Archiv rubriky: Církev v České republice

Reakce na vyhlášení nouzového stavu

DUCHOVNÍ ŽIVOT FARNOSTI
PŘESUNUT DO SOUKROMÍ

Milí farníci,
po zvážení mimořádné situace spojené s šířením zákeřné nemoci COVID-19 rušíme do odvolání všechny plánované bohoslužby, pobožnosti, katecheze, farní akce a duchovní setkání. Kostel vám zůstává během dne přístupný k osobní modlitbě. Spojme se ve snaze vyprosit (nejen) naší zemi milost od Boha. Při modlitbě v kostele důsledně dbejte na bezpečnostní rozestupy a nepřekračujte zákaz shlukování více než dvou osob s výjimkou členů jedné domácnosti (od 13.3. do 24.3. platil limit 30 lidí).

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Přijetí Eucharistie bude umožněno jednotlivcům, kteří v určeném čase přijdou do kostela. Až do odvolání bude svaté přijímání podáváno pouze na ruku. Děkujeme za pochopení.


NOUZOVÝ PROGRAM FARNOSTI
platný od pátku 13.3. do odvolání

MÁME NEČEKANĚ ČISTÝ STŮL
Vzhledem k vážnému ohrožení veřejného zdraví jsou všechny dlouhodobě plánované pastorační aktivity, katecheze, duchovní setkání, veřejné bohoslužby a pobožnosti bez výjimky zrušeny.

OCHRANA ZDRAVÍ
Dodržujte nařízení vlády a předcházejte riziku rozšiřování nákazy. Pokud nemusíte vycházet mezi lidi, držte se doma nebo v přírodě. Věnujte se rodinnému životu a modlitbě.

ÚČAST NA NEDĚLNÍ MŠI
Po dobu platnosti nouzového stavu není povinnost osobní účasti katolíků v ČR na nedělní mši svaté aktivní. Doporučujeme sledovat dostupné přenosy bohoslužeb:

9:00 nedělní mše sv. na Proglasu
10:30 nedělní mše sv. na TV Noe

DENNÍ MODLITBA VE FARNOSTI
Všichni jsme zváni k denní modlitbě růžence, korunky k Božímu milosrdenství a zasvěcení (nejen) naší země do ochrany Panny Marie.

MODLITBA NAD PÍSMEM
Boží slovo ať se stane naší základní duchovní stravou.

PŮST
Podpořme modlitbu těchto dní dobrovolným postem ve stylu Velkého pátku alespoň jednou týdně mimo neděli. Zatím jediný celorepublikový postní den byl stanoven na slavnost sv. Josefa (19.3.)

EUCHARISTICKÁ ADORACE
Osobní adorace Nejsvětější svátosti je možná v otevřených kostelích každý den. Prosíme, nechoďte kolem svatostánku bez pozdravu, nebo alespoň nějaké střelné modlitby.

FARNÍ NEDĚLNÍK
V době podávání svatého přijímání (viz výše) vychází každý týden mini zpravodaj nahrazující normální ohlášky. Zbylé výtisky si můžete v kostele vyzvednout kdykoli během týdne. Všechna čísla nedělníku můžete také dohledat zpětně.  

DUCHOVNÍ ROZHOVOR A SVÁTOSTI
Kdokoli si budete chtít promluvit s duchovním otcem, nebo požádat o některou svátost, kontaktujte kněze na telefonu.

POSTNÍ ALMUŽNA
Pokračujme ve sbírce na Likvidaci lepry a modleme se u postní kasičky za všechny chudé a nemocné ve světě, zvláště ty, kteří jsou z různých důvodů vyhnáni z domova a nemohou se účinně bránit hrozící nákaze. Termín ukončení sbírky bude včas oznámen.

VZÁJEMNÁ POMOC
Buďme připraveni pomoci v nouzi svým sousedům a dalším lidem zvláště těm, kdo s námi patří vírou do stejné duchovní rodiny.


DUCHOVNÍ A TERAPEUTICKÁ POMOC NA TELEFONU

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši
nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech.

KE STAŽENÍ: Seznam kontaktů

Reakce na rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu

Drazí věřící, v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. 

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována. Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký