Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Hospodaření farnosti

Milí čtenáři,
jak se již stalo zvykem, rádi bychom vám představili přehled příjmů a výdajů farnosti za uplynulý rok. Základním principem hospodaření církve je snaha o vyrovnaný rozpočet. Výdaje proto plánujeme opatrně a dlouhodobě, abychom se zbytečně nezadlužovali. Na druhou stranu jsme si v ekonomických radách vědomi, že je většinou lépe něco opravit než držet svěřené peníze na účtu, kde rychle ztrácejí na hodnotě. Pokud se naskytne příležitost získat dotační podporu z veřejných zdrojů, nelitujeme námahy spojené s přípravou a realizací příslušných projektů. Řada z vás ví, že to není legrace.

Zásadní zprávou roku 2020 je udržení kostelních sbírek na solidní úrovni navzdory pandemii. Jak známo, šíření koronaviru nám přineslo úplný zákaz veřejných bohoslužeb v délce 9 týdnů a na dalších 11 týdnů včetně Vánoc drasticky omezilo počet účastníků na mši svaté. Za těchto okolností – které bohužel stále trvají – je konečná výše sbírek pro správce farní pokladny velkou úlevou. Meziroční srovnání hlásí v Brodku pokles příjmů jen něco přes 4% a v Citově i v Rokytnici něco přes 5%. Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, kteří v době jarní a podzimní karantény nepřestali přispívat do sbírkového košíčku cestou ke svatému přijímání mimo mši, osobně na faře nebo i jinak. Takové vynalézavosti se meze nekladou. Někteří z vás se dokonce rozhodli zřídit ve prospěch farnosti trvalý příkaz ze svého účtu, protože zjistili, že je to praktičtější než každý týden lovit po kapsách rozměněnou bankovku. Kdo ví, zda právě tento model podpory nebude v budoucnu čím dál častější.

Velmi si vážím také ochoty farníků od dětí po seniory, kteří nám pomáhají vlastní prací nebo dobrými nápady. Nedávná zkušenost s rovnáním padající hřbitovní zdi a instalace topení v Citově ukázala, že doba svépomocné práce „pro kostel“ ani zdaleka neskončila. Byl bych rád, kdybyste vnímali moje občasná pozvání na brigádu jako vítanou příležitost přiložit ruku k dílu a přitom lépe poznat ostatní věřící. Farní brigáda se může stát malou rodinnou slavností v montérkách, při které si kromě práce uděláme čas společně posvačit a trochu si popovídat. Nakonec připojím to nejdůležitější. I nad ekonomickými otázkami zůstává naším úkolem aktivní budování Božího království mezi lidmi. Kostely, fary a související pozemky v našem vlastnictví udržujeme proto, abychom měli k dispozici kvalitní zázemí pro život z víry i službu církve veřejnosti. Jsme odpovědní za to, aby se ve světě šířila radost a naděje založená na evangeliu. K tomu je nutné, abychom byli pro své okolí po všech stránkách důvěryhodní.

Žehná vám otec Tomáš

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 1/2021

Odešla paní Jaroslava Stejskalová (1929)

Ve věku 91 let
odešla vstříc svému Pánu

paní Jaroslava Stejskalová
roz. Strnadová

Naposledy bytem v Hranicích,
Dům s pečovatelskou službou.

Pohřeb se koná
v úzkém kruhu rodiny
v pondělí 8. 3. 2021
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Brodku u Přerova.

Po mši svaté obětované za spásu její duše bude tělo naší zemřelé sestry uloženo do rodinného hrobu na místním hřbitově. Jménem zarmoucené rodiny děkujeme všem přátelům z obce i z farnosti za vzpomínku při osobní modlitbě.    

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Jak můžete volit do farních rad?

ZÁKLADNÍ INFORMACE
V řízení farnosti pomáhají knězi bratři a sestry vybraní z místního společenství věřících a podle práva ustanovení za členy farních rad. Pastorační rada je spolu s farářem a pod jeho vedením odpovědná za rozvíjení duchovního a společenského života farnosti, zatímco ekonomická rada se stará o údržbu jejího movitého i nemovitého majetku. Mandát aktuální pastorační rady naší farnosti končí 30. 6. 2021, zatímco funkční období rad ekonomických skončilo už 31. 1. Je tedy nejvyšší čas začít připravovat nové volby. 

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem pastorační nebo ekonomické rady může být pouze katolík starší 18 let, který se pravidelně zapojuje do života farnosti, má k této službě předpoklady a projevuje aktivní zájem o spolupráci s farářem a ostatními farníky. Je vhodné, aby to byl člověk nejen pokřtěný, ale také biřmovaný, který svým životem dává jasně najevo, že je učedníkem Ježíše Krista.


ČASOVÝ PLÁN VOLEB 2021

Seznam kandidátů bude sestaven na základě Vašich návrhů, které v místních kostelích přijímáme od 21. 2. do Květné neděle (28. 3.) prostřednictvím vyplněných lístků z Kaštánku – ke stažení ZDE.

Navržení kandidáti budou mít asi týden času
k oznámení případného nepřijetí jejich kandidatury. 

Volit bude možné záhy po Velikonocích
ve dnech od 11. 4. do 2. 5.


KDO SE MŮŽE ÚČASTNIT HLASOVÁNÍ?
Volební právo má každý katolík starší 15 let, který se pravidelně zapojuje do života naší farnosti účastí na bohoslužbách. Faktické bydliště na území farnosti není podmínkou.

Průběh volby, jmenování a činnost obou rad se řídí příslušnými stanovami (PR + ER). Někteří členové jsou do služby v radě pozváni a jmenováni farářem. Počet volených zástupců v jednotlivých obcích bude upřesněn na hlasovacích lístcích. Čtyřleté funkční období (2021 – 2024) bezprostředně naváže na ukončený mandát předchozí rady s přihlédnutím k termínu konání voleb.

MODLITBA K DUCHU SVATÉMU
Kromě navrhování kandidátů, kteří by se podle Vašeho mínění mohli a měli objevit na budoucích hlasovacích lístcích prosím také o modlitbu k Duchu Svatému, aby celý proces sestavování farních rad vedl a inspiroval.

Vážení a milí farníci,
prosím, abyste průběhu voleb do pastorační a ekonomické rady věnovali velkou pozornost. Pokud Vás Bůh prostřednictvím naší komunity pozve ke spolupráci na svém díle skrze členství v některé z rad, prosím, abyste to bez vážného důvodu neodmítali.

Děkuji Váš zájem o věc.
otec Tomáš