Archiv rubriky: Vychází nový Kaštánek

Synoda krok za krokem

Milí farníci z Rokytnice, Brodku a Citova.

V měsíci říjnu byla v naší církvi zahájena diecézní fáze synody. Pevně věřím, že se s tímto pojmem v uplynulých týdnech setkal každý z vás, ať už během kázání v našich kostelích, nebo prostřednictvím křesťanských médií. Podstatu synody lze stručně shrnout jako projev společné cesty, při níž se církev snaží pozorně naslouchat Duchu Svatému uprostřed společenství a hledat odpovědi na důležité otázky. Zatímco v obecné rovině bylo o synodě řečeno již mnohé, organizační informace zatím chyběly. Jak tedy bude synoda probíhat v našich farnostech?

V první fázi synody nás čeká seznámení s připravenými tématy, sestavení synodních skupinek ve farnosti a jejich první setkání. Do konce ledna by se každá skupinka měla sejít celkem třikrát. Konkrétní pokyny budeme postupně zveřejňovat v ohláškách i na internetu. Jednotlivé skupinky budou vznikat podle vašeho zájmu kolem vybraného tématu napříč kostely a obcemi. Do skupin se můžete zapisovat v kostele nebo přes facebook.

Každý farník je zván, aby se na přání Svatého otce do synodálního procesu zapojil. Nic nebrání tomu, aby vzniklo více skupin ke stejnému tématu. Přehled témat je k dispozici na Farní mušli. Členové již existujících společenství (např. Modlitby matek, Spolčo mužů 30+, vedoucí Edenu nebo biřmovanci) si také mohou kolem určitého tématu vytvořit vlastní skupinky. Je však třeba dbát na to, aby žádný člen skupinky nebyl do synodálního procesu zapojen na dvou místech současně. Tato podmínka platí i pro kněze.

Každou skupinku – bez ohledu na způsob jejího vzniku – nahlaste pro lepší přehled u farního koordinátora synody, kterým je Tomáš Mackovík. Využít k tomu můžete e-mailovou adresu mackoviktomas@gmail.com. Ke sdílení informací a dotazům na koordinátora vám bude sloužit rovněž zvláštní facebooková skupina, kterou naleznete pod názvem Synoda 2021 – Rokytnice, Brodek, Citov. Každá vytvořená skupinka by se měla zabývat pouze jedním z předložených témat, viz dále str. 17-18. Případné příspěvky k jiným zajímavým otázkám můžete odevzdat ke zpracování pastorační radě v kostelích prostřednictvím boxů na vzkazy. Každá synodální skupina má mít 5 až 8 členů, přičemž jeden člen se ujme role moderátora. Délka setkání by měla činit přibližně 90 minut.

První setkání ve skupinách bude mít převážně duchovní charakter a proběhne podle možností členů do konce listopadu. Setkání bude zahrnovat tři časové bloky. Prvních 30 minut je prostor určený modlitbě. Ideální je začít společným vzýváním Ducha Svatého, k čemuž lze využít modlitbu za synodu, kterou najdete na letáčcích k synodě, umístěných v našich kostelích.  Dále lze pokračovat četbou Božího slova, chvílí ticha, přímluvami, modlitbou části růžence, zpěvem apod. V druhém, rovněž třicetiminutovém bloku proběhne mezi členy „kolečko” na téma: Jak rozumím tématu? Proč jsem si ho vybral? Jak bych ho pro sebe ještě více konkretizoval? Závěrečná půlhodina pak bude sloužit ke společnému shrnutí otázek, které pro vaši skupinu z daného tématu vyplývají a které si promyslíte na příště. Moderátor zapíše na papír jednotlivé postřehy k tématu. Seznam otázek podle potřeby přepište a do několika dnů rozdejte ostatním členům své skupinky. Nakonec se dohodněte na termínu druhého setkání, které by se mělo uskutečnit v průběhu adventu. Během následujících týdnů hledejte s Boží pomocí na společné otázky vhodnou odpověď, kterou byste dokázali ostatním představit.

