Pokyny pro nedělní svaté přijímání

Až půjdete v neděli do kostela ke svatému přijímání – nebo jen za  modlitbou ve spojení s vaší farností – dodržujte pečlivě následující pravidla:

 • Hned po příchodu si dezinfikujte ruce sprejem. Svěcená voda byla z kropenky odstraněna.
 • Pozdravte Ježíše přítomného v Nejsvětější svátosti pokleknutím nebo hlubokou úklonou a vezměte si svůj nový nedělník.
 • Ničeho se zbytečně nedotýkejte (lavice a kliky jsou v kostele nezinfikovány každou sobotu).
 • Přejete-li si dát do košíčku příspěvek na sbírku, učiňte tak ve vlastním zájmu až po svatém přijímání cestou z kostela. 
 • Mimo okamžik svatého přijímání noste v chrámové lodi roušku přes ústa a nos podobně jako i jinde na veřejnosti. Pokud roušku nemáte, použijte alespoň šálu nebo velký šátek. Při jakékoli manipulaci s rouškou – nebo její náhradou – myslete na to, že se nesmíte dotýkat její infikované části. 
 • Držte se stranou od ostatních věřících s výjimkou členů vaší domácnosti (odstup 2 metry není přehnaný).
 • Připravte se na svaté přijímání v lavici pozornou četbou Božího slova z mešní liturgie (nedělník) a osobní modlitbou. Kancionály do kostela nenoste.  
 • Podávání Eucharistie probíhá na etapy každých 10-15 minut dle aktuální potřeby. Vyčkejte příchodu pověřeného služebníka k oltáři. Přistupujte jednotlivě. Kdo chodíte o holi, zůstaňte sedět na kraji lavice a zvedněte ruku. Podávající přijde za vámi. Pokud by vás přehlédl, klidně na něj krátce zavolejte. 
 • Stáhněte si opatrně roušku pod bradu (varianta s gumičkami), případně si ji spusťte na krk (varianta s tkaničkami). V žádném případě ji nikam neodkládejte, ani s ní netřepte. 
 • Eucharistii přijímejte výhradně na ruku. Pozor: Dlaně rukou je třeba položit PŘES sebe, nikoli vedle sebe. S Tělem Kristovým na ruce stůjte – případně klečte – na místě (nikam se nepřesunujte) a před podávajícím si je sami vložte do úst. Nezapomeňte vyznat víru v Pánovu přítomnost TICHOU odpovědí Amen.  
 • Po přijetí Eucharistie se vraťte do lavice, upravte si roušku, klaňte se Pánu celým srdcem a pomodlete se děkovné modlitby. 
 • Prosíme, odcházejte v tichosti a pamatujte, že není vhodné vytvářet venku obvyklé debatní kroužky (rušíte ostatní).
 • Nedělník si odneste domů k pečlivému prostudování ohlášek a také jako pomůcku k modlitbě během týdne.
 • Snažte se využít celou hodinu a nepřicházejte všichni naráz. Platí zákaz shromažďování nad 30 osob a můžeme očekávat jeho zpřísnění. V takovém případě bude třeba zkrátit dobu pobytu v kostele, podobně jako v obchodech, aby se na všechny dostalo.   

ČASOVÝ PLÁN PODÁVÁNÍ EUCHARISTIE
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

ROKYTNICE 7:30 – 8:30
BRODEK 9:30 – 10:30
CITOV 11:00 – 12:00

9:00 – 10:00 přímý přenos mše svaté na Proglasu
10:30 – 11:30 přímý přenos mše svaté na TV Noe

+OT

PS. Kněz (akolyta) používá v kostele roušku vždy, když se pohybuje ve vzdálenosti kratší než 2 metry od druhého člověka. Použité liturgické knihy a nádoby uklízí sám.     

Neopouštějte Ježíše a Ježíš neopustí vás!

Milí bratři a sestry, děkuji všem, kdo jste se o 3. postní neděli dopoledne zastavili v kostele ke svatému přijímání. Ať vás chrání, žehná a naplňuje pokojem Ten, který pro nás z lásky trvale zůstává ve svatostánku s plnou náručí svých milostí! Ostatním doporučuji co nejdříve vykonat soukromou návštěvu eucharistického Krista. V otvírací době kostela si můžete vzít domů můj včerejší pozdrav ve formě tištěného „nedělníku“, který se budu snažit připravovat i v dalších týdnech, abych vás mohl aktivně provázet touto neobvyklou postní dobou i jinak než přes internet.   

Pokud vám bude někdo tvrdit, že nesmíte chodit do kostela, nevěřte mu. Nynější režim tzv. omezeného pohybu obyvatelstva (16.3. – 24.3.) nic takového nepřináší. Jen je třeba, abychom se při cestě do chrámu vyhýbali zbytečnému mezilidskému kontaktu, a tak bránili lavinovému šíření viru, který má bohužel aktuálně na svědomí stovky mrtvých Evropanů denně a bezpočet jiných komplikací. Je moudré nepodceňovat riziko. 

