Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Reakce na vyhlášení nouzového stavu

DUCHOVNÍ ŽIVOT FARNOSTI
PŘESUNUT DO SOUKROMÍ

Milí farníci,
po zvážení mimořádné situace spojené s šířením zákeřné nemoci COVID-19 rušíme do odvolání všechny plánované bohoslužby, pobožnosti, katecheze, farní akce a duchovní setkání. Kostel vám zůstává během dne přístupný k osobní modlitbě. Spojme se ve snaze vyprosit (nejen) naší zemi milost od Boha. Při modlitbě v kostele důsledně dbejte na bezpečnostní rozestupy a nepřekračujte zákaz shlukování více než dvou osob s výjimkou členů jedné domácnosti (od 13.3. do 24.3. platil limit 30 lidí).

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Přijetí Eucharistie bude umožněno jednotlivcům, kteří v určeném čase přijdou do kostela. Až do odvolání bude svaté přijímání podáváno pouze na ruku. Děkujeme za pochopení.


NOUZOVÝ PROGRAM FARNOSTI
platný od pátku 13.3. do odvolání

MÁME NEČEKANĚ ČISTÝ STŮL
Vzhledem k vážnému ohrožení veřejného zdraví jsou všechny dlouhodobě plánované pastorační aktivity, katecheze, duchovní setkání, veřejné bohoslužby a pobožnosti bez výjimky zrušeny.

OCHRANA ZDRAVÍ
Dodržujte nařízení vlády a předcházejte riziku rozšiřování nákazy. Pokud nemusíte vycházet mezi lidi, držte se doma nebo v přírodě. Věnujte se rodinnému životu a modlitbě.

ÚČAST NA NEDĚLNÍ MŠI
Po dobu platnosti nouzového stavu není povinnost osobní účasti katolíků v ČR na nedělní mši svaté aktivní. Doporučujeme sledovat dostupné přenosy bohoslužeb:

9:00 nedělní mše sv. na Proglasu
10:30 nedělní mše sv. na TV Noe

DENNÍ MODLITBA VE FARNOSTI
Všichni jsme zváni k denní modlitbě růžence, korunky k Božímu milosrdenství a zasvěcení (nejen) naší země do ochrany Panny Marie.

MODLITBA NAD PÍSMEM
Boží slovo ať se stane naší základní duchovní stravou.

PŮST
Podpořme modlitbu těchto dní dobrovolným postem ve stylu Velkého pátku alespoň jednou týdně mimo neděli. Zatím jediný celorepublikový postní den byl stanoven na slavnost sv. Josefa (19.3.)

EUCHARISTICKÁ ADORACE
Osobní adorace Nejsvětější svátosti je možná v otevřených kostelích každý den. Prosíme, nechoďte kolem svatostánku bez pozdravu, nebo alespoň nějaké střelné modlitby.

FARNÍ NEDĚLNÍK
V době podávání svatého přijímání (viz výše) vychází každý týden mini zpravodaj nahrazující normální ohlášky. Zbylé výtisky si můžete v kostele vyzvednout kdykoli během týdne. Všechna čísla nedělníku můžete také dohledat zpětně.  

DUCHOVNÍ ROZHOVOR A SVÁTOSTI
Kdokoli si budete chtít promluvit s duchovním otcem, nebo požádat o některou svátost, kontaktujte kněze na telefonu.

POSTNÍ ALMUŽNA
Pokračujme ve sbírce na Likvidaci lepry a modleme se u postní kasičky za všechny chudé a nemocné ve světě, zvláště ty, kteří jsou z různých důvodů vyhnáni z domova a nemohou se účinně bránit hrozící nákaze. Termín ukončení sbírky bude včas oznámen.

VZÁJEMNÁ POMOC
Buďme připraveni pomoci v nouzi svým sousedům a dalším lidem zvláště těm, kdo s námi patří vírou do stejné duchovní rodiny.


DUCHOVNÍ A TERAPEUTICKÁ POMOC NA TELEFONU

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši
nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech.

KE STAŽENÍ: Seznam kontaktů

Bůh nám právě dává nové příležitosti

Pokoj vám!

Na počátku postního putování, které mnozí z nás prožívají bez jakéhokoli společného liturgického slavení, například mše svaté, jsme voláni k ještě radikálnější cestě, která rozvíjí duchovní život: k modlitbě, postu a křesťanské lásce. Úsilí napřené k zastavení šíření koronaviru nechť je provázeno úsilím každého věřícího o větší dobro: abychom získali život, abychom vítězili nad strachem, aby vítězila naděje. Těm společenstvím, která prožívají největší zkoušky, doporučujeme nezakoušet vše jako pouhou ztrátu. Pokud se ke společnému prožívání víry nemůžeme sejít ve shromáždění, jak jsme zvyklí, dává nám tím Bůh příležitost, abychom se obohatili, abychom objevili nová paradigmata, abychom našli osobní vztah s Ježíšem. On nám připomíná: „Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“  (Mt 6,6). Kolikrát nás papež František vyzval, abychom měli Písmo svaté po ruce! Modlitba je naší silou, modlitba je naším zdrojem. To je tedy ten příhodný čas, abychom znovu objevili, že Bůh je náš Otec a my jsme jeho děti. „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! (2 Kor 5,20), říká svatý Pavel. Z Boží prozřetelnosti je právě tato věta mottem poselství k letošní postní době papeže Františka.  

Prosme Boha Otce, aby upevnil naši víru, aby pomohl nemocným v uzdravení, aby posiloval pracovníky ve zdravotnictví v jejich poslání. Všemožně braňme jakékoli stigmatizaci těch, kdo jsou zasaženi: nemoc nezná hranice, nezná barvu pleti, hovoří však stejným jazykem. Pěstujme „moudrost srdce“, která je „postojem, jejž do nás vkládá Duch Svatý“, když se dokážeme otvírat utrpení bratří a sester a rozpoznávat v nich podobu Boha. Spolu s Jobem můžeme říci: „Slepému jsem byl očima, nohama kulhavému“ (29,15). Tak budeme moci sloužit všem, kdo trpí, starat se o ně co nejlépe, projevit solidaritu všem bez jakéhokoli posuzování. (…)

Prosme Ducha Svatého, aby dal světlo práci všech vědců, pracovníků ve zdravotnictví a hlav států, a všechny zasažené národy svěřujeme přímluvě Panny Marie, Matky lidstva.

kardinál Peter Turkson
spolupracovník Svatého otce pro oblast služby integrálnímu lidskému rozvoji

CELÝ TEXT DOPISU 

Odešel pan František Koukal (1931)

Po mnoha zkouškách
tohoto pozemského života
odešel vstříc svému Pánu

pan František Koukal 
Císařov 20 

Pohřeb proběhne
ve středu 18.3.2020
od 14:00

v kostele sv. Jiří
v Citově.

 

Pohřeb představuje výjimku ze zákazu veřejných bohoslužeb. Kdo se za nynějšího stavu věci rozhodne k účasti, musí počítat s povinnými bezpečnostními rozestupy v lavicích i mimo ně v délce 1 až 2 metry. Děkujeme za pochopení.   

Po mši svaté a modlitbách za záchranu jeho duše bude tělo našeho zemřelého bratra uloženo do rodinného hrobu. 

Věčné odpočinutí dej mu, Pane,
a světlo věčné ať mu svítí.