Dar života a kmotrovství

Milí farníci,

nikdo z vás jistě nepochybuje o tom, že naše víra má být v dobrém díle aktivní a láska vynalézavá (srov. Gal 5,6). Obojí vede např. lidi z Hnutí pro život, kteří – ačkoliv mají sami dost starostí – organizují bez nároku na odměnu pomoc nechtěně těhotným matkám, naléhají na politiky a pracovníky médií, organizují modlitby, rozesílají tiskoviny a pořádají manifestační pochody ve prospěch kultury života. V sobotu 18. dubna 2020 se díky jejich angažovanosti uskuteční v naší zemi další ročník Národního pochodu pro život a rodinu v Praze, na který vás tímto srdečně zvu. Pojeďme do katedrály sv. Víta děkovat Bohu za dar každého dítěte přicházejícího na svět v českém národě! Oslavme veřejně plodnost manželské lásky, široce otevřené pro nádherné květy synů a dcer!  

Síla víry a vynalézavost lásky může vést věřící muže a ženy také k tomu, aby si víc vážili daru kmotrovství. Tady si dovolím malé upřesnění, aby bylo jasné, o čem mluvím. Žádat po někom kmotrovství při křtu nebo biřmování znamená mu vlastně říci: „Tvůj život s Bohem je pro mě inspirujícím příkladem a povzbuzením. Prosím tě, dovol mi uzavřít s tebou duchovní přátelství.“ Přijmout prosbu tohoto druhu znamená stát se vůči svému kmotřenci spřízněnou duší, mít upřímný zájem o jeho radosti i starosti, předkládat je v modlitbě Pánu a pomáhat mu při hledání jeho osobního povolání ve společenství církve. Milí bratři a sestry, pokud vás někdo o tento typ kmotrovství požádá, považujte to za velké vyznamenání a úkol zároveň. Kdo jste se už kmotrem/kmotrou někomu stali, popřemýšlejte během postní doby o tom, zda tento úkol žijete dobře, případně co by se na tom dalo zlepšit a kolik takových přátelství byste si ještě přáli mít. V poslední době se totiž díky zesvětštění společnosti a úbytku praktikujících věřících stalo běžnou věcí, že lidé toužící po křtu mezi svými známými vhodného kmotra hledají dlouho, ba někdy ho ani najít nemohou. Tím se mezi námi objevuje potřeba volající po vzniku nové služby, kterou bychom mohli pracovně nazvat „farní kmotři“. Farním kmotrem se teoreticky může stát každý věřící připravený přijímat žádosti o duchovní přátelství od „cizích“ kmotřenců na základě doporučení pana faráře. Byl bych velmi rád, kdybychom u nás během tohoto roku získali se službou farních kmotrů nějaké zkušenosti. Nedivte se, že o tom budu v kostele mluvit. Stejný princip duchovního doprovázení se dá uplatnit také vůči snoubencům před svatbou, nebo rodinám přistěhovaným do dědiny, které se mohou cítit ztracení v moři neznámých lidí. U všech kmotrů obecně je kvalifikační podmínkou ze strany církve platnost jejich manželství před Bohem a dosažení křesťanské dospělosti skrze svátost biřmování. Pro farní kmotry bude navíc potřeba, aby se pravidelně zapojovali do života našeho farního společenství a těšili se mezi ostatními věřícími dobré pověsti. Farní kmotrovství – na rozdíl od toho oficiálního v matrice – nemusí být nutně celoživotní záležitostí. Velice děkuji všem, kdo se pod vedením Ducha Svatého rozhodnete sloužit církvi tímto způsobem a do nově založené databáze farních kmotrů se u mě přihlásíte.               

otec Tomáš

KE STAŽENÍ: Kaštánek 1/2020