Křesťanské Vánoce 2020

Foto Člověk a víra 2019

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. Takto začíná každý rok na Vánoce slavné vyprávění o narození Spasitele Ježíše v městečku Betlémě. A Písmo svaté pokračuje: Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města…

 

Milí čtenáři,

dříve, než vám představím sváteční program, který jsme pro vás ve farnosti připravili, rád bych vás ujistil, že se za vás denně modlím a prosím Boha, aby vás svou mocí chránil, slovem těšil a svými dary pomáhal obstát ve zkouškách doby. Mám radost z toho, že někteří z vás už objevili denně otevřený kostel jako místo zvláštního pokoje, kde stojí za to na chvíli spočinout před Boží tváří, odevzdat starosti a nabrat nový dech. Také v roce příštím neváhejte vzít za kliku, kdykoli se vám k tomu naskytne příležitost. V nejbližších dnech a týdnech budeme sice na otevírání kostela opatrnější kvůli bezpečnosti vystaveného betléma, ale bohatá nabídka svátečních událostí vám to dozajista vynahradí.

Letošní vánoční program je z organizačních důvodů rozdělen do dvou kategorií: (A) pro farníky, (B) pro veřejnost. Pro obě skupiny platí obecná vládní nařízení známá jako „3R“: povinné roušky na veřejných místech, dezinfekce rukou při vstupu do chrámového prostoru a viditelné rozestupy mezi sedícími účastníky s výjimkou vlastní rodiny. Pro konání bohoslužeb v době pandemie jsou dále v platnosti specifická pravidla omezující počet přítomných, podávání rukou a společný zpěv. Většina z nás tedy bude v kostele navzdory tradici tentokrát v roli posluchačů, zatímco hudbu a zpěv zajistí od varhan pověřené skupiny nadšených dobrovolníků. Počet míst, která můžeme obsadit v lavicích, závisí na stupni celorepublikové pohotovosti v systému PES.

ÚKOL: Abychom si to společně usnadnili, půjdeme cestou on-line rezervace vstupenek prostřednictvím odkazu v pravém horním rohu našeho webu.

Vánoční vstupenky do kostela budou zdarma k dispozici ve dvou vlnách. První série odpovídající 4. stupni pohotovosti bude zpřístupněna v neděli 13.12. (15:00). Navýšení počtu míst očekáváme v případě příznivého vývoje hned, jakmile to bude možné udělat s rozumnou mírou pravděpodobnosti. Podrobnosti k fungování rezervačního systému najdete na příslušném odkazu, nebo vám je ochotně sdělí zkušenější farníci. V případě naléhavé potřeby se s dotazem nebo žádostí můžete obrátit přímo na faráře (mobil 736 522 838).

Foto Člověk a víra / Pavel Langer 2019

Pravidelné mše svaté v období 24.12. až 27.12. jsou letos z důvodu pandemie vyhrazeny pro farníky, tj. věřící katolíky, kteří s církví aktivně prožívají adventní přípravu na Vánoce, nebo mají v daném termínu objednanou intenci (kategorie A). Půlnoční mše pro veřejnost (kategorie B) se bude konat v našem největším kostele (Brodek) na Štědrý den přesně ve 24.00. Kromě toho zveme veřejnost i farníky s dětmi na speciální vánoční program u jesliček, který se v různých obcích uskuteční dle rozpisu na plakátech (Brodek – neděle 20.12., Citov – středa 23.12., Rokytnice – pátek 25.12. vždy v 17.00). Na rozdíl od školáků a dospělých přicházejí děti do šesti let na jakýkoli vánoční program do kostela bez nutnosti rezervace. Bude-li zájem veřejnosti o živý betlém v některém kostele přesahovat základní kapacitu prostoru, zváží pořadatelé cca tři dny před akcí vypsání nového termínu na tentýž den o hodinu později. Veškeré informace o aktuální nabídce a její obsazenosti najdete v našem rezervačním systému.

Farníkům se omlouvám, protože ani oni se letos o Vánocích nedostanou na všechny bohoslužby, na které jsou zvyklí. Obecně platí, že každý věřící může v době od 24.12. do 27.12. obsadit dva termíny. Ve sváteční den, kdy do kostela nepůjdete, abyste dali přednost druhým, doporučujeme řešit situaci uspořádáním rodinné slavnosti u domácího betléma – případně u stolu s betlémským světlem. Náměty a inspirace hledejte na farní mušli.

Požehnané Vánoce přeje a na setkání se těší
otec Tomáš, farář