Duchu Svatý, přijď

Vytrvejme v modlitbě …
Duch Svatý přichází
tam, kde je očekáván

Blaze Těm, kdo vděčně nesou životem …
… svátostnou pečeť jeho daru … Aleluja