Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Svatební kázání

Šťastný muž dobré ženy
Sir 26, 1-4.16-21; 1Kor 12, 31-13,8a; Mt 5, 1-12a

Milí snoubenci,

nastal dlouho očekávaný den – váš den svatební. Od chvíle, kdy jste se poznali, vaše láska rostla. Nyní dozrála do té míry, že jste schopni odevzdat se jeden druhému a vytvořit bezpečný domov dětem, které s pomocí Boží přivedete na svět. Vaše dnešní „ano“ je s napětím sledováno vašimi rodiči, ostatními příbuznými, přáteli i církví. Skrze rozhodnutí pro manželství kladete pevný základ nejen své budoucí rodiny, ale také si přivádíte domů nové členy příbuzenstva z partnerovy strany. Na začátku bohoslužby jste ještě přišli každý zvlášť. Odcházet už budete společně. Toto gesto je výmluvné. Skrze své slavnostní odevzdání – jež najde naplnění v intimitě vašeho manželského objetí – se definitivně a nezměnitelně spojí dva rody, do této chvíle samostatné.

Milí ženichu a nevěsto,
buďte hrdí na to, že smíte naplňovat moudrý záměr Stvořitele, který kdysi požehnal Adamovi a Evě slovy: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Abyste si se životem lehkovážně nezahrávali, odevzdáváte se jeden druhému nikoli na chvíli, ani na dobu neurčitou s možností výpovědi. Chtěl bych vám proto veřejně poděkovat za odvahu a poctivost, se kterou jste se na svatbu připravovali.

Berete se v kostele. Mějte tedy také důvěru v Boha. My křesťané věříme, že jeho pohled je trvale upřený na toto místo modlitby. Jeho láska dodá sílu lásce vaší. Jeho slovo vám pomůže vyjít správným směrem. Jeho ruka požehná vašim spojeným rukám.

Dva z úryvků Božího slova, které jsme slyšeli, mluví o štěstí. První začínal slovy: „Šťastný muž dobré ženy“ a v evangeliu vypočítával Ježíš, kdo je podle něj blahoslavený, tedy šťastný. Také typické svatební blahopřání: „Mnoho štěstí na společné cestě životem…,“ mě vede k úvaze na toto téma.   

Svět, ve kterém žijeme, většinou považuje za štěstí pohodlný život v blahobytu.  Pro budování takového štěstí nám reklamy nabízejí výhodné investice. Větší počet dětí se v zájmu individuálního štěstí nedoporučuje. Mravní bezúhonnost a duchovní hodnoty také nejsou příliš důležité. Jinými slovy štěstí prý spočívá v tom, co máme (počínaje výnosným zaměstnáním a konče dovolenou u moře). Toto pojetí štěstí je sice na první pohled lákavé, ale při bližším zkoumání se ukazuje jako falešné. Splaskne jako bublina, jakmile se mu postaví do cesty nějaká pevná překážka. Pravé štěstí člověka není chvilková emoce, ale trvalé dobro.

Ježíš Kristus uvažuje o štěstí jinak než reklamy. Podle jeho slov se blahoslavenými a tedy šťastnými stávají lidé nenároční a ryzí. Nazývá je „chudými v duchu“ a lidmi „čistého srdce.“ Tito pochopili, co zaznělo v závěru prvního čtení: „Neocenitelná je čistá duše.“ Kdo žije s čistým svědomím, ten se těší z pokladu trvalé hodnoty. Bez ohledu na své materiální bohatství, má spokojené srdce. Jeho štěstí má takovou hloubku, že se v nevyhnutelných těžkostech života spíš posiluje. Působí to naše naděje na „odměnu v nebesích.“

Křesťané mohou být šťastní, ačkoliv se jim na zemi nevyhýbá zármutek a pláč, nespravedlivé obviňování a někdy i otevřené nepřátelství a pomluvy. Kéž vás toho Bůh chrání, ale zároveň vám dopřeje pochopit, v čem spočívá trvalé štěstí. Ježíš k tomu říká: „Blahoslavení tiší…, žíznící po spravedlnosti…, milosrdní… (a ti), kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ Doporučuje tedy investovat především do trpělivosti, spravedlnosti, ochoty odpouštět a šíření pokoje. Tyto rady jsou cenné i pro vaše manželské štěstí. Daly by se vyjádřit takto: 

  • Každý pocházíte z jiného rodinného prostředí a trpělivost vám ušetří hodně zbytečného rozčilování zvláště na začátku manželství. Mluvte spolu o všem, co vám vadí, a hledejte společná řešení.
  • Nezapomínejte na projevy uznání a spravedlivé vděčnosti partnerovi, když udělá něco dobrého.
  • Buďte vždy připraveni uznat svou chybu a také upřímně odpustit druhému.
  • Zkoumejte, jaká vládne u vás doma atmosféra a snažte se vytvářet prostředí pokojné a radostné.

