Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Svatá Ludmila se vrací na Velehrad

U příležitosti 100. výročí založení Československa a 25. výročí od zasvěcení našeho národa Panně Marii na Velehradě, budou mít poutníci ojedinělou možnost uctít lebku sv. Ludmily v kapli baziliky u hrobu „tatíčka Stojana“, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.

Lebka svaté Ludmily, první české světice a jedné z patronek naší země, patří k nejvzácnějším skvostům Svatovítského pokladu.

Svatá Ludmila je právem po staletí vnímána jako matka národa. Stojí u kořenů naší státnosti, protože její manžel (kníže Bořivoj) je první historicky doložený Přemyslovec. Podle tradice přijala křest na posvátném Velehradě z rukou moravského arcibiskupa sv. Metoděje spolu se svým manželem. Podle legendy od sv. Metoděje obdržela kovový reliéf byzantského původu s vyobrazením Panny Marie, který poté darovala sv. Václavovi.

Kromě výjimečných akcí je tato vzácná relikvie vystavena k uctění pouze jeden den v roce, a to na svátek svaté Ludmily 16. září na Pražském hradě. Po zbytek roku jsou ostatky uloženy v pokladnici svatovítské katedrály na čestném místě v blízkosti lebky svatého Vojtěcha a svatého Václava.
 
Tuzemská patronka, v Rusku zvaná často Ludmila Česká, je důležitou světicí i pro ruské pravoslaví a jako první svatořečenou ženu ji uctívají všichni pravoslavní Slované.
 
Zdroj: www.velehrad.eu
 
 
 
 
 

Svatojánské hodové slavnosti a biřmování

Milí čtenáři, před rokem touto dobou jsme vás zvali na benefiční koncert, kterým jsme o hodové neděli nejen obdarovali návštěvníky krásným hudebním zážitkem, ale zároveň jsme v Brodku poprvé veřejně představili připravovaný plán rekonstrukce střechy kostela. Od října do května pak stálo na náměstí lešení a nyní se můžeme s radostí ohlédnout za dokončenou první etapou opravy v hodnotě 1.418.029,- Kč. Důkladné obnovy se v těchto měsících dočkal především krov chrámové lodi poškozený dlouhodobým zatékáním, dále pak střešní krytina na celém objektu s výjimkou velké věže a hromosvodné vedení. Malá věžička, tzv. sanktusník, září novotou od února. Základní představu o průběhu prací poskytují fotografie umístěné vedle seznamu hlavních sponzorů v předsíni kostela. Dá-li Pán, čeká nás příští rok na jaře etapa druhá, která by se měla zaměřit na věž a venkovní omítky. Všem, kdo se zasloužili o zdárný průběh dosavadní části opravy kostela, bychom rádi veřejně poděkovali na konci hodového koncertu 2018. Ten proběhne v neděli 24.6. v režii olomouckého pěveckého sboru Collegium Vocale. Začátek vystoupení je v 18 hodin. Jménem pořádajícího městyse Brodek u Přerova i jménem svým vás na ně srdečně zvu.

Dobrovolné vstupné na koncert půjde letos z jedné poloviny na pořízení pamětní lípy a související výdaje u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Plánovaná výsadba českého národního stromu na našem náměstí je v očích organizátorů skvělou příležitostí, jak posílit soudržnost naší obce napříč generacemi a zájmovými skupinami. Druhá část vstupného z koncertu zůstane brodecké farnosti na pokračování opravy kostela. Po skončení koncertu bude pro zájemce mimořádně zpřístupněn opravený krov chrámové lodi.

Duchovním vrcholem hodového víkendu bude v neděli 24.6. poutní mše, kterou k nám do Brodku přijede sloužit olomoucký arcibiskup, Mons. Jan Graubner. Bezprostředním důvodem této vzácné návštěvy je udělování svátosti křesťanské dospělosti (zvané biřmování), na kterou se u nás po celý rok připravovala skupina 17 věřících od 16 do 75 let věku. Biřmování přijaté z vlastního rozhodnutí navazuje na křest v dětském věku, zesiluje spojení věřícího katolíka s Bohem a uschopňuje ho k tomu, aby mohl být v církvi i ve světě snáze oporou společného dobra. S vědomím, že celek je vždy víc než jeho část, se máme vytrvale ptát, jak bychom mohli být ve společnosti užiteční. Účast na slavnostní mši svaté s biřmováním nám k tomu může dodat nový elán. Chcete-li se o tom přesvědčit, přijďte včas. Místa v kostele totiž tentokrát určitě nebude nazbyt.

otec Tomáš

Zdroj: Brodecký zpravodaj           

Odešla paní Františka Špundová (1919)

Ve vysokém věku 99 let a zaopatřena svátostmi
odešla vstříc svému Pánu

paní Františka Špundová

Domov na Zámečku v Rokytnici

Rozloučení se koná v úzkém rodinném kruhu
v pátek 22.6.2018 
v obřadní síni městského hřbitova v Přerově.

Zádušní mše svatá bude sloužena
v kostele v Rokytnici v neděli 24.6. v 7:30. 

Věčné odpočinutí dej jí, Pane,
a světlo věčné ať jí svítí.

Premiérová Noc kostelů se vydařila

Naše farní rodina se letos poprvé připojila k akci Noc kostelů, která se uskutečnila v pátek 25. května. Hlavní program se odehrával v Rokytnici, zatímco v Brodku a Citově byly farní kostely veřejnosti alespoň zpřístupněny. Ve svátečně vyzdobeném kostele sv. Jakuba Staršího se sešlo asi 120 návštěvníků všech generací, věřících i těch, kdo se s křesťanstvím setkávají jen okrajově, nebo vůbec. Součástí akce byla komentovaná mše svatá doprovázená zpěvem místní dětské scholy, která byla díky výkladu pozorně sledována i tou „nevěřící“ částí účastníků. V komentované prohlídce kostela byli pak přítomní seznámeni s bohatou historií kostela, která se píše už více než 700 let, váže se na historii obce a zaznamenala těžká období válek a dalších nepřízní osudu i léta odstraňování následků a budování kostela až do dnešní krásné podoby. Součástí prohlídky bylo seznámení s vnitřní výbavou kostela, kde je řada cenných obrazů, soch a dalších uměleckých předmětů, z nichž nejcennější je kamenný gotický reliéf sv. Jakuba Staršího z r. 1495. V kostele dnes najdeme kopii původního reliéfu, protože originál (značně poškozený nepříznivými povětrnostními podmínkami) byl po roce 2000 přemístěn do Arcidiecézního muzea v Olomouci.

K prohloubení svátečního pocitu přispěl i koncert žáků ZUŠ Přerov z Rokytnice a okolí. Během večera byl dán účastníkům prostor k zapálení svíčky před oltářem na podporu vlastního úmyslu (prosba, poděkování, odpuštění) a modlitby, nebo jen tichého zamyšlení v této výjimečné atmosféře. První Noc kostelů v Rokytnici proběhla úspěšně, setkala se se zájmem občanů, takže organizátoři už dnes přemýšlejí nad přípravou té další v příštím roce.

Karla Obrtelová

Celé vydání Kaštánku – Červen 2018