Archiv pro rubriku: Ze života diecéze

Láskou na lásku rádi odpovíme – slavíme s biskupem Josefem

Osmdesáté narozeniny oblíbeného biskupa, Mons. Josefa Hrdličky (19. 1.), jsou příležitostí k upřímnému poděkování za vzácný život a radostnou službu horlivého Božího muže, jehož biskupské heslo zní: „Nazval jsem vás přáteli.“ Knězem prý chtěl být od dětství.

Josef Hrdlička se narodil ve Velkých Opatovicích 19. 1. 1942. V roce 1959 maturoval na jedenáctileté střední škole a pak pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v šamotce ve Velkých Opatovicích. Pro své náboženské přesvědčení nebyl doporučen k vysokoškolskému studiu, to mohl zahájit až v roce 1967 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a ukončit na CMBF v Olomouci.

Kněžské svěcení přijal 1. 7. 1972 z rukou kardinála Štěpána Trochty. Působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově aj., byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. V roce 1990 byl jmenován pomocným biskupem olomouckým a po mnoho let tak byl ve správě diecéze pravou rukou arcibiskupa. Mezi jeho velké přednosti patří cit pro krásu liturgie, široký kulturní rozhled a poutavá kázání. Náš oslavenec mimo jiné po dvě desetiletí učil kazatelskému umění bohoslovce na teologické fakultě a stál také u zrodu kurzů pro lektory Božího slova. Z důvodu dosažení kanonického věku přijal papež František dne 1. 2. 2017 jeho rezignaci na biskupský úřad.

Mons. Josef Hrdlička – coby emeritní biskup – už několik let není zmiňován v eucharistické modlitbě při mši svaté. Přesto bychom na něj neměli zapomínat. Žije a modlí se mezi námi v rezidenci na náměstí před olomouckou katedrálou, podle možností dál koná v diecézi duchovní službu a ve volném čase se věnuje překladům kvalitní duchovní poezie z různých jazyků do češtiny.

Otec biskup Josef je sám autorem několika knih, textů k duchovním písním v kancionálu i jednoho operního libreta. Úspěšná opera Noc plná světla, kterou nastudovalo Moravské divadlo Olomouc, měla premiéru v roce 2013. Dílo je inspirováno dramatem Zvěstování Panny Marie francouzského básníka a dramatika Paula Claudela a odehrává se ve vánoční atmosféře. Do vánočního období zapadá také jedno z kázání biskupa Josefa, které si můžete poslechnout v nastudování Radia Proglas (ZDE). 

Milý otče biskupe,
ať je i Vám Pán Ježíš stále tím nejlepším přítelem.
Všechno nejlepší k narozeninám!


SESTŘIH MŠE SVATÉ S UDÍLENÍM BIŘMOVÁNÍ, VLČNOV 2016

Synoda ve farnosti: Co je třeba udělat napřed?

Organizaci synody na úrovni svazku farností Rokytnice – Brodek u Přerova – Citov koordinuje a na vaše dotazy rád odpoví Tomáš Mackovík z Lukové. Obrátit se na něj můžete buď osobně, nebo prostřednictvím speciální facebookové skupiny (odkaz ZDE).


Úkol č. 1:
VÝBĚR TÉMATU
A PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPIN

TERMÍN: od 1.11. do 14.11

Podobně jako si student na vysoké škole vybírá do svého rozvrhu jeden z volitelných seminářů, může se každý náš farník bez ohledu na věk nebo bydliště zapsat k účasti ve farní synodální skupince k jednomu tématu (přehled témat ZDE). 

Zapisování probíhá v našich kostelích do připravených tabulek (náhled ZDE). Zájemci o účast v synodálním procesu uvedou v tabulce své jméno, kontaktní telefon a návrh místa, kde by se jejich skupinka mohla sejít. V případě, že bude u některého tématu málo lidí, zkusíme spojit síly s okolními obcemi.    

Pokud se během synody budete chtít vyjádřit i k jiným otázkám – než jsou ty, které máte řešit ve své skupince – doporučujeme za tím účelem použít boxy na vzkazy v našich kostelích. Pozorné zpracování všech vzkazů předaných farnímu koordinátorovi synody prostřednictvím boxů v kostele bude mít po Novém roce na stole naše pastorační rada.

V neposlední řadě prosíme o modlitbu, aby vše probíhalo podle vůle Boží a v režii Ducha Svatého (oficiální modlitba za synodu ZDE). 


VZDĚLÁVÁME SE
O SYNODĚ S NÁRODNÍM KOORDINÁTOREM (2)

Velikonoční koncert Moravské filharmonie

Bolest Panny Marie pod křížem tvoří hlavní téma kantáty Stabat Mater italského barokního skladatela G. B. Pergolesiho, kterou dnes (8.4.) od 19.00 v prostorách Arcibiskupského paláce odehraje komorní soubor Gaudio kvartet Moravské filharmonie Olomouc.

Koncert v rámci festivalu Paschalia Olomucensia je tak vhodným vstupem do oslav nejposvátnějších dní církevního roku.

Mimořádný Velikonoční koncert lze živě sledovat na webu Moravské filharmonie mfo.cz anebo na jejím facebookovém profilu. Svým velikonočním poselstvím uvede večer také olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Moravská filharmonie se tak mimo jiné připojuje ke Sbírce pro Česko organizované Charitou ČR. Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.