Až vám dnes budou přátelé přát hodně štěstí, přemýšlejte, o jaké štěstí vlastně chcete usilovat a do čeho bude třeba především investovat. Pro tuto chvíli je nejdůležitější krok váš upřímný manželský slib. Skrze něj spojujete svoje duše – se vším co jste a co máte – na celý zbývající čas vašeho pozemského života.

Benefiční koncert člena vlády České republiky

Farnost Brodek u Přerova se těší na Vaši účast při hodové mši svaté ke cti patrona kostela, sv. Jana Křtitele, dne 25.6. v 9:15.

Odpolední koncert ministra zemědělství a jeho hostů je vzácnou příležitostí k zakoušení radosti z toho, co všechno můžeme v životě dělat bez nároku na okamžitý osobní prospěch. Právě tím totiž rosteme jako lidé a zároveň si ukládáme poklady v nebi, kde nám je nikdo nevezme. Není to skvělé?

Výtěžek z dobrovolného vstupného je určen na opravu střechy farního kostela v Brodku. Celkové náklady plánované opravy činí dle smlouvy o dílo 2.062.467,- Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svou štědrostí.

Přispět je možné také bankovním převodem na farní účet. Kdo se však v této chvíli nachází v tíživé ekonomické situaci, ať se nezdráhá na koncert přijít i bez příspěvku. Naopak je v takovém případě možné požádat Charitu Přerov prostřednictvím naší farní kanceláře o konkrétní pomoc z fondu tzv. postní almužny.   

Předem děkujeme, že na náš sváteční koncert pozvete také své přátele, abychom spolu prožili hezké chvíle, než se rozjedeme po dobrodružných prázdninových cestách.

S přáním pokoje

P. Tomáš Klíč

Navrhujeme kandidáty do pastorační rady

Po důkladné modlitební přípravě běží nyní doba, kdy je třeba navrhovat v kostele kandidáty pro červnové volby do pastorační rady našich farností. Bez předchozího navržení ze strany farníků nebude možné do pastorační rady vyslat nikoho, kdo nebude v souladu se stanovami osloven farářem s návrhem na přímé jmenování.

Potřebné pokyny i formuláře pro jednotlivé farnosti jsou připojeny níže formou PDF přílohy vhodné k vytištění, nebo si je můžete vyzvednout v kostele. Děkujeme, že výběru svých kandidátů, kteří budou mít vliv na budoucnost života naší církevní obce, věnujete náležitou pozornost.

Uzávěrka návrhů do kandidátní listiny je v neděli 11. června.

Navržení kandidáti budou požádáni, aby včas vyjádřili případný nesouhlas s nominací na členství v pastorační radě. 

Termín volby byl stanoven na 25. června. Ze seznamu kandidátů budou toho dne vybírat lidé s hlasovacím právem, přítomní na nedělní mši svaté v některém z kostelů naší farní rodiny. Počet volených členů pastorační rady by měl být dva (Brodek, Citov) až tři (Rokytnice). K nim se pak přidají další lidé vybraní a oslovení na přání duchovního otce. Celkový počet členů volených i jmenovaných by nakonec mohl být kolem dvanácti. Přitom je třeba dodržet pravidlo, že počet členů jmenovaných farářem nepřesahuje v žádné farnosti počet členů vzešlých z volby mezi věřícími.


Volby do pastorační rady 2017 – farnost Rokytnice u Přerova
Volby do pastorační rady 2017 – farnost Brodek u Přerova
Volby do pastorační rady 2017 – farnost Citov u Přerova


Pokud by si někdo z důvodu chybějících zkušeností nebyl jistý smyslem volby pastorační rady farnosti, ať se zamyslí nad následující situací. Při jedné ze svých nedělních návštěv v rodinách byl otec Tomáš dotázán na budoucnost farnosti slovy: „Tak co máte v plánu?“ Jeho odpověď byla rychlá: „Pokud je tato otázka myšlena v jednotném čísle, pak určitě není správně položená.“