Benedikt XVI. – Josef Ratzinger (1927) zemřel a žije s Kristem navěky

Bože, ty dáváš spravedlivou odměnu všem, kdo věrně konají službu, kterous jim svěřil. Rozpomeň se na svého služebníka Benedikta, který jako nástupce apoštola Petra stál v čele tvé církve a ukazoval cestu k pramenům tvé lásky a tvého milosrdenství. Dej, ať plně zakouší bohatství tvé milosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY POHŘBU

Pohřeb pokorného velikána na Petrově stolci, emeritního papeže Benedikta XVI., proběhne ve Vatikánu ve čtvrtek 5. ledna v dopoledních hodinách. Kněží děkanátu Přerov zvou své farníky k osobní účasti formou bleskové autobusové pouti do Říma s cestovní kanceláří Miklas Tour.

Odjezd: středa 4. ledna v 10:00 z Prostějova (příjezd do Říma v den pohřbu brzy ráno) Cestující z Přerova mají k dispozici linkový autobus s příjezdem do Prostějova v 9:45. Nástupní místo zájezdu bude před nádražní budovou.

Návrat: pátek 6. ledna mezi 12. a 15. hodinou (odjezd z Říma v den pohřbu v 17.00)

Cena za dopravu: 3.200,- Kč
plus dobrovolný příplatek při nenaplněném autobusu 

Platba: hotově v autobuse

Dotazy a přihlášky směřujte telefonicky na pověřeného koordinátora P. Tomáše Klíče z Rokytnice (736 522 838).


ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA ZESNULÉHO PAPEŽE SE KONÁ V ROKYTNICI V ÚTERÝ 3. 1. 2023 V 18.30. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.

Emeritní papež je vážně nemocný – modleme se


Ředitel Tiskového úřadu Svatého stolce Matteo Bruni odpověděl dnes dopoledne na otázky novinářů týkajících se nemoci emeritního papeže Benedikta XVI.

Zde je oficiální prohlášení:
Pokud jde o zdravotní stav emeritního papeže, za kterého papež František na konci dnešní ranní generální audience požádal o modlitby, mohu potvrdit, že v posledních hodinách došlo ke zhoršení v důsledku postupujícího věku. Situace je v současné době pod kontrolou, neustále ji monitorují lékaři.

Po skončení generální audience se papež František vydal do kláštera Mater Ecclesiae za Benediktem XVI. Připojme se k němu v modlitbě za emeritního papeže.

Zdroj: Vatican News

ČTĚTE TAKÉ: Papež: Modleme se za Benedikta XVI., je těžce nemocný a v tichosti podporuje církev

Na co bychom vás rádi pozvali v novém roce?

Bratři a sestry,

na níže připojené grafice vám představujeme vybrané události z pastoračního kalendáře naší farnosti na rok 2023. Věříme, že spolu prožijeme spoustu momentů veselých i soustředěně vážných, na které budeme dlouho rádi vzpomínat. Však přijďte a uvidíte. Mějte se moc hezky a buďte církví s námi! Děkujeme.

členové pastoračních rad

Dopis kněžím a jáhnům od svatého Štěpána


Milí bratři kněží a jáhnové,
 
děkuji vám, že se jako kazatelé snažíte přitahovat k Bohu srdce svých farníků i lidí, kteří vztah víry k Ježíši Kristu teprve hledají. Dobře vím, jak je to náročný a důležitý úkol. Sám jsem se na počátku cesty církve dějinami – jen pár let po Ježíšově ukřižování a zmrtvýchvstání – ocitl jako mladý muž v Jeruzalémě mezi křesťany. Jejich nápadná odvaha a naděje tváří v tvář pronásledování ze strany tehdejších náboženských elit na mě udělaly hluboký dojem. Nechal jsem se doslova strhnout pro následování Krista, Božího Syna, který dal svůj život jako výkupné za všechny lidi zotročené strachem z budoucnosti.
 
Když se dnes dívám z nebe na církev v různých částech světa, vidím velké rozdíly ve způsobech myšlení a vyjadřování, ale jedno je všem křesťanům společné. Nejsou lhostejní vůči bližnímu, který je v nouzi, a to v nouzi jakéhokoli druhu. Také moje jáhenská služba v Jeruzalémě byla zpočátku odůvodněna potřebou lepší organizace vzájemné pomoci mezi členy církevního společenství. Tato charitativní činnost vyžadovala značnou pozornost a důvtip, protože bylo nutné rozlišit vdovy skutečně opuštěné od těch, které měly nepřiznaný majetek nebo vlastní rodinu a jen se pokoušely dobročinnosti církve zneužívat. Jistě si dokážete představit, že právě tyto osoby se o svá domnělá práva hlásily nejhlasitěji, a přitom vyvolávaly mezi bratry napětí a spory. Nedivím se apoštolům, že tuto praktickou agendu svěřili nám jáhnům, aby se mohli plně soustředit na misijní činnost, kterou od nich Pán Ježíš především očekával.

Podobně je tomu v církvi dodnes. Také vy, milí apoštolové ve farnostech, potřebujete mít ruce i srdce volné pro úkoly, ke kterým jste vysvěceni. Neutíkejte od svých hlavních povinností, k nimž patří (1) služba slova ve formě kázání a vyučování, (2) misijní působení mezi lidmi mimo kostel, (3) duchovní formace vašich spolupracovníků, (4) osobní doprovázení bratří a sester v obtížných situacích a (5) snaha o plodné udělování svátostí. Nebojte se kvůli těmto prioritám omezit svou aktivitu v jiných oblastech. Za nezbytný zdroj své apoštolské plodnosti považujte modlitbu a stálý zájem o studium. Myslete také na své zdraví a nezapomínejte, že i pro vás platí přikázání Desatera o nutnosti přiměřeného odpočinku.
 
Milí bratři klerici, učte se ve farnostech s důvěrou svěřovat vhodným laikům – mužům i ženám – všechno, co nemusíte dělat sami. Duch Svatý – známý milovník spolupráce – rozdává přece každému věřícímu schopnosti a dary, označované v Bibli jako charismata. Podle těchto obdarování mohou všichni opravdoví křesťané své církvi efektivně pomáhat. Snaha některých jednotlivců o supermanství je ďábelským pokušením, které už nejednoho Božího služebníka přivedlo na pokraj vyhoření či dokonce úplně svedlo z cesty spásy. S potěšením proto sleduji probíhající synodální proces zaměřený na aktivnější účast všech Ježíšových učedníků na životě a poslání církve.
 
Když se dnes společně s farníky radujete z mého povolání ke slávě prvního mučedníka pro Krista, dbejte o čistotu svých úmyslů a věrohodně dosvědčujte, že jste lidé vnitřně svobodní a vykoupení. Co to znamená, vyjádřil krásně papež Benedikt XVI., když napsal: „Vykoupení se nám dostalo tím způsobem, že jsme byli obdařeni nadějí …, na kterou se můžeme spolehnout a v jejíž síle můžeme čelit přítomnosti“ (Spe salvi, čl. 1). Přeji vám šťastnou cestu.

Na shledanou v nebi

Štěpán, jáhen a misionář

Zdroj: kázání otce Tomáše o Svátku sv. Štěpána 2022