Archiv autora: Didymos

Přezdívka Didymos patří otci Tomášovi, duchovnímu správci naší farní rodiny.

Proč konáme v kostele sbírku na Velký pátek?

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY NÁS KAŽDOROČNĚ VEDOU K UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE KRISTOVA. ZÁROVEŇ S TÍMTO LITURGICKÝM PROJEVEM NAŠÍ LÁSKY K PÁNU JEŽÍŠI MŮŽEME V DEN JEHO VYKUPITELSKÉ SMRTI VYKONAT KONKRÉTNÍ GESTO SOLIDARITY S KŘESŤANY, KTEŘÍ ŽIJÍ VE SVATÉ ZEMI. O AKTUÁLNÍ DŮLEŽITOSTI TRADIČNÍ SBÍRKY SE DOZVÍTE VÍCE V DOPISE, KTERÝ K NÁM PŘIŠEL Z ŘÍMA.

Vážený bratře v biskupském úřadu, drazí bratři a sestry,

Ve vyprávění o utrpení Páně na Velký pátek slyšíme mezi znameními provázejícími Ježíšovu smrt zprávu: „Chrámová opona se roztrhla ve dví shora dolů, země se zachvěla a skály se rozpadly“ (Mt 27,51-52). Právě když se lidstvo pomalu vzpamatovávalo z následků pandemie, před několika týdny jsme byli svědky otřesů způsobených strašlivým zemětřesením. Bylo cítit i v Jeruzalémě a způsobilo velké škody a velmi vysoký počet obětí v Sýrii a v jižním Turecku, v zemích, které navštívili apoštolové a kde vzkvétalo rané křesťanství s vynikajícími mnišskými a eremitskými tradicemi. Všichni jsme vděčni teologickým školám, které tam vzkvétaly a přispěly k rozvoji chápání Kristova tajemství, i když o nich často nevíme kvůli pronásledování, které je zahubilo.

K dramatu války, která v Sýrii trvá již více než dvanáct let, se přidaly silné seismické otřesy, které způsobily zřícené budovy. Mnozí naši bratři a sestry ve víře a v lidskosti čelili novému exodu ze svých domovů, tentokrát už ne ze strachu před bombami nebo z toho, co znamenala invaze na Ninivskou planinu v Iráku, ale proto, že se třásly samotné jejich domy. Útočiště rodin a intimní příbytky jejich nejhlubších citů čelily riziku, bohužel často realizovanému, že se promění ve smrtící hrobky.

Zpustošení dlouhé války a nedávné zemětřesení znovu obnažily křehkost jistot, jimž lidstvo svěřuje svou naději, a nutí nás silněji pocítit touhu zakořenit ve skále Boží věrnosti v Pasše Krista, mrtvého a vzkříšeného. Před několika týdny jsme byli v Jeruzalémě svědky znesvěcení jeho obrazu fanatickým vandalem v kostele Bičování podél Via Dolorosa (Křížová cesta) – viz zahraniční reportáž níže.

Tento zohavený krucifix nás vybízí, abychom si uvědomili bolest mnoha našich bratří a sester, kteří viděli těla svých blízkých umučená pod sutinami nebo zasažená bombami. Jsme povoláni jít po křížové cestě ruku v ruce s nimi a vědět, že v každé době není každý hrob, stejně jako hrob v bazilice Vzkříšení ve Svatém městě, posledním slovem o životě člověka. Vzácná přítomnost bratří františkánů z Kustodie (duchovní správy) Svaté země nejen zaručuje údržbu svatyní, ale také chrání život křesťanských komunit, které jsou často v pokušení ztratit své povolání být velikonočním lidem v zemích požehnaných přítomností Vykupitele.

V posledních týdnech se mnohé domy františkánů a františkánek, stejně jako domy jiných řeholních řádů a kongregací, staly stany a přístřešky pro vysídlené osoby v Sýrii i v Turecku. Obecněji řečeno, v celé Svaté zemi zůstávají zdrojem naděje tím, že se starají o nejmenší, vzdělávají školáky a mládež, doprovázejí matky v nesnázích, pečují o staré a nemocné lidi a také nabízejí projekty bydlení pro nové rodiny a vytvářejí pracovní místa, takže se vyplatí nadále zůstávat v místech spásy.

Pokračování textu Proč konáme v kostele sbírku na Velký pátek?

Trpící Kristus nám zanechal příklad

Čtrnáct zastavení tzv. křížové cesty slouží lidem od nepaměti k zamyšlení, co se vlastně událo s Ježíšem na Velký pátek. Protože se opět blíží Velikonoce, zveme vás na duchovní procházku a modlitbu do přírody. Začátek trasy je v Citově u mlýna. Trasa vede polní cestou podél zahrad až do kostela sv. Jiří. Všem majitelům, kteří strpí na svém plotě připevněný obrázek, vyprošujeme Boží požehnání. Křížovou cestu si můžete projít samostatně každý den od Květné neděle (2. 4.) až do návratu k běžnému pracovnímu rytmu po skončení velikonočních svátků (11. 4.).

Farnost Citov ve spolupráci
s Obecním úřadem Citov

SPOLEČNÉ ROZJÍMÁNÍ KŘÍŽOVÉ CESTY V KOSTELÍCH NAŠÍ FARNÍ RODINY SE PŘED VELIKONOCEMI KONÁ KAŽDÝ PÁTEK A NEDĚLI DLE ROZPISU V OHLÁŠKÁCH.

Králi, milost nám dej… aneb pozvánka na adorační den

Ve čtvrtek (30. 3.) a v neděli (2. 4.) bude celá olomoucká arcidiecéze spoléhat na modlitbu naší farnosti před Ježíšem v Nejsvětější svátosti. První adorační den se koná v Rokytnici a bude obětován za kněze, bohoslovce a nová povolání. Na Květnou neděli budeme ve společné adoraci pokračovat v Brodku při modlitbě za misionáře a Boží požehnání pro jejich práci.

K účasti si – prosím – v obou případech vyberte čas mezi 15. a 21. hodinou. Věřím, že se mezi námi jen těžko najde někdo, kdo by nemohl přijít ani na chvíli. Chcete-li si vybrat svůj čas k adoraci podle míry obsazenosti jednotlivých stráží, zapište se do našeho rezervačního systému (ZDE). Děkuji. +OT

K dispozici je také pozvánka
k bdění u Božího hrobu na Bílou sobotu.