Archiv pro rubriku: Citov

ze života citovské farnosti

Mimořádné ohlášky: úraz faráře

Po celý měsíc únor se v našich kostelích konaly pouze nedělní mše svaté, při kterých se střídali různí kněží zastupující nemocného faráře (P. Damián Němec OP, P. Jan Szkandera, P. Antonín Štefek, Mons. Josef Nuzík, P. Martin Sekanina, P. Petr Bulvas a jáhen Jan Berka).

Otec Tomáš nám pravidelně posílal formou sms alespoň vzkazy do ohlášek. Při první takové příležitosti připomněl dramatický důvod své nečekané hospitalizace:

„Drazí farníci, rád bych vás pozdravil z domácího ošetřování (u rodičů v Prostějově) a poděkoval za vaše modlitby i ostatní projevy lásky. Minulou neděli (29.1.) jsem měl při pádu (v kostele) veliké štěstí, protože nedošlo k žádnému vnitřnímu zranění hlavy. Přesto mě úraz s otřesem mozku a frakturou pyramidy (= složitá kost obsahující např. centrum rovnováhy) na několik týdnů nutí omezit aktivní službu na minimum. Děkuji bratřím, kteří se ujali slavení nedělních bohoslužeb v našich farnostech. Úmysly mší svatých zapsané v kalendáři na všední dny pro vás odsloužím soukromě.“

Vánoční bohoslužby 2016 a koncert mikroregionu

Rádi bychom Vás pozvali ke společnému slavení Narození Ježíše Krista v naší farní rodině.

Kromě časů hlavních bohoslužeb naleznete na přiloženém plakátě také možnosti duchovní přípravy skrze svátost smíření.

Vánoce 2016 – plakát

Mikroregion Království zve na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert se uskuteční na Boží Hod 25.12. odpoledne v poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.

Vánoční koncert – plakát

Kdo za nás bude hospodařit?

Milí bratři a sestry,

dříve než přistoupíme k volbě budoucí pastorační rady naší farní rodiny, je třeba aktualizovat v jednotlivých obcích složení dosluhující rady pro ekonomické záležitosti. Tyto dvě věci není dobré házet do jednoho pytle.

Ekonomická rada (ER) je společenství několika kompetentních lidí, kteří mají důvěru faráře i ostatních věřících, společně provádějí kontrolu hospodaření, dohlížejí na správu majetku, mají snadný přístup k veškerým potřebným informacím a připravují strategii budoucích investic. Jedná se tedy o důležitý a zodpovědný úkol ve službě společnému dobru.

Podle Stanov ekonomických rad Arcidiecéze olomoucké (k dohledání na internetu) jmenuje členy farní ER duchovní správce. Přitom bere ohled na odborné znalosti a praktické schopnosti kandidátů v oblasti ekonomie, práva a hospodaření, na jejich bezúhonnost a dobré jméno ve farnosti, na jejich zdravý úsudek, podnikavého ducha i komunikační a organizační schopnosti.

ER mívá obvykle dva až čtyři členy. Jeden člen ER musí vzejít z volby, do které se zapojí místní společenství věřících. Začněte proto přemýšlet o výběru svého kandidáta.

Více se dočtete v přiložených otázkách a odpovědích.

otec Tomáš

Volby ER 2017 – otázky a odpovědi

Citovský zpravodaj: Ohlédnutí za velkou opravou

Kronika citovské farnosti si zapíše rok 2016 jako čas úspěšné realizace výměny střešní krytiny na kostele sv. Jiří. Nabízíme vám alespoň malé ohlédnutí za touto stavební akcí, která představuje dlouhodobý vklad do rozvoje naší obce. Plány na opravu poškozené střechy kostela byly zpracovány na přelomu let 2012-13, ale teprve koncem roku 2015 bylo možné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele. Tím se stala olomoucká firma Roofs.cz Group, a.s. Původní cena zakázky byla v průběhu realizace díla rozumně povýšena o některé vícepráce spočívající především ve vyklizení půdního prostoru kostela. Z doby přestavby chrámu se tam ukrývalo více než 30 tun suti. Po celou dobu letních prázdnin jste mohli pozorovat dělníky na lešení, kteří postupně vyměňovali zničené části dřevěných konstrukcí a na vyspravené bednění kladli novou krytinu německého původu jménem Dacora. V souladu s projektem – kvůli blízkosti zámku schváleným i ze strany památkového úřadu – bylo kolem věže rozšířeno původní měděné oplechování jako ochrana proti ničení střechy padajícím sněhem. Celkový vzhled kostela vylepšila také důkladná oprava vnější obvodové římsy v režii pana Vojtěcha Paláska z Citova.

Konečné náklady spojené s realizací opravy – včetně ceny římsy, stavebního dozoru a některých administrativních prací – činí 1,451.242,- Kč. Na krytí výdajů se v největší míře podílí Ministerstvo zemědělství ČR prostřednictvím dotace z programu Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ve výši 700.000,- Kč. Zbývající prostředky shromáždila farnost pomocí kostelních sbírek, finančních darů Obecního úřadu v Citově (300.000,- Kč) a Císařově (100.000,- Kč) i motivačního příspěvku od Arcibiskupství olomouckého (100.000,- Kč plus bezúročná půjčka 300.000,- Kč). Všem našim sponzorům – drobným i velkým – ze srdce děkujeme a ještě jednou jim vyprošujeme Boží požehnání. Slavnostní mše svatá na poděkování za zdárné dokončení opravy střechy se konala v radostné atmosféře za hojné účasti občanů i představitelů samosprávy v neděli 25. září. Tomuto dni předcházela brigáda spojená s úklidem uvnitř i kolem kostela. Byla přitom zaseta nová tráva po výkopových pracích, které si vyžádalo řádné uzemnění hromosvodu. Děkujeme za pomoc. V rámci rozpočtu činila kapitola věnovaná hromosvodnému vedení částku 116.392,- Kč. Těší nás vědomí, že se investice do posílení ochrany kostela proti zásahu bleskem pozitivně odrazí i na bezpečí lidí žijící v jeho blízkosti. V neposlední řadě zůstane opravená střecha trvalou památkou na desetileté působení otce Pavla Šíry, dosavadního faráře, který byl v létě poslán z Citova na nové působiště do Brodku u Prostějova. Snad se s ním u nás ještě někdy uvidíme.

P. Tomáš Klíč