Archiv rubriky: Církev ve světě

Svatý Dominik: pochodeň Boží a otec kazatelů

Dominikánský řád zve všechny své přátele k oslavě výročí 800 let od okamžiku požehnané smrti sv. Dominika, kněze hořícího pro spásu lidí, zakladatele naší řehole a misionáře každým coulem. Dominikovo tělo podle jeho přání dodnes spočívá „pod nohama bratří“ v mateřském klášteře dominikánů v italské Boloni. U příležitosti letošního jubilea vám můžeme prozradit, že právě od Dominikova hrobu pochází známý obrázek psa s pochodní, který už několik let zapaluje svět také prostřednictvím záhlaví vaší farní mušle.    

PROGRAM OSLAV V OLOMOUCKÉM KLÁŠTEŘE

O významu svatého Dominika a jeho Řádu pro církev naší doby svědčí dopis papeže Františka, který vám přinášíme v plném znění.


Bratru Gerardu Františkovi Timonerovi OP
generálnímu magistru řádu kazatelů

Praedicator gratiae: mezi všemi tituly připisovanými svatému Dominiku vyniká právě tento, kazatel milosti, protože nejvíce souzní s charizmatem a posláním řádu, který jím byl založen. V tomto roce osmistého výročí Dominikovy smrti se s radostí připojuji k díkům bratří kazatelů za duchovní plodnost tohoto charizmatu a poslání, která se ukazuje v dominikánské rodině, rozrostlé během staletí do bohaté různorodosti. Můj pozdrav prodchnutý modlitbou a přání všeho dobra směřuje ke všem členům této velké rodiny, která zahrnuje kontemplativní život a apoštolskou práci mnišek a řeholních sester, kněžských a laických společenství, sekulárních institutů a hnutí mládeže.

V apoštolské exhortaci Gaudete et Exsultate jsem vyjádřil své přesvědčení, že „každý světec je posláním; je Otcovým plánem, aby v určitém okamžiku dějin zrcadlil a vtělil jedno hledisko evangelia“ (n. 19). Dominik odpověděl na naléhavou potřebu své doby nejen obnovit a oživit hlásání Evangelia, ale také – se stejnou důležitostí – vydávat přesvědčivé svědectví o povolání ke svatosti v živém společenství církve. V duchu každé pravdivé reformy toužil po návratu k chudobě a prostotě prvotního křesťanského společenství, shromážděného kolem apoštolů a věrného jejich učení (srov. Sk 2, 42). Jeho horlivost pro spásu duší ho v té době přivedla ke zformování skupiny věrných kazatelů, jejichž láska k Písmu a integrita života mohla osvítit mysli a zapálit srdce životodárnou pravdou Božího slova. V naší době charakterizované epochálními změnami a novými výzvami pro evangelizační poslání církve, může Dominik posloužit jako zdroj inspirace pro všechny pokřtěné, kteří jsou posláni jako vyslaní učedníci na všechny „periferie“ našeho světa, aby tam přinesli světlo evangelia a milosrdnou Kristovu lásku. Papež Benedikt XVI. nám v promluvě o nadčasovosti vize a charizmatu svatého Dominika připomněl, že „v srdci církve musí stále hořet misijní plamen“ (Audience 3. 2. 2010). Dominikovo velké povolání bylo hlásat Evangelium milosrdné Boží lásky ve vší jeho spásné pravdivosti a vykupitelské síle. Jako student v Palencii si uvědomoval neoddělitelnost víry a účinné služby, pravdy a lásky, pevnosti a soucitu. Jak nám vypráví blahoslavený Jordán Saský, Dominik dojat nad tolika lidmi, kteří trpěli a umírali během krutého hladomoru, prodal své vzácné knihy a s příkladnou laskavostí vytvořil centrum pomoci, kde se mohli ubožáci nasytit (Libellus 10). Jeho svědectví o Kristově soucitu a jeho touha přinést Kristův hojivý balzám; těm, kteří zažívají hmotnou i duchovní bídu, byla pobídkou k založení vašeho řádu a utvářela životy a apoštolát nespočetných dominikánů v různých dobách a místech. Jednota pravdy a účinné lásky našla své vynikající vyjádření v založení dominikánského studia v Salamance, a speciálně v práci bratra Francesca de Vitoria, který nastínil základní rámec mezinárodního práva založeného ve všeobecných lidských právech. To se zase stalo filosofickým a teologickým základem pro hrdinské úsilí bratra Antonia Montesina a Bartolomea de Las Casas v Americe a Dominika Salazara v Asii, kteří bránili důstojnost a práva domorodých obyvatel.

