Archiv rubriky: Naše farní rodina

Revitalizace zahrady má stanovené podmínky

V návaznosti na otázky položené farníkům v nedávné anketě o budoucnosti naší centrální zahrady schválila dne 4. dubna pastorační rada v Rokytnici následující postup:

Po pečlivém zvážení argumentů pro a proti dáváme přednost postupné realizaci Ježíšovy zahrady bez využití dotace Ministerstva životního prostředí. Volný přístup veřejnosti na zahradu tak nebude dlouhodobě vyžadován, ani vyloučen. Ve věci chovu ovcí doporučujeme nejprve několikatýdenní zkušební sezónu před letošní zahradní slavností (ovce se dají vypůjčit). Rozmístění nových stromů je žádoucí a může proběhnout dle schváleného návrhu paní zahradní architektky. Oproti variantě s dotací očekáváme úsporu finančních prostředků. Ekonomickou radu prosíme, aby naše stanovisko zohlednila ve svém dlouhodobém plánu investic a vhodným způsobem upravila farní rozpočet.

Odůvodnění: Předložený záměr obsahuje řadu protichůdných požadavků / očekávání: veřejně přístupné místo přírodního charakteru x pohyb návštěvníků jen po vyhrazeném chodníku, tráva na seno a domácí chov zvířat hned vedle „hrací plochy“ pro děti apod. V neprospěch pravidelného otevření zahrady mluví také velký balík přidružených povinností (např. otázka odpovědnosti za úrazy), částečná ztráta suverenity ve vlastním domě, aktuální nedostatek lidí na práci a sporná ekonomická efektivita dotace (stromy se dají pořídit levněji a bez nutnosti rychlého vybudování související infrastruktury: chodníky, lavičky…).

Poděkování: Všichni, kdo se svou prací a zkušenostmi podílejí na zkrášlování a postupné proměně farního areálu si zaslouží naše uznání a vděčnost. Totéž platí o farnících, kteří různými způsoby vyjádřili své názory na další postup. V neposlední řadě děkujeme dobrému Bohu, že nám svěřuje do péče kus svého díla.

Modleme se za děti, kterým náš Pán nabízí přátelství na celý život

K rukám rodičů dětí
před svatým přijímáním

Milí rodiče,

srdečně Vás zdravím z fary. Na základě víceleté docházky Vašich dětí do školních hodin náboženství je možné začít uvažovat o jejich přípravě ke svatému přijímání. Čím jsem starší, tím víc mi dochází, jak velkou věc pro mě kdysi rodiče udělali, když mě v roce 1990 – coby relativně malého kluka – nasměrovali k prvnímu setkání s Ježíšem v tajemství Eucharistie. Kdykoliv jsem nyní na mši, sytím se u oltáře z božského zdroje lásky, která mě naplňuje velkou životní silou a radostí. Opravdu neznám pevnější ochranný štít do nepohody.

Přístup k této svátosti mohou pro celý svůj další život získat děti ve věku 3. třídy ZŠ – nebo i starší – pokud mají rádi Pána Ježíše, přijaly křest a jsou natolik bystré, že dokážou rozlišovat mezi obyčejnou oplatkou a proměněnou hostií – Tělem Kristovým. Součástí bezprostřední přípravy na přijetí Eucharistie je série sobotních lekcí o mši svaté, Desateru Božích přikázání, boji se zlem a smíření, na které byste měli být jako rodiče (alespoň jeden z vás) také přítomni. Pokud se epidemická situace nezhorší, zahájíme tyto lekce na faře v Rokytnici v sobotu 12. února odpoledne ve 14 hodin.

Těším se na viděnou
a vyprošuji vám Boží požehnání.

P. ThLic. Tomáš Klíč,
farář