Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Tříkrálová sbírka sečtena

V roce 2017 vykoledovali malý králové s charitními pokladničkami v obcích naší farní rodiny celkem 77.632,- Kč.

Z toho ve farnosti

Rokytnice u Přerova: 26.700,- Kč
Brodek u Přerova: 24.020,- Kč (po odečtení Lukové)
Citov u Přerova: 26.912,- Kč (Citov a Císařov)

Výsledky za celý děkanát Přerov najdete ZDE.

 

Jsme rozpoznatelní jako přátelé radosti?

Radost patří zásadním způsobem k normálnímu lidskému životu. Dítě nikdy nepostrádá radost z dárků pod stromečkem, student se raduje ze zvládnutých zkoušek, sportovci z pohybu a překonání svých dosavadních výkonů, fanoušci z podívané při hře a z vítězství jejich oblíbeného týmu. Rodiny si dopřávají šťastné chvíle při společné práci i odpočinku. Milovníci přírody se těší na nejbližší výpravu do hor s partou kamarádů. Kuchařka se usmívá nad vydařeným obědem. Dělník nese hrdě domů zaslouženou výplatu. Osamělí lidé nedočkavě vyhlížejí přátelskou návštěvu a nemocní se radují z úspěšně postupující léčby. Všichni každý rok znovu vděčně vítají příchod jara atd.

Také my – věřící křesťané – si velmi vážíme těchto čistých radostí. Ve světě bychom dokonce měli být rozpoznatelní jako „přátelé radosti“. Vždyť oproti většinové společnosti – s její rozmanitou, leč zatěžující konzumní nabídkou – jsme bohatší o jednu hlubokou, důležitou a trvalou radost, kterou není nic jiného než naše radost z Boha. Už kniha žalmů volá: Radujte se, spravedliví, z Hospodina (Žl 97,12). O něco dále ve Starém zákoně čteme: Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, našemu Bohu, nebuďte smutní a neplačte! Radost z Hospodina je vaše síla (srv. Neh 8,9.10). O Vánocích slyšíme při noční liturgii proroka Izaiáše, jak se obrací na Mesiáše: Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost (Iz 9,2). A sám Pán Ježíš ke svému svědectví o Boží lásce později dodá: To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná (Jan 15,11). Poznání Boha je zkrátka nevysychajícím pramenem radosti, která dokáže prozářit nejednu pozemskou bolest a nouzi. Bůh nám už na této zemi otcovsky stírá každou slzu z očí, protože – jak píše v Bibli apoštol Petr – jemu na nás záleží (1Pt 5,7). Stojí za připomenutí, co o tom říká papež František v úvodu své programové exhortace o hlásání evangelia v současném světě: „Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují, avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství“ (Evangelii gaudium, čl. 6). S Ježíšem Kristem se vždycky rodí a obnovuje radost. Ti, kdo od něj přijímají spásu, jsou „vysvobozeni z hříchu, ze smutku, z vnitřní prázdnoty a z osamění“ (tamtéž, čl. 1).

O Bohu, jenž naplňuje naše srdce radostí, máme svědčit všem, kdo ho ještě neznají. Máte tedy kolem sebe někoho, kdo se cítí smutný, osamělý či zklamaný? Nebojte se ukázat mu na Krista, vždyť On už na něj čeká. Chybí snad přímo ve vaší rodině pod tíhou starostí radost ze života? Neváhejte a svěřte se našemu Pánu, který přišel, abychom měli život v hojnosti (Jan 10,10). Nejen láska, ale i radost pochází od Boha! Čerpejme ji pro sebe i pro druhé v upřímné a vytrvalé modlitbě. Jen tak se všichni staneme díky působení Ducha Svatého schopnými přitažlivě hlásat radostnou Boží zvěst.

P. Tomáš Klíč

Zdroj: Slovo pro každého (časopis přerovského děkanátu)

 

Poselství ke dni modliteb za mír 2017: Nenásilí jako styl mírové politiky

Na počátku nového roku odevzdávám svá upřímná mírová přání lidem a národům celého světa, hlavám států a vlád, jakož i zodpovědným za náboženská společenství a za různé složky občanské společnosti. Přeji mír každému muži i každé ženě, chlapcům i děvčatům a prosím za to, aby obraz každého člověka k Boží podobě nám umožnil uznávat jeden druhého jako posvátný dar obdařený nesmírnou důstojností. Respektujme tuto „nejhlubší důstojnost“ především v situacích konfliktů a učiňme z aktivního nenásilí svůj životní styl.

Celý text poselství papeže Františka

Tříkrálová sbírka klepe na dveře

V první polovině ledna se v ulicích obcí a měst České republiky opět vyrojí koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících či náměstích předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či sociální situaci.

Celostátní web Tříkrálové sbírky


Ve farnostech Rokytnice, Brodek a Citov potkáte v ulicích skupinky koledníků v sobotu 7. ledna. Předem děkujeme za Vaši ochotu jim přispět na dobrou věc.

Využití Tříkrálové sbírky 2016 v Oblastní charitě Přerov