Poselství evangelia o naší nezcizitelné lidské důstojnosti jakožto Božích dětí a členů jedné lidské rodiny vyzývá církev našich dnů, aby posílila pouta společenského přátelství, překonávala nespravedlivé ekonomické a politické struktury, aby usilovala o integrální rozvoj každého jednotlivého člověka. V důvěře v Boží vůli, pohnuti Duchem svatým jsou Kristovi následovníci voláni, aby spolupracovali v každém úsilí „zrodit nový svět, ve kterém jsme si všichni bratry a sestrami, kde je prostor pro všechny, které naše společnosti vyloučily, a kde září spravedlnost“ (Fratelli Tutti 278). Kéž je Řád kazatelů, dnes jako tehdy, tím, kdo stojí v čele obnovy hlásání evangelia, kdo může promlouvat k srdcím mužů a žen našich dnů a probudit v nich žízeň po příchodu Kristova království a svatosti, spravedlnosti a míru!

Pokračování textu Svatý Dominik: pochodeň Boží a otec kazatelů

Blíží se slavnostní průvody Božího Těla

Ten večer, kdy byl zrazen, vzal Ježíš chléb a rozdal učedníkům … sám sebe.

Každoročně v červnu se věřící katolíci radují z Ježíšovy skutečné přítomnosti v jejich kostele – ukryté v nepatrné svátosti, která má podobu proměněného chleba a vína. Historie slavnosti Těla a Krve Páně, lidově zvané Boží Tělo, sahá až k eucharistickým zázrakům ze středověké Itálie. Od té doby vynalezla zbožnost katolických národů mnoho krásných projevů úcty k tajemství Eucharistie. Spolu s pozvánkou na průvody v naší farnosti (viz očekávané události) vám zde nabízíme tematický videoklip z prostředí latinské Ameriky.

Kam až dosáhne naše křesťanská láska?

6. neděle velikonoční (9.5.) je v katolické církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany. K této příležitosti jsme na faru dostali dopis od ředitelky české pobočky Mezinárodní křesťanské solidarity.


Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti. Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také měnit svou víru, aniž by mu v tom bránila společnost a stát.

200 milionů, 240 milionů, 260 milionů, 340 milionů – tak z roku na rok roste počet pronásledovaných křesťanů ve světě. Každý osmý křesťan trpí nějakou formou útlaku nebo diskriminace. Počet křesťanů zavražděných z náboženských důvodů se loni zvýšil o 60 %, když  pro víru přišlo o život 4761 křesťanů – třináct každý den. 4277 křesťanů bylo vězněno bez procesu a  téměř vždy na základě smyšlených obvinění. V klasifikaci států se situace jednoznačně zhoršila. Zeměmi extrémního pronásledování jsou  Severní Korea, Afghánistán, Somálsko, Libye, Pákistán, Eritrea, Jemen, Irán, Nigérie, Indie, Irák a Sýrie. Nejčastější příčinou diskriminace je radikální islám, etnické konflikty v Africe, represe ze strany komunistického režimu v Číně, hinduistický extrémismus v Indii a organizovaný zločin ve Střední Americe.  Jednou ze zemí s extrémním pronásledováním je Nigérie, kde bylo za posledních 12 let zabito téměř 35 000 křesťanů a  statisíce byly   násilně vysídleny. Protikřesťanské útoky džihádistů zaznamenáváme v dalších zemích Afriky, jako např v Mosambiku. Zprávy o únosech, nucených sňatcích a islamizaci nezletilých nemuslimských dívek v Pákistánu a dalších islámských zemích jsou na denním pořádku.

Pod tlak se dostávají křesťané i na Západě. Bývalý mezinárodní prezident CSI Herbert Meier pronesl již před 15 lety tato stále platná slova: „Svoboda svědomí, vědeckého bádání a tolerance patří neodmyslitelně k dědictví západních zemí. Je formulována v přirozeném právu a je s ním nerozlučně spojena. Díky tomu stála Evropa po staletí v první linii. Dnes ale vidíme, že se toto dědictví Evropy ztrácí a věřící křesťané jsou konfrontováni s dvěma hrozbami – stále agresivnějším sekularismem a relativismem, a na druhé straně s rostoucím vlivem islámských skupin.“

Nezájem veřejného mínění

Je příznačné pro sekularizovaného „ducha doby“, že utrpení a svědectví křesťanů, jakkoliv velké a zřetelné, není v centru pozornosti veřejnosti. V době, která se považuje za moderní, osvícenou a progresívní, máme povinnost být na straně lidí, kteří jsou za svou víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni.   Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“ (12.26). V praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!

Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČS