Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Svatý otče, byl jste nám betlémskou hvězdou…

Foto: archiv OT

Pětadvacetičlenná výprava poutníků z České republiky, kteří včera dali, vedle oficiální delegace biskupů a smutečních hostů vedené premiérem, ve Vatikánu osobně najevo svou lásku a vděčnost k zesnulému papeži Josefu Ratzingerovi – Benediktovi XVI., působila prý v našich sdělovacích prostředcích velmi skromně.

Foto: Archiv LH

Ano, je to možné, ale buďte si jistí, že takovými pocity se různorodé společenství křesťanů – mířící ve středu 4. ledna autobusem na jih Evropy – opravdu nezabývalo. Naše blesková cesta do Říma byla od začátku až do konce požehnaná a radostná. Snad mohu říct za všechny zúčastněné: Papež Benedikt nás z nebe provázel svou laskavou přímluvou, zatímco my jsme cestou na pohřeb i domů s užitkem listovali jeho knihami a modlili se (nejen) za spásu jeho duše. Vpuštění do Vatikánu jsme před bezpečnostními kontrolami trpělivě očekávali už od páté hodiny ranní. Účast na liturgii samotného pohřbu pak představovala v mlhavém zimním čase nezapomenutelnou duchovní zkušenost. Je opravdu úžasné být křesťanem a katolíkem zvlášť!

Svatý otče Benedikte, byl jste nám a nadále zůstanete zářivou betlémskou hvězdou, která přemýšlivé lidi uvádí na cestu k Ježíšovi. Děkujeme!

otec Tomáš

Foto: archiv OT
Vatikánský rozhlas o průběhu pohřbu Benedikta XVI.včetně homilie papeže Františka

Závěr homilie: Společně chceme říci: Otče, do tvých rukou odevzdáváme jeho ducha. Benedikte, Ženichův věrný příteli, kéž je tvá radost dokonalá, když definitivně a navždy slyšíš jeho hlas!

Duchovní závěť papeže Benedikta XVI.

Po smrti emeritního papeže Benedikta XVI. byl zveřejněn dokument, který Joseph Ratzinger sepsal brzy po svém nástupu na Petrův stolec dne 29. srpna 2006.

Když se v této pozdní hodině svého života ohlédnu za desetiletími, která jsem prožil, vidím především, kolik důvodů mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji samotnému Bohu, dárci každého dobrého daru, který mi dal život a provázel mě různými okamžiky zmatku; vždycky mě zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky mi znovu dal světlo své tváře. Zpětně vidím a chápu, že i temné a únavné úseky této cesty byly pro mou spásu a že právě na nich mě dobře vedl.

Ze srdce děkuji Bohu za mnoho přátel, mužů i žen, které vždy postavil vedle mě; za spolupracovníky ve všech etapách mé cesty; za učitele a studenty, které mi dal. Vděčně je všechny svěřuji Jeho dobrotě. A chci poděkovat Hospodinu za svou krásnou vlast v bavorském Předalpí, v níž jsem vždy viděl zářit nádheru samotného Stvořitele. Děkuji lidem své vlasti, protože jsem v nich znovu a znovu zakoušel krásu víry. Modlím se, aby naše země zůstala zemí víry, a prosím vás, drazí krajané: nenechte se od víry odvrátit. A nakonec děkuji Bohu za všechnu krásu, kterou jsem mohl zažít ve všech etapách své cesty, ale především v Římě a v Itálii, která se stala mou druhou vlastí.

Děkuji svým rodičům, kteří mi dali život v těžké době a kteří mi za cenu velkých obětí svou láskou připravili nádherný domov, který jako jasné světlo dodnes ozařuje všechny mé dny. Jasná víra mého otce nás děti naučila věřit a jako ukazatel vždy stála pevně uprostřed všech mých vědeckých úspěchů; hluboká oddanost a velká dobrota mé matky jsou odkazem, za který jí nemohu dostatečně poděkovat. Moje sestra mi po celá desetiletí nezištně a s láskyplnou péčí pomáhala; můj bratr mi s jasností svých úsudků, rázným rozhodnutím a klidným srdcem vždy ukazoval cestu; bez tohoto stálého předcházení a doprovázení bych nenašel správnou cestu.

Všechny, kterým jsem nějakým způsobem ublížil, prosím ze srdce o odpuštění.

To, co jsem dříve řekl svým krajanům, říkám nyní všem, kteří jsou v církvi svěřeni do mé služby: Stůjte pevně ve víře! Nenechte se zmást! Často se zdá, jako by věda – přírodní vědy na jedné straně a historické bádání (zejména exegeze Písma svatého) na straně druhé – dokázala nabídnout nezvratné výsledky, které jsou v rozporu s katolickou vírou. Zažil jsem proměny přírodních věd už dávno a mohl jsem vidět, jak naopak zmizely zdánlivé jistoty proti víře, které se ukázaly být nikoli vědou, nýbrž filozofickými výklady, které se vědy týkají jen zdánlivě; stejně jako se na druhé straně právě v dialogu s přírodními vědami naučila i víra lépe chápat hranice rozsahu svých nároků, a tím i svou specifičnost. Již šedesát let sleduji cestu teologie, zvláště biblických věd, a se střídáním různých generací jsem viděl, jak se teze, které se zdály neotřesitelné, hroutí a ukazují se být pouhými hypotézami: liberální generace (Harnack, Jülicher atd.), existencialistická generace (Bultmann atd.), marxistická generace. Viděl jsem a vidím, jak se ze spleti hypotéz vynořila a znovu vynořuje rozumnost víry. Ježíš Kristus je skutečně cesta, pravda a život – a církev se všemi svými nedostatky je skutečně jeho tělem.

Nakonec pokorně prosím: modlete se za mě, aby mě Pán navzdory všem mým hříchům a nedostatkům přijal do věčných příbytků. Za všechny, kteří jsou mi svěřeni, se den co den z celého srdce modlím.

Benedictus PP XVI

Benedikt XVI. – Josef Ratzinger (1927) zemřel a žije s Kristem navěky

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterous jim svěřil. Rozpomeň se na svého služebníka Benedikta, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství. Dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POHŘBU

Pohřeb pokorného velikána na Petrově stolci, emeritního papeže Benedikta XVI., proběhne ve Vatikánu ve čtvrtek 5. ledna v dopoledních hodinách. Kněží děkanátu Přerov zvou své farníky k osobní účasti formou bleskové autobusové pouti do Říma s cestovní kanceláří Miklas Tour.

Odjezd: středa 4. ledna v 10:00 z Prostějova (příjezd do Říma v den pohřbu brzy ráno) Cestující z Přerova mají k dispozici linkový autobus s příjezdem do Prostějova v 9:45. Nástupní místo zájezdu bude před nádražní budovou.

Návrat: pátek 6. ledna mezi 12. a 15. hodinou (odjezd z Říma v den pohřbu v 17.00)

Cena za dopravu: 3.200,- Kč
plus dobrovolný příplatek při nenaplněném autobusu 

Platba: hotově v autobuse

Dotazy a přihlášky směřujte telefonicky na pověřeného koordinátora P. Tomáše Klíče z Rokytnice (736 522 838).


ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA ZESNULÉHO PAPEŽE SE KONÁ V ROKYTNICI V ÚTERÝ 3. 1. 2023 V 18.30. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.