V případě, že by u nás došlo k preventivnímu uzavření obcí ve stylu okolí Litovle a Uničova, nebudete moci jezdit už ani do práce. Do kostela by vás to ale mělo táhnout tím víc! Neopouštějte Ježíše a Ježíš neopustí vás!

Zdravotnice Edenu (Terezka Špalková) vzkazuje: „Buďte doma, a když ne, myjte si ruce a noste roušky. K prarodičům noste roušky. Do obchodu noste roušky. I když vám nic není. Má to smysl!“ V návaznosti na Terezčinu radu prosím: Pokud někdo můžete pomoci zajistit v naší farnosti výrobu a distribuci tohoto nedostatkového zboží, ozvěte se mi co nejdříve. Výroba jedné roušky prý zabere asi hodinu bez šicího stroje. Kdo máte stroj, můžete být samozřejmě mnohem rychlejší (návod).

Pokud jste dočetli až sem, máte moje uznání. Aby vás z toho všeho nebolela hlava, několikrát se pomalu zhluboka nadechněte a pomodlete se z Bible žalm 121.

S přáním pokoje
otec Tomáš

Reakce na vyhlášení nouzového stavu

DUCHOVNÍ ŽIVOT FARNOSTI
PŘESUNUT DO SOUKROMÍ

Milí farníci,
po zvážení mimořádné situace spojené s šířením zákeřné nemoci COVID-19 rušíme do odvolání všechny plánované bohoslužby, pobožnosti, katecheze, farní akce a duchovní setkání. Kostel vám zůstává během dne přístupný k osobní modlitbě. Spojme se ve snaze vyprosit (nejen) naší zemi milost od Boha. Při modlitbě v kostele důsledně dbejte na bezpečnostní rozestupy a nepřekračujte zákaz shlukování více než dvou osob s výjimkou členů jedné domácnosti (od 13.3. do 24.3. platil limit 30 lidí).

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Přijetí Eucharistie bude umožněno jednotlivcům, kteří v určeném čase přijdou do kostela. Až do odvolání bude svaté přijímání podáváno pouze na ruku. Děkujeme za pochopení.


NOUZOVÝ PROGRAM FARNOSTI
platný od pátku 13.3. do odvolání

MÁME NEČEKANĚ ČISTÝ STŮL
Vzhledem k vážnému ohrožení veřejného zdraví jsou všechny dlouhodobě plánované pastorační aktivity, katecheze, duchovní setkání, veřejné bohoslužby a pobožnosti bez výjimky zrušeny.

OCHRANA ZDRAVÍ
Dodržujte nařízení vlády a předcházejte riziku rozšiřování nákazy. Pokud nemusíte vycházet mezi lidi, držte se doma nebo v přírodě. Věnujte se rodinnému životu a modlitbě.

ÚČAST NA NEDĚLNÍ MŠI
Po dobu platnosti nouzového stavu není povinnost osobní účasti katolíků v ČR na nedělní mši svaté aktivní. Doporučujeme sledovat dostupné přenosy bohoslužeb:

9:00 nedělní mše sv. na Proglasu
10:30 nedělní mše sv. na TV Noe

DENNÍ MODLITBA VE FARNOSTI
Všichni jsme zváni k denní modlitbě růžence, korunky k Božímu milosrdenství a zasvěcení (nejen) naší země do ochrany Panny Marie.

MODLITBA NAD PÍSMEM
Boží slovo ať se stane naší základní duchovní stravou.

PŮST
Podpořme modlitbu těchto dní dobrovolným postem ve stylu Velkého pátku alespoň jednou týdně mimo neděli. Zatím jediný celorepublikový postní den byl stanoven na slavnost sv. Josefa (19.3.)

EUCHARISTICKÁ ADORACE
Osobní adorace Nejsvětější svátosti je možná v otevřených kostelích každý den. Prosíme, nechoďte kolem svatostánku bez pozdravu, nebo alespoň nějaké střelné modlitby.

FARNÍ NEDĚLNÍK
V době podávání svatého přijímání (viz výše) vychází každý týden mini zpravodaj nahrazující normální ohlášky. Zbylé výtisky si můžete v kostele vyzvednout kdykoli během týdne. Všechna čísla nedělníku můžete také dohledat zpětně.  

DUCHOVNÍ ROZHOVOR A SVÁTOSTI
Kdokoli si budete chtít promluvit s duchovním otcem, nebo požádat o některou svátost, kontaktujte kněze na telefonu.

POSTNÍ ALMUŽNA
Pokračujme ve sbírce na Likvidaci lepry a modleme se u postní kasičky za všechny chudé a nemocné ve světě, zvláště ty, kteří jsou z různých důvodů vyhnáni z domova a nemohou se účinně bránit hrozící nákaze. Termín ukončení sbírky bude včas oznámen.

VZÁJEMNÁ POMOC
Buďme připraveni pomoci v nouzi svým sousedům a dalším lidem zvláště těm, kdo s námi patří vírou do stejné duchovní rodiny.


DUCHOVNÍ A TERAPEUTICKÁ POMOC NA TELEFONU

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši
nastalou situaci či vás nasměřují tak, aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech.

KE STAŽENÍ: Seznam kontaktů