Archiv pro rubriku: Naše farní rodina

Zbožný dík i prosba lidí očištěných útrapami

Drazí farníci, o dnešní slavnosti společně děkujeme Bohu za nezaslouženou ochranu před nákazou, která ochromila svět. Nemoc Covid 19 si během několika měsíců vyžádala neskutečné množství obětí různého druhu. Se zahanbením je třeba říct, že na vině byla často naše nepřipravenost. S něčím takovým prostě nikdo nepočítal. Nebrali jsme dostatečně vážně varovné hlasy osamělých proroků. Při pohledu na Boží dopuštění, které následovalo po prvních týdnech nebezpečného zlehčování situace, jsme všichni naléhavě voláni k probuzení z ospalosti.

  • Prosme z celého srdce, ať Duch Svatý zapálí lidstvo očištěné útrapami novou horlivostí v práci i v modlitbě, neboť na ní závisí spása duše i těla.
  • Prosme, aby nám Duch Svatý, který zkoumá všechno do hloubky (1Kor 2,10), pomohl pochopit, co je třeba změnit na našem přístupu k životu.
  • A do třetice prosme, aby Duch Svatý osvěcoval mysl všech nositelů autority, aby při podobných zkouškách příště méně improvizovali.

Pokud jde o církev, letošní pandemie prověřila opravdovost naší víry a postavila před nás řadu duchovních i organizačních otázek, které bychom neměli nechat bez odpovědi. Vícekrát se mi např. během karantény s povzdechem vybavilo Ježíšovo slovo: „Synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem mnohem prozíravější než děti světla“ (Lk 16,8). Jak jinak pochopit skutečnost, že se dokážeme léta scházet na bohoslužbách v jednom kostele, aniž bychom se mezi sebou znali, věděli, jak se jmenujeme nebo kde bydlíme. Když pak přijde na to, že bychom si měli v krizové situaci udělat radost velikonočním přáním, nevíme, kde hledat poštovní schránku nebo telefonní číslo. Jako Kristovy učedníci máme co dohánět a bylo by velkou chybou pouze obrátit list v kronice života a o zkušenostech z letošního jara víc nepřemýšlet. Při posledním jednání pastoračních rad jsme se proto dohodli, že vás pozveme ke konkrétní spolupráci na tomto přemýšlení. 

O co by se mělo jednat? Prosíme vás o zapojení do připravené ankety s názvem Já a moje farnost během korona krize. Informace získané z vašich odpovědí budeme mít na paměti při rozhodování o dalším směřování našeho duchovního společenství. Mohou tak významně posílit připravenost naší farnosti na jakékoli další mimořádné události. 

List s dvanácti otázkami je vám k dispozici pod kůrem i na farní mušli. Dotazník je zcela anonymní a obrací se na věřící muže a ženy od 7 do 100 let, kteří bydlí v naší farnosti nebo k nám často dojíždějí na bohoslužby. Předem děkujeme za pozornost, kterou této výzvě věnujete s tužkou v ruce. Zvláštní poděkování adresujeme farníkům, kteří do průzkumu nechají promluvit své děti, pomohou s vyplněním dotazníku seniorům a tvůrčím způsobem využijí položené otázky k duchovnímu rozhovoru v rodině. Při vyplňování dejte pozor na to, že anketní list určený pro muže a pro ženy je rozlišen červenou a modrou barvou tisku. Vyplněné dotazníky nám, prosím, přineste zpátky podle svých možností, nejpozději však v neděli 28.6.

otec Tomáš
a členové pastoračních rad

  • Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář celé naší poraněné země. 
  • Sešli svého Ducha, Pane, a pomoz naší církvi pojmenovat její silná a slabá místa při zvládání mimořádných situací.
  • Sešli svého Ducha, Pane, a veď naše myšlenky, pastorační plány a společná rozhodnutí, abychom se jeden druhému stávali pevnější oporou, a tak svědčili o tvé lásce.
  • Sešli svého, Ducha, Pane, …

KE STAŽENÍ:
Já a moje farnost – anketní list pro muže
Já a moje farnost – anketní list pro ženy
Veliký Bože náš – děkovná modlitba arcibiskupa Jana

Cesta světla pro čas pandemie

Aktuální rozjímání nad velikonočními událostmi po Ježíšově zmrtvýchvstání najdete ZDE. Původní záměr nabídnout spolu s touto pobožností také mapu našeho okolí pro modlitbu v přírodě se bohužel v letošním roce nezdařil. Omlouvám se a děkuji za pochopení. 

+OT

Učíme děti Božím cestám

Vážení rodiče,

na úvod svého dopisu bych Vás rád co nejsrdečněji pozdravil a popřál Boží požehnání pro Vaše rodiny. Blíží se konec nouzového stavu (aktuálně 17.5.) a s ním přichází šance pro snahu naší farnosti obnovit nějakou formu náboženského vzdělávání pro děti, které bylo nečekaně přerušeno uzavřením škol ve středu 11.3. Jsem si vědom toho, že případné rozhodnutí využít či nevyužít této nabídky je plně ve vaší režii podobně jako probíhající přihlašování žáků 1. stupně do nepovinných školních skupin.

 
Jisté je, že katecheze (výuka náboženství) nebude nyní probíhat ve škole, ale na faře. Samozřejmostí je dodržování rozestupů mezi přihlášenými dětmi a dezinfekce rukou před vstupem do učebny. Odkládání roušek při výuce není na jednu hodinu nutné, a proto této možnosti – obecně přiznávané učitelům – nebudeme bez vážného důvodu využívat. Ujišťujeme Vás, že pokud bychom měli jakoukoli pochybnost o dobrém zdravotním stavu některého z účastníků hodiny, budeme na to neprodleně reagovat, abychom chránili náš společný bezpečný prostor.

S tímto dopisem dostáváte do rukou také přihlášku do farní skupiny dětí z náboženství. Máte-li o výuku před prázdninami zájem, doručte, prosím, na každé dítě vyplněnou a podepsanou přihlášku do schránky fary v Rokytnici nebo ji naskenovanou pošlete zpět emailem. Na rozdíl od běžných podmínek ve školách můžete své dítě na náboženství podle svého uvážení přihlásit i po zahájení výuky, pokud bude ve skupině volné místo. Bližší informace Vám rád podám na telefonu. Těším se, že s dětmi dokončíme rozdělanou práci.

Výuka bude zahájena bezprostředně po skončení nouzového stavu – tj. pravděpodobně od pondělí 18.5 – podle rozvrhu, který zde předkládáme. Můžete si vybrat místo a den, který vám lépe vyhovuje s ohledem na dojíždění. Do konce školního roku nebude možné zvolenou skupinu měnit.

Máte-li nějaká přání, připomínky nebo doporučení k organizaci farní katecheze – ať už do minulosti, do přítomnosti nebo do budoucnosti – neváhejte se ozvat.

S přáním pokoje
P. Tomáš Klíč, farář

KE STAŽENÍ:
Přihláška do farní skupiny
včetně mimořádného rozvrhu

Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti

Milí ctitelé Panny Marie,
naší nebeské Matky,

předkládáme vám jednoduchý návod, jak si během měsíce května můžete udělat pěknou chvilku s Pannou Marií, i když se nedostanete na májovou do kostela. Pobožnost si můžete libovolně přizpůsobit svým potřebám a možnostem.

1. mariánská píseň
2. desátek růžence
3. májové čtení o životě sv. Jana Sarkandra (ZDE)
4. Otčenáš a Zdrávas na modlitební úmysl dne
5. Loretánská litanie (Kancionál 067)
6. píseň Vesel se, Nebes Královno (Kancionál 407)