Místo setkávání skupinek je libovolné, resp. jeho určení záleží na domluvě členů. Setkávat se můžete ve vašich domovech, na faře nebo i jinde. Počítejte s tím, že interval mezi setkáními činí 3 až 4 týdny. Informace k organizaci druhého setkání plánujeme zveřejnit na 1. adventní neděli (28. 11.). K organizaci třetího setkání byste pak měli obdržet informace o neděli Křtu Páně (9. 1.). Možná si kladete otázku, jak na synodu může dopadnout současná (či budoucí) epidemická situace. Věříme, že nijak dramaticky, avšak pro všechny případy bude mít moderátor na všechny členy své skupinky kontakt, takže bude možné hledat podle situace vhodné řešení. Předem děkujeme za dotazy a projevy vašeho nadšení pro synodu!

Tomáš Mackovík,
farní koordinátor synody
ve spolupráci s otcem Tomášem

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 5/2021

Jak chutná víra?

Milí čtenáři, kdo z rodičů, kteří mají zájem o křesťanskou výchovu dětí školního věku, ještě neřešil jejich přihlášku do náboženství, ať si ji co nejdřív vyzvedne u pana faráře, ve škole nebo na internetu. Spolu s vámi, ostatními učiteli a katechety doufám, že se za pár týdnů nebude opakovat dramatický scénář z loňska. Začátkem září si nejen s dětmi rád povídám o zážitcích z prázdnin. Je třeba děkovat Bohu, že navzdory nepříjemnostem – spojenými s pokračováním stavu pandemické pohotovosti – bylo možno v létě podniknout rodinné dovolené, tradiční i netradiční poutě, sklidit úrodu na polích, vydat se na tábory a kratší výlety, poslat úctyhodnou částku na pomoc obyvatelům obcí postižených tornádem, uspořádat vydařené farní slavnosti, po očku sledovat olympiádu, pokročit v práci na opravě kostela v Citově apod. Osobně si uchovávám zvláště cenou vzpomínku na 25. ročník křesťanského tábora s Edenem, kterého se v srpnu zúčastnilo 40 dětí z okolí, oslavu jubilea 800 let od zrození sv. Dominika pro nebe a na svou pozorovatelskou misi během dominikánských misií v Čelákovicích u Prahy. Účast na misiích člověku logicky položí otázku, jak stručně a výstižně přiblížit naši víru lidem stojícím mimo církev. Zajímal by mě váš názor, zda by se k tomu dalo použít následující zamyšlení původně určené pro děti na táboře.

Víru křesťanů si můžeš představit jako osvěžující zmrzlinu, která má celou řadu příchutí. První z nich je svoboda, protože ve víře jde přece o lásku a přátelství s Ježíšem. Bůh křesťanů nechce mít z lidí ani otroky, ani loutky. Snaž se proto Ježíše co nejlépe poznat, abys mu v dospělosti mohl/a svobodně odpovědět na otázku: Stojíš o moje přátelství?

Oblíbenou příchutí víry je radost ze života ve společenství. Kdo totiž opravdu věří, že nejkrásnější Boží jméno má podobu Trojice – Otce, Syna a Ducha Svatého, ten nikdy nezůstane osamělý. Jeho rodina se přijetím křtu duchovně rozrůstá téměř do nekonečna. Mysli na to, až se příště budeš modlit Otčenáš.

Někteří lidé se mylně domnívají, že křesťanská víra není určená pro ty, kdo chtějí své síly a čas věnovat vědecké práci. Čím více totiž vzdělaný člověk poznává obdivuhodné zákonitosti přírody, tím logičtější se mu jeví tvrzení Bible, že náš život, svět a vesmír nevznikly ani omylem, ani náhodou. K příchutím víry patří živý zájem o poznání pravdy a soulad s rozumem.

Vzácnou vlastností víry, kterou si můžeš vychutnat zvláště v náročnějších obdobích života, je její vztah k naději. Písmo svaté nám Boha představuje jako toho, který se vždycky zajímá o problémy svých dětí, naslouchá jejich modlitbě, dokáže potěšit a nabízí řešení i tam, kde by byl člověk jinak rychle v koncích. Kolikrát jsme to už zažili na vlastní kůži!

Při mši svaté se kněz u oltáře modlí s rukama pozdviženýma k nebi: „V tobě, Bože, žijeme, pohybujeme se a jsme, a láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného.“ Poslední výraznou příchutí víry, kterou si připomeneme, je činorodá láska k lidem i ke všemu ostatnímu, co Bůh stvořil. I ty se snaž žít způsobem bohatým na dobré skutky.

