Otvírejte brány Kristu (adventní výzva)

Drazí bratři a sestry, začátek adventu je duchovní výzvou a vzácnou příležitostí, abychom vědomě zaměřili svou pozornost na Boha. Horlivá účast na liturgii nám k tomu během následujících týdnů velmi pomůže. Bez modlitby a uctívání Toho, který nám přináší spásu, bychom se brzy tělesně i duchovně vyčerpali.

Od prosince 2022 vychází naše farnost vstříc křesťanským rodinám s dětmi, které žijí v Rokytnici a dlouhodobě nezvládají účast na ranní mši svaté v neděli. Ze zkušenosti kněze a učitele náboženství vím, že takových rodin není vůbec málo a doufám, že se tento vstřícný krok po nějaké době pozitivně projeví v celkové návštěvnosti kostela. Že to může fungovat, víme už několik let díky svatojakubské pouti o hodech.

Nedělní bohoslužbu v 10:45 plánuji v Rokytnici slavit od září do června každou první neděli v měsíci. O pochopení pro tento experiment, prosím zvláště farníky z Citova, kteří si tak jednou za měsíc vyzkoušejí doma ranní mši v 7:30, což – jak sami brzy uvidí – má také svoje výhody. Nedělní mše svatá v Brodku zůstává beze změny. Všem farníkům, kteří jsou bez ohledu na čas jejího začátku vděční za to, že mají v Den Páně vůbec nějakou možnost slavení mše svaté ve svém domácím kostele děkuji za příklad víry a smysl pro realitu. Jistě bych nechtěl nikomu působit neřešitelné problémy. Pokud snad taková situace v nějakém domě nastane, prosím, nezdráhejte se mi o tom říci. Časem budeme nový režim společně hodnotit. Jestliže se zpočátku přihodí, že si někdo posunutý čas mše svaté poplete, protože neslyšel ohlášky nebo jednoduše zapomněl, ujišťuji vás, že nejde o těžký hřích. V takovém případě je tedy možné jít příště ke svatému přijímání i bez svátosti smíření. To samozřejmě neplatí pro případ, kdy člověk nedělní mši vlastní vinou vynechá, nebo na ni bez vážného důvodu přichází pozdě.

Druhá změna, vzešlá z diskuze o bohoslužbách na pastorační radě, je zafixování času páteční mše svaté v Rokytnici celoročně na 18:30. Činíme tak s ohledem na věřící, co dojíždějí do zaměstnání. Všichni bychom se totiž měli v novém liturgickém roce snažit o návrat k častější účasti na mši svaté i ve všední dny. Jedině ten, kdo to zkusí, sám na sobě pozná blahodárné účinky Boží milosti.

Třetí a poslední změna se týká příležitostí ke svaté zpovědi. Ve všech kostelích včetně Citova se od adventu vracím k pravidelnému zpovídání před mší svatou, i kdybych si tam měl ve všední dny pro nedostatek kajícníků číst knížky. Mám přitom na mysli radu jednoho zkušeného faráře, který mi k otázce čekání ve zpovědnici řekl: „Dej lidem šanci!“

S přáním požehnaného čekání na Pána

otec Tomáš