavní soud. 

Osobně také věřím, že Ústavní soud tento návrh odmítne, protože je v naprostém rozporu se samotným zákonem o majetkovém vyrovnání a v rozporu s restitučním zákonem, který jasně říká, že finanční náhrady v rámci restitučního vypořádaní za nevydaný majetek nejsou předmětem daně z příjmu! Stejně jako tato retroaktivita je v naprostém rozporu se smlouvami, které stát uzavřel s církvemi a náboženskými společnostmi, kde se jasně píše, že tyto smlouvy se uzavírají dle platného zákona v tehdejším znění!

Je smutné, že při projednávání na půdě sněmovny, ale i v médiích zaznělo mnoho nepravd a cílených útoků vůči církvím (především katolické) a zpochybnění prospěšnosti církve pro tento národ. Vojtech Filip, předseda KSČM přesně řekl: „Katolická církev nikdy nebyla národní církví České republiky, vždycky se postavila proti českému národu. Ať to bylo v době pobělohorské, při vyhnání Jana Ámose Komenského či za 1. i 2. větové války.“ 

Osobně jsem na tento výrok reagoval alespoň stručně takto: Svatí Cyril a Metoděj výrazně pozitivně ovlivnili náš národ, nejen hodnotami, kulturou, písmem, jazykem……, Johann Gregor Mendel – kněz, který položil základy genetiky….., Václav Prokop Diviš – kněz vynálezce bleskosvodu…, Josef Štemberka – kněz, který odmítl opustit farníky a byl spolu s nimi v Lidicích popraven…. A tisíce dalších kněží a řeholníků přineslo mnoho pozitivního tomuto národu, v oblasti duchovní, sociální, zdravotní, vědecké…. Zatímco tento bolševik, jehož strana umučila kněze Josefa Toufara, perzekuovala statisíce lidí v tomto státě, si dovoluje něco takového vypouštět z úst. 

S ohledem na aktuálnost tohoto tématu, kdy veřejnost o něm hodně diskutuje, se obracím na Vás. Vnímám jako důležité nemlčet, umět při diskuzi s lidmi vysvětlit některé věci, aby lidé vnímali, že se zde nejen popírá právní stát, ale cíleně útočí na církve, především na katolickou. Zpochybňuje se pozitivní přínos vás kněží a celého poslání církve na této zemi. Komunistický poslanec Kováčik dokonce ve sněmovně řekl, že církev nenaplňuje odkaz Ježíše Krista. 

​Je velice důležité, abychom uměli lidem připomínat a vysvětlovat na konkrétních příkladech přínos církve nejen v oblasti duchovní, ale i sociální, zdravotní, vzdělávací atd. Mám pocit, že toto úplně neumíme veřejnosti vysvětlit a veřejnost neví, že Charita České republiky: 
-poskytuje služby celkově 1,3 miliónu lidí v ČR 
-je druhý největší poskytovatel sociálních, zdravotních, terénních a konzultačních služeb po státu v ČR 
-provozuje 72 poraden sociálního poradenství 
-provozuje 373 služeb sociální péče pro více jak 27 500 uživatelů, z toho 48 domů pro seniory nebo 128 pečovatelských terénních služeb pro více jak 18 000 uživatelů pečovatelské služby 
-provozuje 77 hospiců pro více jak 3200 uživatelů 
-provozuje 381 služeb sociální prevence pro více než 45 000 uživatelů, z toho 27 nocleháren pro více jak 4 000 uživatelů nebo 52 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
– celkově ošetřovatelé vykonali 1 456 871 evidovaných návštěv v rámci domácí zdravotní péče 
– azylové domy pro matky/otce s dětmi v tísni poskytují útočiště téměř 1200 rodinám 
– jen za rok 2017 charitní sestry doprovodily 1363 umírajících 
– charita například provozuje také 53 dobrovolnických center, 89 charitních šatníků a 11 skladů použitého nábytku, 13 klubů pro seniory a 9 projektů pro pomoc vězňům 
– v rámci charity za rok 2017 působilo 69 841 dobrovolníků, kteří dohromady věnovali 360 639 hodin svého času (41,2 let) 
– během tříkrálové sbírky tito dobrovolníci dokázali nasbírat pro potřebné 114 199 517 Kč 
– charitní pomoc z České republiky také pravidelně putuje do Iráku, Mongolska, Kambodži, Moldavska, Zambie, Ugandy, Gruzie Běloruska, Bolívie, Bulharska, Ekvádoru, Etiopie, na Filipíny, Haiti, do Indie, Jižního Súdánu, Jordánska, Konga, Kosova, Libanonu, Nepálu, Nigérie, Palestiny, Paraguaye, Peru, Rumunska, Sýrie, na Ukrajinu a do Zimbabwe 
  
Děkuji za čas, který jste tomuto dopisu věnovali. Považoval jsem za důležité v této situaci Vám poskytnout informace přímo z centra dění. Děkuji Vám za Vaši náročnou službu, přeji Vám mnoho sil a Božího požehnání. V případě dotazů se neváhejte na mě obrátit. 

S pozdravem
Marian Jurečka