Žehná vám otec Tomáš

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 4/2021

Na cestě s mladými

Milí čtenáři, mám upřímnou radost z toho, že se naše kostely po pandemii opět mohly stát místem společného uctívání Boha, pozorného naslouchání jeho slovu a bratrského společenství mezi lidmi jedné víry. Doufám, že nás současná krize posunula dál ve vnímání toho, na čem v životě skutečně záleží, pomohla k překonání nezralosti, podpořila ochotu víc se modlit a se všemi lidmi dobré vůle spolupracovat na utváření pokojné budoucnosti. Krásným znamením naděje jsou mezi námi mladé rodiny se šťastnými dětmi. Děkuji zejména těm rodičům, kteří svým dětem – případně vnoučatům – dopřávají autentickou křesťanskou výchovu, berou je s sebou do kostela na mši svatou, i když tam občas vyrušují, a přiměřeně jejich věku se jim snaží zprostředkovat radost evangelia. Děkuji také za důvěru, se kterou při tom využíváte službu katechetů i volnočasové aktivity společenství Eden. Křesťansky zaměřené tábory a víkendovky jsou totiž pro formování mladé duše stejně důležité jako rodinná četba Bible nebo náboženské vzdělávání ve škole či na faře. Vím, že kvalitní programy pro děti nepřipravuje pouze Eden, ale přesto bych vám chtěl po pěti letech farářování otcovsky připomenout, abychom své „rodinné stříbro“ – založené v Rokytnici před 25 lety – příliš snadno nepřehlíželi. Někteří z vás jsou vůči táborům obecně z různých důvodů skeptičtí, ale snad byste to s Edenem mohli aspoň zkusit. Věřím, že nebudete litovat. Ze svého dřívějšího působení ve skautském oddíle při farnosti Senice na Hané a Cholina si pamatuji, jak důležitý bývá pro děti prožitek táborového dobrodružství za přítomnosti známého kněze a desítek věřících kamarádů. Dny strávené na táboře často přinášejí duši víc užitku než měsíce výchovného působení v běžných podmínkách. A to už vůbec nemluvím o možnosti padnout do oka pracovitému ženichovi nebo šikovné nevěstě.

Když mladí chlapci a děvčata odrostou táborovým hrám, nebo se sami stávají pomocnými vedoucími, mají ideální věk pro zahájení přípravy na svátost křesťanské dospělosti – biřmování. Slovy papeže Jana Pavla II. si Matka církev uvědomuje, že musí být „angažována ve prospěch mládeže, toho, po čem touží a o co se zajímá, k čemu je otevřená a jaké má naděje, aby odpovídala na její očekávání a předávala jistotu, kterou je Kristus, pravdu, kterou je Kristus, lásku, kterou je Kristus…“ Na tuto společnou cestu kritického zkoumání a hlubšího objevování katolické víry se hned po prázdninách vydáme také v naší farnosti. Milí mladí přátelé, pokud vám už bylo aspoň 14 let, máte jedinečnou příležitost připravit se na mocné vylití Ducha Svatého do vašich srdcí. Nečekejte s přihláškou až na poslední chvíli. Místo toho raději pozvěte i své kamarády z blízkého okolí, kteří by jednou za 14 dní dokázali v sobotu dopoledne přijet do Brodku nebo do Rokytnice. Čekají nás společné katecheze, biblické hodiny i praktická škola modlitby a služby ve skupině inteligentních lidí, kteří se nebojí klást otázky a nacházet na ně odpovědi. Osobně doufám, že vaše nadšení bude inspirací pro věkem zralejší bratry a sestry, které Bůh pozve, aby se k nám přidali. Totéž platí pro případné zájemce o křest v dospělosti. Přesný harmonogram setkávání biřmovanců a katechumenů stanovíme společně na začátku září podle toho, jak nám to bude nejlépe vyhovovat. Také kvůli tomu je důležité, abyste se přihlásili s určitým předstihem.

Poselství, kterým se církev obrací na všechny hledače Boha – mladé i dříve narozené, bychom mohli shrnout následovně: „Přijměte Krista! Přijměte ho jako krále svého života! Je to král, který přišel, aby přinesl spásu! Bez něj není skutečný mír a neexistuje pravé vnitřní smíření ani pravé smíření s ostatními lidmi! Bez jeho království také společnost ztrácí svou lidskou tvář. Bez Kristova království mizí veškeré pravé bratrství a každá autentická blízkost tomu, kdo trpí.“

Žehná vám otec Tomáš

KE STAŽENÍ:
Kaštánek 3/2021